دکتر نسرین ارشدی

دکتر نسرین ارشدی استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

دکتر نسرین ارشدی

Dr. Nasrin Arshadi

استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سرمایه روان شناختی بر عملکرد شغلی و بهزیستی روان شناختی: نقش میانجی رشد روان شناختی در کار (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 8، شماره: 1
2 اثر سرمایه روانشناختی، اعتماد به سازمان و سبک رهبری تحولی بر رشد روانشناختی در کار: نقش میانجی گری نیازهای روانشناختی اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 1
3 اثر شخصیت پویا، تواناییهای شناختی و ثبات هیجانی بر موفقیت کارراهه ذهنی با میانجیگری خودکارآمدی در مدیران زن سازمانهای دولتی شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 3
4 اثر شخصیت پویا، تواناییهای شناختی و ثبات هیجانی بر موفقیت کارراهه ذهنی با میانجیگری خودکارآمدی در مدیران زن سازمانهای دولتی شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 3
5 اثربخشی آموزش انعطاف ‌پذیری روان‌ شناختی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر فرسودگی عاطفی و کار هیجانی در پرستاران شاغل در بیمارستان‌ های شهر اهواز (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 28، شماره: 4
6 اثربخشی آموزش شکوفایی بر سرمایه روان شناختی در کارکنان زن دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 13، شماره: 50
7 اثربخشی درمان شفقت به خود مبتنی بر ذهن آگاهی بر نیازهای بین فردی در مبتلایان به اختلال وسواسی- جبری دارای افکار خودکشی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 2
8 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در محیط کار بر تعارض بین فردی و تجربه بی نزاکتی در پرستاران بیمارستان های شهر اهواز (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 6، شماره: 1
9 ارتباط بین ذهن آگاهی، دشواری در تنظیم هیجان، خودخاموشی و استرس ادراک شده با سندرم پیش از قاعدگی: رویکرد مدلیابی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 15، شماره: 1
10 Cognitive Functions and the Model of Decision-Making Competence: The Specific Case of Organizational Setting (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 11، شماره: 2
11 Conduct Disorder in Student: The Predicting Role of Emotion Regulation, Callous-Unemotional Traits and Schema (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 5، شماره: 3
12 Examining the Efficacy of the Unified Transdiagnostic Treatment onSocial Anxiety and Positive and Negative Affect in Students (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 4، شماره: 4
13 Leadership effectiveness, perceived organizational support and work ability: Mediating role of job satisfaction (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 9، شماره: 4
14 The mediating role of work motivation in the relationship between emotional exhaustion and job performance based on Conservation of Resources model (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 7، شماره: 4
15 The moderating role of personality traits on the relationship between perceived workplace exclusion and workplace deviance (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 6، شماره: 3
16 The Preliminary Study of the Relationship Between Emotion Regulation Difficulties, Callous-Unemotional Traits and the Emergence of Oppositional Defiant Disorder in Outpatient Adolescents (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 4، شماره: 1
17 The relationship of work-family conflict with overall health, workplace cognitive failure, and marital satisfaction: The moderating role of sleep quality and work-family conflict self-efficacy (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 8، شماره: 4
18 بررسی رابطه ابعاد مهم هدف گذاری با التزام کاری منابع انسانی پالایشگاه آبادان (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 4، شماره: 16
19 بررسی رابطه بین استرس شغلی و سلامت عمومی با توجه به نقش تعدیل کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده در کارکنان شرکت نفت (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 1، شماره: 1
20 بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی، ساختار سازمانی و جو سازمانی با خلاقیت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 3
21 بررسی متغیرهای روان رنجورخویی، پرخاشگری و مخاطره جویی به عنوان پیش بین های حادثه دیدگی در کارکنان صف شرکت ملی حفاری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت کار و ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 2
22 بررسی متغیرهای روان‌رنجوری، کارآمدی ایمنی و تمرکز تنظیمی به عنوان پیش‌بین‌های رفتار ناایمن در کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 7، شماره: 3
23 بررسی متغیرهای روانشناختی به عنوان پیش‌بین‌های حادثه‌دیدگی در کارکنان عملیاتی شرکت ملی حفاری ایران (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 5، شماره: 3
24 تابآوری به عنوان میانجی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت وشادکامی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 39
25 تاثیر آموزش رفتارهای رهبری اصیل به مدیران بر افزایش سرمایه روان-شناختی کارکنان(مورد مطالعه شرکت پتروشیمی تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 10، شماره: 38
26 تاثیر بی‏ عدالتی رویه ‏ای ادراک‏ شده بر بهزیستی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 29، شماره: 98
27 تبیین علی انسجام تیمی بر اساس بسندگی مهارت های شغلی، ابهام نقش و رهبری مشارکتی: نقش واسطه ای اعتماد تیمی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 12، شماره: 2
28 رابطه اخلاق کار اسلامی با عملکرد شغلی، خشنودی شغلی و قصد ترک شغل کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 22، شماره: 1
29 رابطه بین جو سازمانی اخلاقی، تبادل رهبر _ عضو و اعتبار اجتماعی ادراک شده با تعهد سازمانی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 1، شماره: 29
30 رابطه ترد و پذیرش مادر با ویژگی های شخصیتی در دانشجویان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 1، شماره: 28
31 رابطه خودارزشیابی های محوری با بهزیستی روانشناختی و تعهد سازمانی: نقش تعدیل کننده جواخلاقی سازمانی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 1، شماره: 30
32 رابطه روان رنجورخویی و سرسختی روان شناختی با بهزیستی کارکنان: نقش میانجی گر تاب آوری و ذهن آگاهی و نقش تعدیل گر ساعات کاری و نوع نوبت کاری (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 7، شماره: 2
33 رابطه رهبری اخلاقی با توانمندسازی روان شناختی با میانجی گری عدالت رویه ای و عدالت تعاملی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 1
34 رابطه طرد و پذیرش مادر با سبک های هویت در دانشجویان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 10، شماره: 1
35 رابطه علی روان رنجورخویی، استرس شغلی و تعارض کار- خانواده با قصد ترک شغل و رضایت از زندگی با میانجی گری فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت نفت و گاز کارون (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 3
36 رابطه علی ویژگی های شخصیتی و رشد پس از سانحه با میانجی گری تنظیم شناختی هیجانی در بیماران مبتلا به هپاتیت b (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 11، شماره: 2
37 طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامد های فشارزا های چالشی و فشارزا های بازدارنده در کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 7، شماره: 22
38 طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای فشارزاهای چالشی و فشارزاهای بازدارنده در کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 4، شماره: 5
39 طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشآیند ها و پیامدهای خلاقیت سازمانی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 1، شماره: 1
40 طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای رضایت زناشویی و عشق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 8، شماره: 1
41 طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای غبطه در محیط کار (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 17، شماره: 3
42 طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای رفتار سازمانی مثبت (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 4، شماره: 4
43 طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای شادکامی در کار (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 12، شماره: 42
44 طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای شخصیتی و سازمانی رفتارهای شغلی پویا با نقش میانجی گر حالت های انگیزشی پویا کارکنان شرکت ملی حفاری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 9، شماره: 32
45 طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای سیاسی کاری ادراک شده در کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 18، شماره: 1
46 طراحی و آزمون الگویی از پیشایندهای موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در کارکنان اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 24، شماره: 2
47 عوامل استرس زای شغلی به عنوان پیش بین های بروز علائم روان تنی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 23، شماره: 1
48 عوامل بین فردی موثر بر بهزیستی کارکنان نوبت کار: ساخت و اعتباریابی مقیاس آسودگی بین فردی در محیط کار (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 10، شماره: 36
49 متغیرهای شخصیتی و سازمانی به عنوان پیشایندها و پیامدهای رهبری قابل اعتماد در کارکنان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 1، شماره: 27
50 مدل یابی معادلات ساختاری ایده پردازی خودکشی دانشجویان بر اساس تاب آوری و راهبردهای مقابله ای با نقش میانجی افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 10، شماره: 40
51 مقایسه اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر انعطاف پذیری شناختی و تکانشگری بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی شهر ایلام (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 27، شماره: 5
52 نقش بهزیستی کارکنان در کاهش اثر تعارض کار- خانواده بر خشنودی خانوادگی، کیفیت روابط زوجین و کیفیت فرزندپروری پرستاران (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 33، شماره: 124
53 نقش تسهیل کار-خود و خودکارآمدی مدیریت تعارض کار-خانواده در کاهش اثر تعارض کار-خانواده بر خشنودی خانوادگی، کیفیت روابط زناشویی و کیفیت فرزندپروری پرستاران (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 15، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون مدلی از برخی پیامدهای مشاهده بی نزاکتی در محیط کار در یک سازمان صنعتی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
2 اثر برخی متغیرهای شخصیتی و سازمانی بر رفتار غیراخلاقی با میانجیگری قضاوت اخلاقی درکارکنان یک شرکت صنعتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
3 اثر تقاضای شغلی کنترل شغلی حمایت اجتماعی بر استرس شغلی: نقش واسطهای تعارض کار اوقات فراغت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
4 اثربخشی آموزش گروهی- مجازی »برنامه مداخله ای حمایت از نیازها« بر التزام شغلی کارکنان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
5 ارائه یک راهکار جدید برای سنجش و ارتقاء کیفیت داده ها با رویکرد پیشگیرانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات
6 اعتبار یابی مقدماتی پرسش نامه ی همدلی تورنتو در میان گروهی از دانشجویان ایرانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
7 انگیزش اجتماعیار و عملکرد شغلی: نقش تعدیل کننده انگیزش درونی،هویت تکلیف ادراک شده و قابلیت اعتماد سرپرست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
8 بررسی پارازیتیسم گونه های قارچ Trichoderma علیه قارچ Macrophomina phaseolina جدا شده از طوقه و ریشه برنج (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
9 بررسی رابطه ساده و چندگانه روان رنجورخویی، حمایت سازمانی ادراک شده از خانواده، رفتارهای حمایتی سرپرست از خانواده و رفتارهای حمایتی همکار از خانواده با تعارض کار-خانواده (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
10 بررسی رابطهی تعارض کار خانواده و تعارض خانواده کار با خشنودی از زندگی در کارکنان پالایشگاه نفت آبادان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
11 بررسی متغیرهای پیش بینی رفتار ناایمن کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی
12 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس کار شرافتمندانه در کارکنان بیمارستان ها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی
13 تاثیرآموزش رفتارهای رهبری اصیل به مدیران برافزایش سرمایه روانشناختی کارکنان موردمطالعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
14 تراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایند ها و پیامدهای مالکیت روان شناختی در کارکنان شرکت برق منطقه ای خوزستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی
15 رابطه فرهنگ سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی گر تعهد سازمانی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
16 رابطه ی ویژگی های شخصیتی و عدالت سازمانی با رضایت شغلی در معلمان شهرستان مبارکه اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
17 رابطهی تعارض کار خانواده، کیفیت خواب و خودکارآمدی تعارض کار خانواده با رضایت زناشویی در کارکنان شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
18 طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای رهبری اخلاقی در شرکت ملی حفاری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
19 طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای غنیسازی کار خانواده در کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
20 طراحی و آزمودن برخی پیشایندهای رفتار سازمانی مثبت با توجه به نقش میانجی عزت نفسسازمان مثبت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
21 طراحی و آزمون الگویی از برخی پیش آیندها و پیامدهای راهبردهای مدیریت هیجانات شغلی در بیمارستان گلستان اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و مشاوره
22 طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایندهای اضطراب مرگ در دانشجویان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی
23 طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب - منطقه اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی
24 مقایسهی تعارض کار - خانواده و ابعاد آن در زنان و مردان شاغل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
25 نقش واسطه ای تعهد سازمانی در رابطه بین نقض قرارداد روانشناختی، حمایت سازمانی ادراک شده و فرهنگ یادگیری سازمانی با قصد ترک شغل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران