دکتر حسینعلی بهرامی

دکتر حسینعلی بهرامی استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسینعلی بهرامی

Dr. Hosseim ali Bahrami

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز ابعادی الگوی خیسیدگی خاک از کپسول‎های رسی متخلخل (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 1
2 اثر آب شور مغناطیسی شده بر جذب عناصر غذایی ضروری به وسیله گیاه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 16، شماره: 2
3 اثر کاربرد آب مغناطیسی بر جذب عناصر غذایی به وسیله گیاه لوبیا در شرایط شور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 6
4 اثر گردوغبار بر پاسخ های مورفوفیزیولوژیک نهال زبان گنجشک (Fraxinus rotundifolia Mill.) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 11، شماره: 3
5 ارائه روش تلفیقی کاهش نویز داده کاوی برای تخمین ماده آلی خاک با طیف سنجی VNIR (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 13، شماره: 3
6 ارزیابی آزمایشگاهی روش PLSR برای تخمین حدود آتربرگ خاک با استفاده از طیف سنج زمینی (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 11، شماره: 2
7 ارزیابی اثر بازدارندگی اکسید مس بر رشد و تراکم ریشه درمجاورت گسیلنده در آبیاری زیرسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 13، شماره: 4
8 ارزیابی ذخایر کربن آلی خاک در کاربری های گوناگون با استفاده از روش های آماری حداقل مربعات جزئی، زمین آمار، مدل درختی M۵ و تصاویر لندست ۸ (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 14، شماره: 2
9 ارزیابی عملکرد، کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی به لیمو (Lippia citriodora H. B. et K.) تحت استفاده مصرف متعادل کود و پلیمر سوپرجاذب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 6
10 ارزیابی قابلیت طیف سنجی بازتابی در برآورد میزان کلروفیل و نیتروژن گندم (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 14، شماره: 4
11 ارزیابی کارایی آبیاری زیرسطحی به روش تنبوشه های بیوکامپوزیتی در آبیاری گیاه پانیکوم (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 6، شماره: 1
12 ارزیابی کمی کیفیت خاک و توزیع مکانی آن در بخشی از اراضی کشاورزی استان قزوین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 43، شماره: 1
13 استفاده از روش طیف سنجی بازتابی مرئی-فروسرخ در برآورد برخی ویژگی های خاک در خاک های گچی-آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 6، شماره: 2
14 استفاده از روش طیف سنجی مرئی-مادون قرمز نزدیک در مدل سازی شوری خاک اراضی مستعد تولید ریزگرد استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 8
15 برآورد برخی ویژگی های مبنایی خاک توسط طیف سنجی مرئی - مادون قرمز نزدیک در استان کردستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 3
16 برآورد سرعت آستانه فرسایش بادی با روش طیف سنجی در مناطق مستعد تولید ریزگرد در خوزستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 34، شماره: 4
17 بررسی اثر سیستم آبیاری زیرسطحی، بارانی و پلیمرهای سوپر جاذب بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه چمن (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 7، شماره: 4
18 بررسی اثر کوتاه مدت خاک ورزی و کاربرد کود گاوی برروی جمعیت جانوران خاک تحت کشت ذرت (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 25، شماره: 2
19 بررسی پارامتریک ارتباط بین سطح ویژه ذرات خاک با منحنی مشخصه رطوبتی آن (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 1
20 بررسی تاثیر ریزگردها در بازتابندگی طیفی تاج پوشش گندم (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 7، شماره: 4
21 بررسی تاثیر نسبت های مختلف کلسیم به منیزیم آب آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد کینوا (.Chenopodium quinoa Willd) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 4
22 بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی گردوغبار در منطقه آبیک قزوین (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 5، شماره: 57
23 بررسی قابلیت طیف سنجی بازتابی در برآورد برخی ویژگی های شیمیایی خاک جنگل خیرود (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 11، شماره: 4
24 بررسی قابلیت های رویکرد یادگیری ماشین در پیش بینی جریان سطحی روزانه با استفاده از برخی داده های هواشناسی و شاخص تفاضلی نرمال شده برف (مطالعه موردی: حوضه آبخیز لتیان و ناورود) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 5
25 بررسی ویژگی‌های‌ خاک‌ در مناطق مستعد تولید گرد و غبار در استان خوزستان با روش طیف‌سنجی امواج مرئی و مادون‌قرمز نزدیک(VNIR) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 3
26 بکارگیری تکنیک های نوین آبیاری گیاه چمن برای استفاده بهینه آب در بخش فضای سبز شهری (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
27 بهینه سازی مصرف آب در مرکبات با استفاده از تکنیک کپسول رسی متخلخل (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 1، شماره: 3
28 تاثیر آبیاری زیرسطحی با کپسول های رسی متخلخل بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه انگور (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
29 تاثیر انحراف معیار هندسی ذرات خاک بر بازتاب طیفی خاک سطحی (مطالعه موردی: پلدختر، استان لرستان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 41، شماره: 1
30 تاثیر بیوچار چوب انگور بر پاسخ ذرت به تنش کمبود آب در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 9
31 تاثیر سطوح مختلف روی لجن فاضلاب بر کاهش خسارت اکسیداتیو ناشی از سمیت کادمیم در کاهو (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 27
32 تاثیر مصرف متعادل کود برویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی به لیمو ((Lippia citriodora (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 1، شماره: 1
33 تاثیر مقادیر مختلف آب خاک بر توسعه ریشه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
34 تاثیر نوع و سطح مصرف پلی آکریل آمید بر هدررفت خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 4، شماره: 3
35 تخمین مقادیر شن در خاک های استان مازندران با استفاده از فن­اوری سنجش مجاورتی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 31، شماره: 122
36 تخمین میزان آهک خاک در کانون های گردوغبار با استفاده از طیف سنجی VNIR و تصاویر ماهواره ای سنجنده OLI (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 8، شماره: 4
37 تخمین هدایت الکتریکی خاک با استفاده از تصاویر فراطیفی هایپریون، مطالعه موردی: شمال دشت اورمیه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 1
38 تغییر ات تولید رواناب در هنگام بارندگی در اثر کاربرد پودری و محلول سطوح مختلف پلی آکریل آمید (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 46، شماره: 3
39 جایگاه و اهمیت فناوری در استفاده صحیح و پایدار از منابع آب و خاک (دریافت مقاله) نشریه برترین های آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 45
40 عدم قطعیت عامل فرسایش پذیری (K) برآوردی با استفاده از نموگراف USLE در خاک های آهکی شهرستان هشترود، شمال غربی ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 40، شماره: 1
41 کارآیی فن آوری مجاورت سنجی به منظور برآورد مقادیر سیلت در خاک های استان مازندران (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 14، شماره: 27
42 کارایی پلی اکریل آمید آنیونی در افزایش سرعت نفوذ آب به خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 39، شماره: 1
43 مدل سازی رقومی جزء شن خاک با داده های ابرطیفی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
44 مدل سازی مکانی زمانی وقوع طوفان های گرد وغبار در استان خوزستان (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 5، شماره: 2
45 مطالعه بافت و آهک خاک با استفاده از داده های سنجنده LISS-III ماهواره IRS-P۶ (مطالعه موردی: جنوب غربی استان لرستان، منطقه پل دختر) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 17، شماره: 67
46 مقایسه برآورد دمای سطح زمین در روش های تک باندی و چند باندی با استفاده از تصویر لندست 8 (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 3
47 مقایسه مدلهای MPSIAC۱، هیدروفیزیکی۲ و EPM۳ در تخمین فرسایش و بار رسوب با استفاده ازGIS۴ (مطالعه موردی حوزه آبخیز نوژیان) (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 19، شماره: 1
48 نموگرافی جدید برای برآورد عامل فرسایش پذیری (K) در بخشی از خاک های نواحی نیمه خشک در شمال غربی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 49
49 ویژگی های هیدرولیکی کپسول های رسی متخلخل و تاثیر آن بر توزیع رطوبت خاک (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ویژگیهای خاک بر رواناب در خاکهای آهکی ناحیه نیمه خشک شمال غربی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
2 اثرات تراکم ریشه گیاه وتیور (Vetiver) بر چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک های لوم سیلتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
3 ارزیابی تغییرات عامل فرسایش پذیری خاک به روش وزنی در مدل USLE و RUSLE به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی در خاک های شمال شرقی استان لرستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
4 ارزیابی شوری خاک با سنجش ازدور برای اصلاح و احیاء اراضی شور (دریافت مقاله) همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین
5 ارزیابی عملکرد مد لهای AOGCM در شبیه سازی داده های اقلیمی بندرانزلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
6 ارزیابی کارایی آبیاری زیرسطحی به روش تنبوشه های بیوکامپوزیتی در آبیاری پانیکوم (Panicum antidotale) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
7 ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای چای در شرق استان گیلان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
8 ارزیابی میزان کارایی پلی اکریل آمید آنیونی در فرایند نفوذ آب به خاک (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
9 ارزیابی و واسنجی چند مدل برآورد نسبت تحویل رسوب و معرفی مناسب ترین مدل با استفاده از GIS، مطالعه موردی در زیر آبخیز لوارک (لتیان) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
10 استفاد از فناوری نانو در صنایع مواد غذایی و نحوه بسته بندی آنها (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
11 استفاده از قارچهای میکوریزی آربسکولار جهت بهبودشرایط رشد ذرت در یک خاک متراکم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
12 امکان پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک های استان مازندران با استفاده از طیف سنجی مریی/مادون قرمز نزدیک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
13 اهمیت کودهای زیستی در کشاورزی پایدار و تاثیر آن بر روی گیاهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
14 ایجاد و معرفی نحوه استفاده از امکانات موجود در سامانه ملی بانک اطلاعات پروفیلی خاک ایران (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
15 با ماده آلی خاک در منطقه ETM+ بررسی ارتباط بین مقادیر انعکاس فرااتمسفری سنجنده خشک دشت قم (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
16 برآورد برخی از ویژگیهای خاک های جزیره هرمز به کمک طیف سنجی مرئی مادون قرمز نزدیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
17 برآورد عامل فرسایشپذیری بر اساس مدل RUSLE در بخشی از خاکهای آهکی شمالغرب ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
18 بررسی اثر بافت بر بازتاب سطحی خاک در منطقه پلدختر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
19 بررسی اثر حضور و عدم حضور قارچ مایکوریزا بر پایه هلو و بادام تحت تاثیر تنششوری و خشکی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست،جغرافیا و انرژی در توسعه پایدار
20 بررسی ارتباط بین فاکتورهای اقلیمی و زمینی با وقوع طوفان های گرد و غبار با استفاده از تصاویر ماهواره ای MODIS (مطالعه موردی: استان خوزستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
21 بررسی تاثیر تنش گرد و غبار بر میزان کلروفیل گیاه زارعی جو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
22 بررسی تاثیر گیاه وتیور Vetiver درجلوگیری ازفرسایش خاک حوضه ی رودخانه دز شهرهفت تپه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
23 بررسی تاثیر مدیریت مصرف آب بر توسعه ریشه ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
24 بررسی تأثیر ریشه گیاه وتیورVetiverدر تثبیت دیواره های کانال کنارگذر سد سنگر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
25 بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی گردوغبار در منطقه آبیک قزوین (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
26 بررسی عامل فرسایش پذیری خاک در کاربریها و تیپ های اراضی مختلف در حوزه آبخیز چم انجیر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
27 بررسی میزان کارایی داد ههای ماهواره ای ETM+ در تعیین رنگ خاک در اراضی دشت گرگان با ایجاد همبستگی بین داده های صحرایی رنگ خاک و مقادیرر قومی بازتاب در طیف مرئی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
28 بررسی و تحلیل پدیده گرد و غبار در کلان شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
29 بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی موثر بر پایداری خاکدانه در خاکهای آهکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
30 بکارگیری تکنیک کپسول های رسی متخلخل در بهینه سازی مصرف آب در گیاهان باغی مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
31 بکارگیری کپسولهای رسی متخلخل برای تامین رطوبت خاک درمناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
32 پیش بینی میزان تبخیر- تعرق پتانسیل در معادلات فائو- پنمن- مونتیث ، هارگریوز- سامانی و جنسن – هیز اصلاح شده با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
33 تاثیر انحراف معیار هندسی ذرات خاک در مطالعه طیفی بافت خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
34 تاثیر بهره گیری از تکنیکهای بیوتکنولوژی جهت تولید محصول اقتصادی کلزا تحت تنش تراکم خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
35 تأثیرپذیری تولید رواناب از کاربرد پلیآکریلآمید محلول در دو شدت و دوام بارندگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
36 تثبیت منشا ریزگردها با استفاده از پلیمر زیستی در استان سمنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
37 تثبیت منشا گرد و غبار با استفاده از پلیمرهای زیستی در استان سمنان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
38 تعیین حد آستانه تحمل به شوری گیاه کینوا (.Chenopodium quinoa willd) در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
39 تعیین حساسیت خاکها به فرسایش آبی در نواحی نیمهخشک شمالغربی ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
40 تعیین خطای برآورد عامل فرسایش پذیری USLE در خاکهای نواحی نیمه خشک ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
41 تعیین عامل فرسایشپذیری معادله جهانی فرسایش خاک در خاکهای آهکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
42 تغییر پذیری مکانی و زمانی ریزگردها و ارتباط آن با عوامل اقلیمی در غرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
43 تغییرپذیری فضایی فاکتور فرسایش پذیری خاک در حوزه آبخیز ازنا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
44 ساخت تنبوشه های بیوکامپوزیتی بر پایه استفاده از الیاف خرما جهت آبیاری زیرسطحی گیاهان در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
45 ساده ترین راه برآورد عامل فرسایش پذیری خاک متناسب با خاک های آهکی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
46 سهم فناوریهای مرتبط با مدیریت آب و خشکسالی در توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
47 شبیه سازی الگوهای رطوبتی کپسول های رسی متخلخل زیرسطحی در بافت های مختلف خاک (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
48 طوفان گردوغبار تکامل وپیشرفتهای اخیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
49 غنی سازی دانه های غلات با روی : غنی سازی کشاورزی یا ژنتیکی؟ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
50 فرآیندهای طبیعی کاهش آرسنیک در خاک ها و آب های آلوده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
51 محور مقاله: فرسایش آبی، سیلاب و حفاظت خاک و آب- بررسی رسوب معلق وارد شده به تالاب انزلی از ایستگاه نوخاله (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
52 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- برآورد کیفی بافت خاک با استفاده از روش رادار نفوذی به زمین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
53 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- بررسی تاثیر رطوبت در برآورد شوری خاک با استفاده از طیف سنجی بازتابی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
54 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- تعیین طول موج کلیدی شوری خاک در کانون های ریز گرد استان خوزستان با استفاده از تصاویر ابرطیفی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
55 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- تعیین طول موج کلیدی گچ خاک در کانون های مستعد تولید ریزگرد استان خوزستان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
56 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- شناسایی ریشه درخت داغداغان با استفاده از رادار نافذ زمین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
57 مدل سازی تغییرات مکانی رواناب در بخشی از خاک های آهکی در شمال غربی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
58 مدلسازی وقوع گردوغبار با استفاده از داده های اقلیمی درمرکز ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
59 مروری بر ترکیب و خصوصیات ذرات گردوغبار (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
60 مروری بر روش های اندازه گیری رطوبت خاک با استفاده از رادار نفوذی زمین (GPR) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
61 نموگرافی جدید برای برآورد عامل فرسایش پذیری (K) در خاک های نواحی نیمه خشک ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران