خانم دکتر سیما مدیرخامنه

دکتر سیما مدیرخامنه استادیار، دانشگاه ارومیه

خانم دکتر سیما مدیرخامنه

Dr. Sima Modir Khameneh

استادیار، دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر سیما مدیرخامنه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان