دکتر مختار حیدری

دکتر مختار حیدری عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر مختار حیدری

Dr. Mokhtar Heidari

عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ات کلش گندم، برگ نخل خرما، باگاس نیشکر و مکمل های آلی بر عملکرد و کیفیت قارچ صدفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 3، شماره: 2
2 اثر بستر کاشت بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه عنصل (Drimia maritima L. ) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 11، شماره: 38
3 اثر پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک و پلی آمین ها بر فعالیت بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه بامیه تحت تنش دمای پایین (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 5، شماره: 17
4 اثر تراکم گیاه و الگوی کاشت بر رشد و خصوصیات گل گلایول (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 23، شماره: 2
5 اثر تراکم و عمق کاشت سوخ بر برخی صفات کمی گل بریده نرگس (Narcissus tazetta L.) در شرایط آب و هوایی خوزستان (ملاثانی) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 25، شماره: 3
6 اثر زمان بلوغ میوه بر بهبود جوانه زنی بذرو رشد دانهال های انبه (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
7 اثر سرمادهی مرطوب بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه تودههای اسفناج بومی ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 9، شماره: 30
8 اثر کاربرد کلرید سدیم بر رشد رویشی و غلظت یون های سدیم، پتاسیم و کلر در دانهال های دو رقم انبه (Mangifera indica L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 25، شماره: 1
9 اثر کلرید سدیم بر میزان نیترات، تجمع یون ها و فعالیت نیترات ردوکتاز در دو پایه بادام (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 11، شماره: 3
10 اثر مراحل مختلف برداشت بر خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی میوه انار ).(Punica granatum L در شرایط آب و هوایی باغملک (استان خوزستان) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 28، شماره: 1
11 اثر مولیبدن بر برخی شاخص های بیوشیمیایی گیاه باقلا (Viciafaba L.) رقم سرازیری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 36
12 اثرات پرمنگنات پتاسیم و مدت انبارداری بر خصوصیات کیفی میوه انبه (Mangifera indica L. ) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 25، شماره: 2
13 اثرات نیترات پتاسیم بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در دانهال های پسته (Pistacia vera L.) تحت تنش کلرید سدیم (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 27
14 ارزیابی تجمع نیترات و فعالیت نیترات ردوکتاز در مراحل مختلف رشد در برخی توده های اسفناج (Spinacia oleracea L.) بومی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 10
15 بررسی اثر غلظت آهن بر میزان آهن و شاخص های کیفی برخی توده های اسفناج بومی ایران در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 32
16 بررسی فراسنجه های هضمی و تخمیری جیره های حاوی برگ توت سیاه (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 4
17 بررسی و مدل سازی خواص لیموشیرین با پوشش های مختلف در شرایط انبارمانی با مدل های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 9، شماره: 4
18 بهبود جوانه زنی بذر گواوا (Psidium guajava) با استفاده از خراش دهی با اسید (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 27، شماره: 4
19 پیش بینی تغییرات برخی از ویژگی های کیفی آب توت سیاه (Morus alba Var nigra L.) طی مراحل مختلف رسیدگی بر اساس آنالیز فرکتال و بینایی ماشین (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 5
20 تاثیر انواع مالچ و علف کش بر مهار علف های هرز و عملکرد توت فرنگی (Fragaria ˣ ananassa) در شرایط خوزستان (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 1
21 تاثیر بنزیل آدنین و نیترات پتاسیم بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گل نرگس (Narcissus tazetta L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 3
22 تاثیر پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد بر رشد رویشی، صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus L.) تحت تنش دمای پایین (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 7
23 تاثیر شوری و کادمیوم بر برخی مولفه های رشد و جذب عناصر ریزمغذی توسط گیاه گشنیز (.Coriandrum sativum L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
24 تاثیر قار چ میکوریز آربسکولار و تنش خشکی بر جذب برخی عناصر غذایی ماکرو توسط سهژنوتیپ تره با مشخصات ریش های متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
25 تاثیر قارچ آربسکولار- میکوریز و تنش خشکی بر رشد ریشه، تجمع پرولین و جذب بعضی از عناصر غذایی توسط سه ژنوتیپ تره (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 1، شماره: 2
26 تاثیرکلرید سدیم بر فعالیت آنزیم لیپوکسی ژناز، میزان پراکسید هیدروژن پراکسیداسیون چربی در دانهال های سه پایه پسته (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 32
27 تاثیرکلرید سدیم بر فعالیت آنزیم لیپوکسی ژناز، میزان پراکسید هیدروژن پراکسیداسیون چربی در دانهال های سه پایه پسته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 2
28 تجزیه و تحلیل صدای حاصل از اعمال ضربه به میوه انار به منظور تعیین رسیدگی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 7، شماره: 3
29 شناسایی گونه های Utrechtiana از نی در استان خوزستان: گزارش هایی جدید برای ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 12، شماره: 45
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسید اگزالیک بر برخی شاخص های کیفی و فعالیت آنزیم لیپوکسی ژناز در میوه سه رقم انار باغملک (استان خوزستان) (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
2 اثر اسید جیبرلیک بر جوانه زنی بذر برهان (Albizzia lebbeck) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
3 اثر الگوی کاشت ردیفی و فاصله کاشت بر گلدهی و کیفیت گل شاخه بریده گلایول (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثر اوره بر شاخص های رشد رویشی دانهال های پسته بادامی زرند (.P.vera L) تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
5 اثر باگاس و نیترات پتاسیم بر رشد رویشی دانهال های پسته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
6 اثر بستر کاشت بر رشد و عمکرد میکروگرین شاهی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 اثر بسترهای کاشت و کود آبیاری بر برخی شاخص های رشد رویشی و ترکیبات بیوشیمیایی دانهال های بادامک Prunus scoparia Spach (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
8 اثر تراکم و عمق کاشت سوخ بر ویژگی های گل بریده نرگس (Narcissus tazetta) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 اثر تفاله قهوه بر رشد و برخی ترکیبات بیوشیمیایی میکروگرین شنبلیله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
10 اثر تفاله قهوه بر عملکرد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی میکروگرین سبز شاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
11 اثر تنش شوری حاصل از کلرید سدیم بر جوانه زنی گل همیشه بهار Calendula officinalis L. (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 اثر تنظیم کننده رشد تیدیازیرون بر باززایی مستقیم لاله واژگون ( Fritillaria imperialis L) (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
13 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوسزایی ریزنمونه فلس دو قلو نرگس شهلا (Narcissus incomparabilis L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
14 اثر تیمار آهن بر برخی شاخصهای رشد رویشی در سه توده اسفناج بومی ایران (Spinacea oleracea L) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
15 اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر روی جوانه زنی بذر انجیر معابد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 اثر خراش دهی شیمیایی بر جوانه زنی بذر گواوا (Psidium guajava) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 اثر دما بر ویژگیهای جوانه زنی بذر دستنبو (Cucumis melo var.dudaim) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
18 اثر زمان برداشت بر کیفیت میوه نارنج (Citrus aurantium) در شرایط آب و هوایی ملاثانی (استان خوزستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
19 اثر زمان برداشت میوه بر جوانه زنی بذر نارنج (Citrus aurantium) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
20 اثر سرمادهی بذر بر رشد رویشی دانهال بادام کوهی (Prunus scoparia) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
21 اثر سرمادهی بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه دانهال برخی ژنوتیپ های بادام کوهی (Prunus scoparia) استان خوزستان (ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
22 اثر سرمادهی بر جوانه زنی بذر و رشد رویشی دانهال برخی توده های زرد آلو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
23 اثر سطوح مختلف نیکل بر جذب فسفر و برخی شاخص های رشدی در گیاه شاهی (.Lepidium sativum L) و جعفری (.Petroselinm crispum L) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
24 اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تنش بیکربنات سدیم بر جذب فسفر، کلسیم و منزیم در اندام هوایی توسط اسفناج Spinacia olerace L (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
25 اثر سولفات آهن و سکوسترون آهن بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
26 اثر سولفات مس بر جوانه زنی بذر آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor) و تاج خروس زینتی (Celosia argentea var. Cristata) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
27 اثر سیلیس و روغن بادام بر فعالیت آنزیم لیپوکسی ژناز در پوست میوه انار (.Punica granatum L) در مرحله انبارمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
28 اثر غلظتهای ژل آلوئه ورا و زمان انبارداری بر میزان شدت و کیفیت رنگ آریلهای تازه انار با حداقل فرآوری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
29 اثر کاربرد تلفیقی کود زیستی ازتو بارور- 1 و کود شیمیایی کامل (NPK) برویژگیهای رشد رویشی گل شببوی پرپر (Matthiola incana L.) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
30 اثر کلرید سدیم بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه دانهال بادام تلخ گونه (Prunus scoparia) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
31 اثر کلرید کلسیم (cacl2) و مرحله بلوغ میوه بر عمر پس از برداشت میوه توت سیاه (morus alba var. nigra L) (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
32 اثر کلش گندم، برگهای خرما و یونجه بر عملکرد قارچ صدفی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
33 اثر کمبود آهن بر فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در توت فرنگی (Fragaria´ananasa Duch) رقم "کامارازو" (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
34 اثر کیسه گذاری بر کیفیت میوه برخی ارقام انار باغملک (استان خوزستان) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
35 اثر محلول پاشی عناصر غذایی بر عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه سه رقم فلفل دلمه ای در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
36 اثر محلول ‌پاشی قبل از برداشت با نانو کلات سیلیس وسیلیکات پتاسیم در کیفیت گل بریده نرگس شیراز (narcissus tazetta) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
37 اثر محلول پاشی کودهای حاوی آهن بر کیفیت میوه توت فرنگی Fragaria × ananassa Duch رقم کاماروزا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
38 اثر محلولهای غذایی بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم طالبی گلخانه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
39 اثر مرحله بلوغ میوه(رسیدگی) و زمان انبارداری بر ماندگاری پس از برداشت میوه توت سیاه (.Morus alba var.nigra L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
40 اثر مرحله رشد بر برخی تغییرات فیزیکی و بیوشیمیایی میوه کنار هندی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
41 اثر مرحله رشد بر برخی تغییرات فیزیکی و بیوشیمیایی میوه کنار هندی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
42 اثر مقدار و زمان مصرف کود اوره بر رشد، میزان کلروفیل و برخی شاخص های بیوشیمیایی در چهار توده اسفناج (Spinacia oleraceae L.) بومی ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
43 اثر موسیلاژهای گیاهی بر کیفیت آریل های تازه انار در طی دوره انبارمانی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
44 اثر نسبت های پتاسیم به نیتروژن و بسترهای کشت بر برخی شاخص های رشد رویشی گیاه فلفل دلمه ای در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
45 اثر نمک های کلسیم بر خصوصیات کیفی و ارگانولپتیکی وماندگاری پس از برداشت میوه های(Fragaria × ananassa Duch. cv. Selva) توت فرنگی رقم سلوا (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
46 اثر نمک های مختلفکلسیم بر خصوصیات کیفی و ماندگاری پس از برداشت میوه های توت فرنگی رقم سلوا (Fragaria × ananassa Duch. cv. Selva) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
47 اثر نوع بستر کاشت بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه دانهال های نارنج (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
48 اثر نیترات کلسیم بر تجمع کربوهیدرات های محلول در برگ و ریشه دانهال های پسته ,بادامی زرند (.P.vera L) درشرایط تنش کلرید سدیم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
49 اثر نیتروژن بر فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در تودههای منتخب اسفناج (Spinacia oleracea L.) بومی ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
50 اثر نیتروژن بر وزن خشک ، میزان نیترات، کلروفیل و کارتوئیدها در برخی توده های اسفناج (Spinacia oleracea L ) بومی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
51 اثر همزیستی قارچ میکوریزا بر برخی شاخص های بیوشیمیایی برخی پایه های بادام Prunus dulcis و زردآلو Prunus armeniaca (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
52 اثرات اسید اگزالیک و عصاره الکلی برهموم بر برخی شاخصهای بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی آریل های تازه انار (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
53 اثرات اکسین ایندول استیک و بستر کاشت بر ریشه زایی و رشد رویشی گیاهان ریشه عریان توت فرنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
54 اثرات بسترهای کاشت بر رشد گیاه نعناع فلفلی (Mentha × piperita) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
55 اثرات بسته بندی، صمغ عربی و کیتوسان بر عمر انبارمانی میوه نارنج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
56 اثرات بنزیل آدنین و نیترات پتاسیم بر گلدهی و کیفیت گل بریده نرگس (.Narcissus tazetta L) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
57 اثرات پومیس و کودآبیاری بر رشد رویشی و برخی شاخص های بیوشیمیایی دانهال های زردآلوی بومی باغملک (استان خوزستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
58 اثرات خراش دهی و نیترات پتاسیم بر جوانه زنی بذر گیاه کرت (Acacia nilotica) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
59 اثرات روش های مختلف خراش دهی فیزیکی بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه دانهال حنا (Lawsonia inermis) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
60 اثرات روشهای مختلف بهبود جوانهزنی بذر و رشد اولیه دانهال انار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
61 اثرات روغن بادام تلخ و سیلیکات سدیم بر کیفیت انبارمانی میوه لیمو شیرین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
62 اثرات شوری و دما بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه عنصل (Drimia maritima L) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی
63 اثرات صمغ عربی و زمان انبارداری بر کیفیت آریل های انار رقم ملس پوست زرد باغملک (خوزستان) با حداقل فرآوری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
64 اثرات فیلترکیک و نیترات کلسیم بر رشد رویشی و میزان برخی عناصر در دانهال های پسته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
65 اثرات کودهای آهن، غلظت آهن و زمان کاربرد بر محتوای آهن گیاه توت فرنگی Fragaria × ananassa Duch رقم کاماروزا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
66 اثرات محلول غذایی بر برخی صفات کمی و کیفی میوه سه رقم طالبی گلخانه ای در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
67 اثرات نوع کود آهن، غلظت آهن و زمان مصرف کود حاوی آهن بر میزان رنگدانه های فتوسنتزی گیاه توت فرنگی (Fragaria × ananassa Duch) رقم کاماروزا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
68 اثرات نی پیت نیشکر بر برخی ترکیبات بیوشیمیایی میکرو گرین شاهی(Lepidium Sativum) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی
69 اثرهای زمان برداشت میوه و حذف پوسته بذر بر شاخص های جوانه زنی و رشد دانهال نارنج (Citrus aurantium) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
70 ارزیابی اولیه خصوصیات میوه برخی توده های خربزه سوسنگرد و هویزه (جنوبغرب خوزستان) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
71 ارزیابی اولیه خصوصیات میوه درختان گزینش شده انبه در میناب (استان هرمزگان) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
72 ارزیابی برخی صفات کمی میوه و اسیدهای چرب روغن توده های گردوی منطقه ایذه (استان خوزستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
73 ارزیابی ترکیبات بیوشیمیایی و ظرفیت آنتی اکسیدانی گیاه پنیرک (.Malva neglecta Wallr) در استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
74 اهمیت نشان جغرافیایی در تجارت محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
75 Determination of Antioxidant Capacity of Haplophyllum canaliculatum in Different Habitats of Larestan Region (Fars Province, Iran) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
76 Effect of gibberellic acid (GA3) on seedling growth of some wild almond (Prunus scoparia) genotypes in Khuzestan province of Iran (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
77 Effect of Iron deficiency on phosphatase activity in the root of some Pistacia genotypes (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
78 Evaluation of bolting and flower characteristics in some Iranian spinach landraces (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
79 بررسی اثر 8 هیدروکسی کینولین سیترات و اسید جیبرلیک بر عمر ماندگاری گلایول (Gladiolus grandiflorumL.) رقم پینک فرند شیب (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
80 بررسی اثر اتانول و زمان انبارداری بر برخی شاخص های کیفی آریل های تازه انار با حداقل فرآوری (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
81 بررسی اثر اسانس نعناع بر ویژگی های مرفولوژیکی گل بریدنی رز رقم ’باکارا ‘ (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
82 بررسی اثر NAA و BAP بر کالوس زایی ریزنمونه های آفتابگردان زینتی (Helianthus annuus L.) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
83 بررسی اثر پوشش های نانوکامپوزیت کیتوسان-رس، واکس و روغن زیتون روی برخی ویژگی های کیفی لیموشیرین در طی انبارمانی عمر قفسه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
84 بررسی اثر دوتیمار، شوری و جیبرالین ، بر جوانه زنی تره رقم خوزستان در مقایسه با تره فرنگی و تره رقم اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
85 بررسی اثر غلظت ژل کتیرا و زمان انبارداری بر برخی شاخص های کیفی آریل های تازه انار با حداقل فرآوری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
86 بررسی اثر غلظت عصاره آبی بره موم و زمان انبارداری بر برخی شاخصهای بیوشیمایی آریلهای تازه انار با حداقل فرآوری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
87 بررسی اثر غلظت عصاره الکلی بره موم و زمان انبارداری بر برخی شاخصهای بیوشیمایی آریلهای تازه انار با حداقل فرآوری (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
88 بررسی اثر غلظت کیتوسان و زمان انبارداری بر میزان آنتوسیانین کل و مواد ایجاد کننده رنگ قهوه ای آریل های تازه انار با حداقل فرآوری (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
89 بررسی اثر نانو کود کلات آهن و کلات آهن بر صفات کمی و کیفی برخی از توده های اسفناج بومی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
90 بررسی اثرات باریت (سولفات باریم) بر رشد و خصوصیات بیوشیمیایی میکروگرین تربچه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
91 بررسی اثرغلظت های تنظیم کننده های رشدگیاهی برسوخک زایی نرگس شهلا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
92 بررسی اسانس های حاوی اس کارون و کارواکرول بر ویژگی های بیوشیمیایی - گل بریدنی رز رقم ’باکارا ‘ (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
93 بررسی اسانس های حاوی اس- کارون و کراواکرول برویژگی های مورفولوژیکی گل بریدنی رزرقم ، باکارا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
94 بررسی برخی خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی میوه های انار منطقه اورامان (استان کردستان، غرب ایران) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی
95 بررسی برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه 17 ژنوتیپ هندوانه در منطقه باغملک (استان خوزستان) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
96 بررسی تاثیر متقابل سطوح مختلف کادمیوم و شوری بر محتوای کلروفیل و جذب برخی عناصر در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
97 بررسی تاثیر مخلوط برخی کودهای آلی در برخی شاخصهای کیفی تربچه (Raphanus sativus L.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
98 بررسی تاثیر نیترات پتاسیم بر محتوای کلروفیل برگ دانهال های پسته بادامی زرند در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
99 بررسی تیمارهای مختلف خراش دهی و پرایمینگ بر جوانه زنی بذر سوبابل [Leucaena leucocephala (Lmk. de Witt.)] (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
100 بررسی سطوح مختلف نیتروژن و زمان برداشت بر میزان محصول و تجمع نیترات در برگ برخی توده های اسفناج بومی ایران(Spinacia oleracea L) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
101 بررسی عمرگلجایی ژربرا(Gerberajamesoniil) ازطریق سالیسیلیک اسیدو8- هیدروکسی کینولین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
102 بررسی عمرگلجایی ژربرا(Gerberajamesoniil) ازطریق متیل جاسمونات و8- هیدروکسی کینولین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
103 بررسی فعالیت ضدقارچی عصاره متانولیک گیاه جام زرین کوروش (Sternbergia clusiana Spreng.) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
104 بررسی میزان فنل کل میوه لیموشیرین در طی انبار مانی تحت پوشش صمغ عربی، روغن زیتون و ترکیب آن ها با هم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
105 بررسی و مقایسه اثرات کیسه گذاری بر کاهش آفتاب سوختگی و برخی ویژگی های فیزیکی میوه انار رقم محلی شهرستان باغملک (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
106 برهمکنش اثرات سیلیس و صمغ عربی بر ثبات غشا سلولی و فنل کل در پوست میوه انار رقم ملس پوست زرد طی دوره انبارمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
107 برهمکنش صمغ آکاسیا و اتمسفر تعدیل یافته (MAP) بر انبارمانی میوه پرتقال دزفول (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
108 تاثیر ترکیبات طبیعی سالم و خوراکی بر میزان فنل کل در دوره پساز برداشت میوه لیموشیرین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
109 تاثیر زمان و غلظت های مختلف پیش تیمار بذر با اسپرمیدین بر شاخص های جوانه زنی بامیه رقم بسنطی (.Abelmoschus esculentus L) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
110 تاثیر زمان و غلظت های مختلف پیش تیمار بذر با اسپرمین بر شاخص های جوانه زنی بامیه رقم بسنطی (.Abelmoschus Abelmoschus L) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
111 تاثیر زمان و غلظت های مختلف پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید در پیش تیمار بذر بر شاخص های جوانه زنی بامیه رقم بسنطی (.Abelmoschus esculentus L) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
112 تاثیر صمغ عربی بر افزایش انبارمانی میوه انگور در شرایط اتمسفر تعدیل یافته (MAP) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
113 تاثیر غلظتهای مختلف هورمون سایتوکینین بر پرآوری شاخساره از ریز نمونه جوانه انتهائی گلایول رقم ’وایت پروسپرتی‘در شرایط درون شیشهای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
114 تاثیر کلرید سدیم بر شاخص های رشد در دانهال های سه پایه پسته (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
115 تاثیر مرحله بلوغ میوه بر جوانه زنی بذر گوجه فرنگی (Lycopersicon lycopersicon) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
116 تاثیر ورمی کمپوست و سولفات آهن بر جذب فسفر ، کلسیم و منیزیم توسط ریشه اسفناج (L. Spinacia oleracea) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
117 تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانتی گیاه سداب ترکه ای (Haplophyllum canaliculatum) در رویشگاه های مختلف منطقه لارستان (استان فارس) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
118 تغییرات برخی شاخص های بیوشیمیایی و رویشی در توده های اسفناج بومی ایران (Spinacea oleracea L) در پاسخ به مقادیر مختلف آهن در محلول غذایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
119 عملکرد قارچ صدفی روی بستر برگ خرما و باگاس (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
120 کاربردهورمونهای NAA,KIN جهت بررسی اندام زائی مستقیم با استفاده ازریزنمونه جوانه انتهائی پداژه گلایول رقم White Prosperty درشرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
121 کشت بافت روشی برای حفاظت از تنوع زیستی گل نرگس شهلا (Narcissus incomparabilis L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
122 مدل سازی خواص مکانیکی و کیفی لیموشیرین با پوششهای مختلف طی شرایط مختلف نگهداری با شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
123 مروری بر تحقیقات آریل های تازه انار با حداقل فرآوری در استان خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
124 معرفی Sternbergia به عنوان جنس جدید برای فلور خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
125 مقایسه اثر غلظت های مختلف کلرید سدیم و کلرید پتاسیم بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه های خیار چنبر Cucumis melo var. flexuosus (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
126 مقایسه اثر کود آبیاری (Fertigation) برکیفیت گل بریده نرگس رشد یافته در هوای آزاد و گلخانه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
127 مقایسه اثرات صمغ عربی خالص و سنتی بر عمر انبارمانی میوه توت فرنگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
128 مقایسه اثرات نی پیت (ضایعات نیشکر) و کوکوپیت بر رشد و عملکرد خیار در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
129 مقایسه برخی شاخص های رشد رویشی دانهالکنار در بسترهای بدون خاک (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
130 مقایسه برخی شاخص های رشد رویشی دانهالکنار در بسترهای بدون خاک (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
131 مقایسه برخی شاخص های کیفی میوه توده های انار بومی باغملک (استان خوزستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران
132 مقایسه برخی شاخصهای بیوشیمیایی میوه در توده های انار لرستان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
133 مقایسه تاثیر نانو کود کلات آهن و کلات آهن بر پارامترهای رشد در برخی از توده های اسفناج بومی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
134 مقایسه تجمع برخی عناصر کم مصرف و فلزات سنگین در توده های اسفناج بومی ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
135 مقایسه خصوصیات کمی و کیفی میوه در توده های زردآلو در منطقه رامهرمز (استان خوزستان) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
136 مقایسه شاخص های کیفی میوه در ژنوتیپ های انار منطقه تنگ سیاب (استان لرستان) (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
137 مقایسه شاخصهای رشد رویشی و عناصر کم مصرف در دانهالهای برخی ژنوتیپ های زردآلوی استان خوزستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
138 مقایسه فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در مراحل مختلف رشد رویشی توده های منتخب اسفناج بومی ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
139 مقایسه میزان رنگدانه های فتوسنتزی و عناصر غذایی برخی توده های اسفناج (Spinacia oleraceae L) بومی ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
140 مقایسه میزان نیترات در بخش هوایی توده های اسفناج (Spinacia oleracea L) ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار