آقای دکتر فرح قادری

دکتر فرح قادری استاد،دانشگاه ارومیه

آقای دکتر فرح قادری

Dr. Farah GHaderi

استاد،دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرح قادری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییمجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان