دکتر علی گل افشانی

دکتر علی گل افشانی دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی ، مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر علی گل افشانی

Dr. ALi Golafshani

دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی ، مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.