دکتر کیومرث بشلیده

دکتر کیومرث بشلیده استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

دکتر کیومرث بشلیده

Dr. Kioumars Beshlideh

استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی بازآموزی اسنادی در کاهش فرسودگی زناشویی و احتمال وقوع طلاق در زوجین متقاضی طلاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 1، شماره: 2
2 اثربخشی آموزش شکوفایی بر سرمایه روان شناختی در کارکنان زن دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 13، شماره: 50
3 اثربخشی اصلاح سوگیری توجه بر سوگیری توجه، سوگیری پیش توجه و وسوسه در معتادان در حال ترک (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 21، شماره: 4
4 اثربخشی اصلاح سوگیری توجه نسبت به محرک های مرتبط با غذا بر میزان سوگیری توجه و ولع خوردن در افراد رژیم گیرنده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 18، شماره: 69
5 اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر انعطاف پذیری شناختی، کنترل عواطف و سازگاری اجتماعی بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 11، شماره: 43
6 اثربخشی درمان تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای همراه با توان بخشی شناختی بر کاهش ولع مصرف و بهبود کنترل مهاری نوجوانان وابسته به ترامادول (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 12، شماره: 1
7 اثربخشی درمان تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای همراه با توان بخشی شناختی بر کاهش ولع مصرف و بهبود کنترل مهاری نوجوانان وابسته به ترامادول (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 12، شماره: 1
8 اثربخشی درمان مبتنی بر مهرورزی بر افسردگی و خودانتقادی دانشجویان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 1
9 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشخوارفکری، افسردگی و کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 7، شماره: 3
10 اثربخشی معنویت درمانی بر سلامت روان زنان مطلقه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 1، شماره: 3
11 ارتباط مدیریت زمان و خود اثربخشی ادراک شده با اهمالکاری تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 5، شماره: 14
12 The relationship between personality traits and religious attitudes in talented students (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 5، شماره: 2
13 بررسی اثربخشی آموزش بهبودی از تقاضاهای شغلی بر روی تجارب بهبودی کارکنان شرکت ملی حفاری اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 2
14 بررسی ارتباط میان ابعاد مثبت و منفی عزت نفس با سلامت روانی از طریق نقش میانجی-گر فرسودگی شغلی در زنان متاهل و مجرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 1، شماره: 1
15 بررسی تاثیر هوش معنوی و قدردانی بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار ضد تولید؛ نقش میانجی گر تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی در کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 2
16 بررسی تفاوت ها و شباهت های حیا و اضطراب اجتماعی (کمرویی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 53
17 بررسی رابطه الگوی تبادل رهبر-عضو و رفتار شهروندی سازمانی: نقش واسطه ای توانمندسازی روان شناختی و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 12، شماره: 1
18 بررسی رابطه خشونت و مذهب ادراک شده والدین با عزت نفس دختران نوجوان دبیرستان های شهر تهران در سال ۱۳۹۶: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 17، شماره: 12
19 بررسی رابطه رهبری اخلاقی با رفتارهای انحرافی در محیط کار: نقش میانجی تعهد عاطفی و جو اخلاقی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 14، شماره: 1
20 بررسی ساختار عاملی مقیاس عزت نفس روزنبرگ با سه شکل واژه پردازی مثبت، منفی و نیمی از ماده ها مثبت و نیمی منفی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 15
21 بررسی کارآیی درمان های مبتنی بر پذیرش و تعهد انطباق یافته زوجی، زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر برکاهش علائم نگرانی و ناسازگاری زناشویی، ز ن های دارای آشفتگی زناشویی و اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 3، شماره: 1
22 بررسی نقش میانجی گر تعارض کار- خانواده در رابطه میان تعارض بین کارکنان و بارکاری با فرسودگی شغلی در پرستاران زن بیمارستان های آموزشی درمانی شهر اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 2، شماره: 7
23 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس مرگ آگاهی ریان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 11، شماره: 41
24 بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس خود ارزشیابی های مرکزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 1، شماره: 1
25 پیش بینی رفتارهای تخریبی فرزندان از طریق بافت و کارکرد خانواده با میانجی گری نظم جویی شناختی هیجان و نظریه ذهن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 36
26 تاثیر آموزش رفتارهای رهبری اصیل به مدیران بر افزایش سرمایه روان-شناختی کارکنان(مورد مطالعه شرکت پتروشیمی تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 10، شماره: 38
27 تاثیر آموزش هوش هیجانی بر تسهیل کار-خانواده و هوش هیجانی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 2، شماره: 32
28 تاثیر رهبری اصیل بر سلامت روانی: نقش میانجی گرانه حیطه های زندگی کاری و خوداثربخشی مقابله شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 19، شماره: 4
29 تاثیر سرمایه های روان شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی گری بهزیستی حرفه ای و تعدیل گری هوش معنوی شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 8، شماره: 27
30 تحلیل مدل پیامدهای جو اخلاقی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 11، شماره: 3
31 رابطه استرس شغلی با رفتار های بی نزاکتی در محیط کار با توجه به نقش تعدیل کنندگی سرمایه روان شناختی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 20، شماره: 2
32 رابطه بین طردشدگی در محیط کار و نتایج شغلی: نقش تعدیل گر سرمایه روانشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 10، شماره: 40
33 رابطه جو اخلاقی با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و قصد ترک شغل در کارکنان یک شرکت دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 8، شماره: 2
34 رابطه رسالت فرزندپروری با بهزیستی روان شناختی و خودکارآمدی فرزندان با میانجی گری بهزیستی روان شناختی و خودکارآمدی مادران معلم جلال آباد افغانستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 67
35 رابطه شخصیت پویا و وظیفه شناسی با جستجوی بازخورد با میانجی گری حمایت ادراک شده سرپرست (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 11، شماره: 44
36 رابطه علی سرمایه روانشناختی با قصد ترک شغل، فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی: نقش میانجی گر استرس شغلی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 2، شماره: 2
37 رابطه ی تسهیل کار- خانواده با بهزیستی و موفقیت شغلی در پرستاران (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 29، شماره: 104
38 رابطه ی جو اخلاقی با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و قصد ترک شغل (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 8، شماره: 3
39 رابطه ی هوش معنوی، قدردانی، تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی با رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 8، شماره: 1
40 ساخت و اعتباریابی مقیاس فقر اطلاعاتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 11، شماره: 2
41 طراحی الگویی از پیشایندها و پیامدهای زایندگی در کار برای کارکنان شرکت ملی حفاری ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 10، شماره: 40
42 طراحی مدلی از اثر واسطه ای کیفیت دلبستگی در رابطه میان باورهای دانش آموزان نوجوان دختر درباره طلاق والدین و راهبردهای مقابله با استرس (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 40
43 طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای رضایت زناشویی و عشق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 8، شماره: 1
44 طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای سیاسی کاری ادراک شده در کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 18، شماره: 1
45 طراحی و آزمون الگویی از پیشایندهای علائم بدریخت انگاری بدنی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 9، شماره: 1
46 طراحی و آزمون الگویی از تاثیر هوش معنوی شغلی بر عملکرد انطباقی با میانجی گری بهزیستی حرفه ای و خلاقیت سازمانی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 2، شماره: 33
47 طراحی و آزمون الگویی از رابطه بین رهبری کارآفرینی و قصد ترک شغل کارکنان با نقش میانجی گری تعهد عاطفی و تعدیلکنندگی تناسب شخص ـ سازمان (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 9، شماره: 1
48 مدل ارتباط منابع معنوی با تمایل به ترک شغل و بهزیستی در محل کار: نقش میانجی فرسودگی هیجانی و اشتیاق شغلی (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 3، شماره: 1
49 مقایسه اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر انعطاف پذیری شناختی و تکانشگری بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی شهر ایلام (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 27، شماره: 5
50 مقایسه درماندگی روانشناختی مادران دارای نوزادان با وزن کم با مادران دارای نوزادان با وزن مطلوب (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 21، شماره: 7
51 نقش اجتناب شناختی رفتاری و سبک هویت اجتنابی آشفته در پیش بینی سازگاری با دانشگاه با کنترل انعطاف پذیری شناختی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 20، شماره: 5
52 نقش بلوغ عاطفی، خودتاب آوری و هوش معنوی در پیش بینی سازگاری با دانشگاه با کنترل انعطاف پذیری شناختی در دانشجویان پسر (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 4، شماره: 3
53 نقش بهزیستی کارکنان در کاهش اثر تعارض کار- خانواده بر خشنودی خانوادگی، کیفیت روابط زوجین و کیفیت فرزندپروری پرستاران (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 33، شماره: 124
54 نقش تسهیل کار-خود و خودکارآمدی مدیریت تعارض کار-خانواده در کاهش اثر تعارض کار-خانواده بر خشنودی خانوادگی، کیفیت روابط زناشویی و کیفیت فرزندپروری پرستاران (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 15، شماره: 6
55 نقش تعدیل گر بهزیستی حرفه ای در رابطه خشنودی شغلی و سرمایه روان شناختی با خلاقیت سازمانی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 1، شماره: 2
56 نقش رفتار جامعه پسند در ارتقای بهزیستی روان شناختی دانشجویان با واسطهگری هیجانات مثبت و تعدیلگری تنظیم هیجان (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 11، شماره: 2
57 نقش میانجی زایندگی در محیط کار در رابطه ویژگی های زمینه ای با عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 3، شماره: 2
58 نقش میانجی‎گری استرس ادراک شده و عاطفه مثبت در ارتباط بین جهت‎گیری مذهبی و سلامت روان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 17، شماره: 32
59 نقش واسطه ایی تحمل پریشانی در رابطه بلوغ عاطفی و هوش معنوی با سازگاری با دانشگاه در دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر فشار زاهای شغلی برانگیزش پرستاران با نقش تعدیل کنند گی سر سختی روانشناختی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
2 اثربخشی کتاب درمانی و نمایش خلاق بر مشکلات رفتاری کودکان دختر پیش دبستانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
3 ادراکات بدنی و فشار روانی ادراک شده کارکنان ورزشکار به واسطه تعارض کار-خانواده: ارائه یکمدل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
4 ارتباط منابع معنوی، منابع و تقاضاهای شغلی، تمایل به ترک شغل و بهزیستی در محل کار: نقش میانجی فرسودگی هیجانی و اشتیاق شغلی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
5 اعتبار یابی مقدماتی پرسش نامه ی همدلی تورنتو در میان گروهی از دانشجویان ایرانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
6 بررسی ارتباط میزان هوش هیجانی با تعهد سازمانی کارکنان زن و مرد یک شرکت صنعتی در اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی
7 بررسی الگویی از پیامدهای خشونت در محل کار در یک سازمان صنعتی (دریافت مقاله) همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری
8 بررسی رابطه اخلاق کار اسلامی با رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری تعهد سازمانی در کارکنان پالایشگاه گاز بید بلند شهرستان بهبهان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
9 بررسی رابطه بین خشنودی شغلی و سلامت روان در کارکنان اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
10 بررسی رابطه تعارض و ابهام نقش با خشنودی شغلی و سلامت روانی کارکنان عملیاتی آتش نشانی کلان شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
11 بررسی رابطه خشونت و مذهب ادراک شده والدین با عزت نفس دختران نوجوان دبیرستان های شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
12 بررسی رابطه رهبری تحولی با خستگی عاطفی و قصد ترک شغل با میانجیگری تعهد حرفه ای در کارکنان شرکت فولاد خوزستان (دریافت مقاله) همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری
13 بررسی رابطه ی خودتعیینی و بازخورد عملکرد با زایندگی در کار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
14 بررسی رابطهی تعادل کار خانواده و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی عاطفه مثبت در کارکنان یک شرکت صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
15 بررسی متغیرهای شخصیتی ، شناختی ، سازمان و زیستی - جسمانی به عنوان پیش بین های حادثه دیدگی در کارکنان صف شرکت فولاد خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی
16 بررسی مقایسه ای وضعیت سلامت روان سه گروه از کارکنان رسمی، قرارداد معین و حجمی شرکت برق منطقه ای در سال ۱۳۹۸ (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی
17 بررسی نقش هوش هیجانی در پیشبینی فرسودگی تحصیلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران
18 پیش بینی رضایت زناشویی زنان شاغل بر اساس حمایت اجتماعی و ادراک انصاف (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران - با تاکید بر فضائل اخلاقی در خانواده و ازدواج و چالشهای آن- اولین جشنواره ملی خانواده و ازدواج
19 تاثیر آموزش مدیریت استرس مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فرسودگی عاطفی کارکنان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
20 تاثیر دعای پانزدهم صحیفه سجادیه (دعای بیماری) بر سلامت عمومی بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
21 تاثیر سبک های رهبری بر قصد ترک شغل کارکنان یک سازمان دولتی شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
22 تاثیرآموزش رفتارهای رهبری اصیل به مدیران برافزایش سرمایه روانشناختی کارکنان موردمطالعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
23 تحلیل و ارزیابی حس تعلق مکانی در بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: کلانشهر اهواز) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار
24 رابطه بین منابع معنوی، بهزیستی در محل کار و قصد ترک شغل در کارکنان شرکت فولاد خوزستان: نقش میانجی اشتیاق شغلی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
25 رابطه عدالت سازمانی باخشنودی شغلی وتعارض بین فردی درمحیط کار:آیاچهارنوع عدالت اثریکسان دارند؟ (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
26 رابطه ی سبک رهبری تحول گرا و سکوت سازمانی و اثر آن بر خلاقیت در بین کارکنان زیرمجموعه دفتر پرستاری بخش بالینی یک بیمارستان دولتی در اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
27 رهبری اصیل، فرسودگی شغلی و سلامت روان(مطالعه موردی شرکت دولتی تابع وزارت نیرو استان خوزستان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
28 رهبری معنوی و سازمان یادگیرنده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
29 سکوت سازمانی: پیشایندها و پیامدها (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
30 سنجش تعلق مکانی و تمایل ساکنان بافتهای فرسوده به باز آفرینی شهری (مطالعه موردی: کلانشهر اهواز) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری ،شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
31 مقایسهی تعارض کار - خانواده و ابعاد آن در زنان و مردان شاغل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
32 نقش واسطه ای تعارض کار _ خانواده در رابطه میان ادراک بدنی و فشار روانی ادراک شده کارکنان ورزشکار: ارائه یک مدل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش