دکتر همایون کانونی

دکتر همایون کانونی دانشیار، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران

دکتر همایون کانونی

Dr. Homayoun Kanouni

دانشیار، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آتا، رقم جدید نخود، مناسب کشت پائیزه در دیم زارهای مناطق سرد و معتدل کشور (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 2
2 اارزیابی بارش و تبخیر-تعرق پتانسیل گیاه مرجع در شرایط اقلیم فعلی و تغییر اقلیم آینده تحت پروژه CORDEX در نواحی عمده تولید محصولات دیم استان کردستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 10
3 اثر تنش خشکی بر ژنوتیپ های مختلف ذرت (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 20، شماره: 1
4 اثر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک، عملکرد دانه و اجزای عملکرد ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 16، شماره: 2
5 اثر تنش خشکی بر محتوای اسمولیت های سازگار، فعالیت آنزیمی و عملکرد دانه ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 16، شماره: 2
6 اثر جدایهها و غلظتهای اسپور بر شدت بیماری برق زدگی در دو ژنوتیپ نخود زراعی (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
7 اثر زمان کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه و برخی صفات زراعی دو ژنوتیپ نخود کابلی در کشت پائیزه در شرایط دیم استان کردستان (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 29، شماره: 2
8 ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ -محیط برای عملکرد دانه ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) در اقلیم سرد ایران با روشGGE بای پلات (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 36
9 ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بر عملکرد دانه لاین های نخود (Cicer arietinum L.) در کشت زمستانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 18، شماره: 1
10 ارزیابی برخی از خصوصیات زراعی در ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L.) در کشت پائیزه دیم استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 2
11 ارزیابی برهمکنش ژنوتیپ در محیط برای عملکرد دانه لاین های امیدبخش نخود سفید (Cicer arietinum L) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 23، شماره: 3
12 ارزیابی تحمل به سرما در کشت پاییزه نخود زراعی Cicer arietinum L با استفاده از صفات فنولوژیک و مورفولوژیک در منطقه کردستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 4، شماره: 1
13 ارزیابی ترکیب‌ پذیری عمومی و خصوصی در ژنوتیپ‌های نخود کابلی (.Cicer arietinum L) بر اساس عملکرد دانه و اجزای عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 22، شماره: 3
14 ارزیابی تنوع پذیری و شناسایی صفات موثر بر عملکرد لاین های امیدبخش نخود تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 11، شماره: 2
15 ارزیابی تنوع تحمل نمونه های ژنتیکی نخود بومی تیپ کابلی در شرایط خشکی انتهای فصل (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 3
16 ارزیابی تنوع موروفولوژیک در توده های محلی نخود تیپ دسی غرب کشور (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 35
17 ارزیابی دامنه صفات زراعی نخود (Cicer arietinum L.) دیم در مناطق سرد کشور (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 11، شماره: 2
18 ارزیابی عملکرد دانه و برخی صفات ارقام نخود سفید در کشت پائیزه دیم در مزارع زارعین استان کردستان (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 1، شماره: 1
19 ارزیابی عملکرد و شاخص های اکولوژیکی کشت مخلوط افزایشی نخود با بالنگوی شهری در شرایط دیم شهرستان سقز (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 3
20 ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های نخود Cicer arietinum در برابر کرم غلاف خوار نخودHelicoverpa armigera در مزرعه (مقاله انگلیسی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 90، شماره: 1
21 برآورد اثر ژن و پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه و صفات وابسته در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) دیم با استفاده از روش دای‌آلل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 20، شماره: 4
22 برآورد تنوع ژنتیکی، وراثت پذیری و رابطه بین عملکرد دانه و اجزای وابسته در ژنوتیپ های نخود پاییزه در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 1
23 بررسی تنوع ژنتیکی لاین های نخود با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 4
24 بررسی مزیت نسبی طرح آلفا لاتیس نسبت به طرح بلوک های کامل تصادفی در آزمایشات مقایسه عملکرد نخود زراعی Cicer arietinum L (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 5، شماره: 1
25 پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما در کشت دیم پاییزه (دریافت مقاله) نشریه زراعت دیم ایران دوره: 10، شماره: 1
26 تحلیل اثر متقابل ژنوتیپ و محیط بر عملکرد دانه ژنوتیپ های نخود با استفاده از مدل های AMMI و بای پلات GGE (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 1
27 تهیه نقشه پراکنش علف های هرز مزارع نخود دیم استان کردستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 35، شماره: 1
28 ثمین، رقم جدید نخود متحمل به تنش خشکی، دانه درشت و پر محصول برای کشت بهاره در مناطق سرد دیم کشور (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 6، شماره: 2
29 خصوصیات زراعی بیست و یک ژنوتیپ نخود مقاوم، نیمه مقاوم و حساس به بیماری سوختگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بیماری شناسی گیاهی دوره: 10، شماره: 2
30 ژنتیک مقاومت به بیماری برق زدگی(Ascochyta rabiei) در نخود زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 2
31 سارال، رقمی جدید برای توسعه کشت پاییزه نخود در مناطق دیم سردسیر کشور (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 4
32 سعید، رقم جدید نخود مناسب برای کشت پائیزه- انتظاری در مناطق معتدل و سرد در شرایط دیم (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 6، شماره: 2
33 طلوع، اولین رقم علوفه ای ماشک معمولی مناسب کشت در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر دیم کشور (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 2
34 عادل، رقم جدید نخود دیم برای کاشت پاییزه در مناطق معتدل سرد و نیمه گرمسیری کشور (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 1
35 غربالگری نمونه های ژنتیکی کلکسیون نخود نوع دسی بانک ژن گیاهی ملی ایران برای تحمل سرما در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 36، شماره: 3
36 مطالعه پایداری عملکرد دانه نخود تیپ دسی در محیط های مختلف و معرفی لاین های امید بخش (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 1
37 مطالعه تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات زراعی در لاین های نخود در شرایط دیم (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 5، شماره: 3
38 مطالعه عملکرد دانه وبرخی صفات موثر برآن در ژنوتیپ های نخود زراعی (Cicer arietinum L.) تحت شرایط تنش خشکی کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 5، شماره: 2
39 معرفی نخود سفید مناسب کشت پائیزه در مناطق معتدل و سرد دیم با نام نصرت (دریافت مقاله) مجله حبوبات دوره: 1، شماره: 2
40 نخود رقم آنا، مناسب کشت پائیزه در شرایط دیم مناطق سرد (دریافت مقاله) مجله حبوبات دوره: 1، شماره: 2
41 واکنش های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ژرم پلاسم وحشی و زراعی نخود (.Cicer spp) به تنش سرما (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 25، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر متقابل ژنوتیپ ´محیط و پایداری لاین های نخود برای عملکرد دانه در شرایط دیم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
2 اثر نیتروپروساید سدیم بر عناصرمیکرو درگیاه نخود در شرایط دیم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 ارزیابی روشهای مختلف خاکورزی حفاظتی بر جمعیت علف هایهرز مزارع گندم دیم در استان کردستان (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
4 ارزیابی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در ژنوتیپ های نخود زراعی تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
5 ارزیابی تحمل سرما در کشت پاییزه نخود زراعی Cicer arietinum L با استفاده از صفات مورفولوژیک و فنولوژیک (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
6 ارزیابی ژرم پلاسم نخود دسی به منظور شناسایی ژنوتیپهای با ساختار زراعی مطلوب (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
7 ارزیابی شاخص های تحمل به تنش خشکی و معرفی شاخص جدید تحمل به خشکی در ژنوتیپهای نخود زراعی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در هیبریدهای مختلف ذرت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 ارزیابی صفات موثر بر مقاومت لاین های مختلفن خود به افت غلافخوار (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 ارزیابی فیزیولوژیکی و گزینش خویشاوندان وحشی یکساله نخود تحت تنش سرما (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 ارزیابی لاین های نخود متحمل به خشکی در مناطق مرتفع غرب کشور (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 انتخاب برای تحمل خشکی درخزانه بین المللی لاین های نخود تیپ دسی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 بررسی اثرات کشت مخلوط نخود علوفه‌ای (pisum sativum L) و جو بر محتوی پروتئین و عملکرد کل پروتئین تحت شرایط دیم استان کردستان (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
14 بررسی پایداری عملکرد و وزن ١٠٠ دانه ژنوتیپ های نخود تیپ دسی (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 بررسی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و فنولوژیک ارقام ولاین های نخود با استفاده از روشهای آماری چند متغیره (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
16 بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های نخود سفید در آزمایشات مقدماتی و پیشرفته درکشت بهاره مناطق سردسیر دیم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
17 بررسی شاخصهای مقاومت به خشکی با استفاده ازنمودارپراکنش سه بعدی و بای پلات biplot display درهیبریدهای متوسط رس ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 بررسی کشت توأم نخود علوف های (Pisum sativum L.) جو بر صفات مرفولوژیک و عملکرد علوفه تحت شرایط دیم استان کردستان (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
19 بررسی کشت مخلوط نخود علوفه ای (Pisum sativum L.) و جو بر عملکرد علوفه تحت شرایط دیم استان کردستان (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
20 پایداری و سازگاری لاین های نخود متحمل به سرما در شرایط دیم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
21 تاثیر تداخل علف های هرز بر عملکرد و شاخص های رشدی ارقام مختلف نخود (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
22 تاثیر تراکم و رقم بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام نخود در رقابت با علف های هرز (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
23 تجزی ه اثرات اصلی جمع پذیر و اثرات متقابل ضرب پذیر(AMMI) برای عملکرد دان ه ژنوتیپ های عدس در محیط های دیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
24 تجزیه پایداری عملکرددانه درارقام و لاین های نخودزراعی Cicer arietinum L. درشرایط دیم پائیزه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 تحمل به تنش سرما در نخودCicer arietinum L. (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
26 تعیین پتانسیل ژنوتیپ های بومی نخود تیپ کابلی در شرایط دیم در کشت بهاره (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
27 جایگاه نخود در بورس کالای کشاورزی: مشکلات و راهبردها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
28 ژنتیک مقاومت به بیماری برق زدگی و مکان یابی ژ نهای کنترل کننده این مقاومت در نخود زراعی (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 گزارشی از دستاوردهای بیست ساله تحقیقات حبوبات دیم درکشور (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
30 مقایسه الگوی متیلاسیون سیتوزین DNA در ارقام مقاوم و حساس به بیماری فوزاریومی نخود (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
31 مقایسه الگوی متیلاسیون سیتوزین DNA در رقم مقاوم به بیماری فوزاریومی نخود بعد و قبل از ایجاد بیماری زایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
32 نخود تیپ دسی در ایران، وضعیت موجود و چشم انداز آینده (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
33 نقشه پراکنش علف های هرز مزارع نخود دیم استان کردستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
34 وضعیت حاضر و چشم انداز آینده زراعت و تولید نخود در کشور (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران