دکتر حبیب اله نادیان

دکتر حبیب اله نادیان استاد گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران

دکتر حبیب اله نادیان

Dr. Habibollah Nadian

استاد گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش خشکی و هم زیستی میکوریزا بر رشد و جذب فسفر توسط دو رقم سورگوم متفاوت در ریخت شناسی ریشه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 57
2 اثر دو گونه قارچ میکوریزآربسکولار بر رشد رویشی و جذب فسفر پایه مکزیکن لایم (Citrus aurantifolia) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 28، شماره: 4
3 اثر سطوح مختلف شوری و کود اوره بر مولفه های رشد، میزان پرولین، ترکیب یونی شربت نی و جذب برخی از عناصر غذایی توسط نیشکر (واریته تجاری CP۶۹- ۱۰۶۲) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 8، شماره: 1
4 اثر سطوح مختلف شوری، روی و گوگرد تلقیح شده با تیوباسیلوس بر رشد و جذب برخی عناصر غذایی توسط گیاه کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 34، شماره: 4
5 اثر همزیستی میکوریزایی بر جذب عناصر غذایی توسط برخی ژنوتیپ های تجاری گیاه بادام در یک خاک لوم شنی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 25، شماره: 2
6 اثرات تنش خشکی ، مقادیر فسفر و روی بر توزیع عمودی سطح برگ نفوذ نور در سایه انداز و رابطه آنها با عملکرد دانه ذرت (zea mays .L) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 5، شماره: 1
7 اثرات سطوح مختلف تراکم خاک بر روی عملکرد، اجزاء عملکرد و میزان قند نیشکر واریته ۱۰۳-۴۸ CP در استان خوزستان* (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 4، شماره: 1
8 اثرات متقابل شوری و فسفر بر رشد، عملکرد و جذب عناصر در شبدر برسیم Trifolium alexandrinum L.) ( (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 1
9 اثرات نانو/میکروپلاستیک ها به عنوان آلاینده های نوشناخته بر محیط زیست و نقش جامعه میکروبی در تجزیه آنها (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 10، شماره: 2
10 ارزیابی خطر فلزات سنگین در خاک های اطراف شرکت صنایع فولاد خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 8، شماره: 4
11 بررسی اثر شوری و فسفر خاک بر تنفس، زیست توده میکروبی و فعالیت فسفاتازها در ریزوسفر گیاه شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L.) (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 22، شماره: 2
12 تاثیر خاک فسفات همراه با گوگرد و ریزجانداران بر عملکرد و ترکیب شیمیایی کلزا (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 24، شماره: 1
13 تاثیر شوری کلریدسدیمی بر برخی خصوصیات رشدی و مورفولوژی ریشه سه رقم پسته (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 3، شماره: 2
14 تاثیر شوری و کادمیوم بر برخی مولفه های رشد و جذب عناصر ریزمغذی توسط گیاه گشنیز (.Coriandrum sativum L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
15 تاثیر قار چ میکوریز آربسکولار و تنش خشکی بر جذب برخی عناصر غذایی ماکرو توسط سهژنوتیپ تره با مشخصات ریش های متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
16 تاثیر قارچ آربسکولار- میکوریز و تنش خشکی بر رشد ریشه، تجمع پرولین و جذب بعضی از عناصر غذایی توسط سه ژنوتیپ تره (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 1، شماره: 2
17 تاثیر قارچ مایکوریزای آربسکولار و تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک، جذب برخی عناصر غذایی و پایداری خاکدانه ای خاک در سه گیاه مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 12، شماره: 2
18 مطالعه تکامل خاک ها و تنوع کانی های رسی در یک ردیف پستی و بلندی در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 69
19 واکنش عملکرد، روغن و پروتئین دانه کلزا به سطوح مختلف نیتروژن و بور در منطقه اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر باگاس و نیترات پتاسیم بر رشد رویشی دانهال های پسته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
2 اثر تنش خشکی پایان دوره و میزان مصرف نیتروژن بر خصوصیات زراعی کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
3 اثر تنش خشکی و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 اثر جایگذاری کودهای فسفر به صورت نوار سطحی و عمقی بر عملکرد و اجزا عملکرد ذرت (Zea mays L. ) در شرایط آب و هوایی خوزستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر سطح اب زیرزمینی بر تشکیل و تکامل خاکهای انتخابی در خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
6 اثر سطوح مختلف سنگ فسفات و فیلترکیک بر برخی مولفه های رشدی و تغذیه ای گیاه شبدر کلنی شده با قارچ میکوریزا آربسکولار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
7 اثر سطوح مختلف شوری بر برخی تنظیم کننده های اسمزی توسط سه رقم پسته(Pistacia vera L.) متفاوت در مرفولوژی ریشه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
8 اثر سطوح مختلف شوری بر مرفولوژی ریشه سه رقم پسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
9 اثر سطوح مختلف شوری بر میزان رشد اندام های هوایی وریشه و رطوبت نسبی برگ توسط سه رقم پسته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
10 اثر سطوح مختلف فشردگی خاک و کود فسفر بر شاخص های ذرت رقم S.C.704 در منطقه شوش دانیال (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 اثر سطوح مختلف کادمیوم برخی مولفه های رشدی و توزیع کادمیوم در گیاه هویج تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
12 اثر سطوح مختلف گوگرد و بر بر برخی از شاخص های رشد کلزا در شرایط آب و هوایی شمال شرق اهواز (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 اثر سطوح مختلف گوگرد و بر بر روغن و پروتئین کلزا در شرایط آب و هوایی شمال شرق اهواز (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 اثر سطوح و منابع مختلف شوری بر برخی شاخص های رشد شبدر برسیم در همزیستی با قارچ میکوریز آربوسکولار (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 اثر محلول پاشی کودهای حاوی آهن بر کیفیت میوه توت فرنگی Fragaria × ananassa Duch رقم کاماروزا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
16 اثر مقادیر مختلف پتاسیم و گوگرد بر عملکرد دانه و روغن کلزا در اقلیم معتدل سرد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 اثر همزیستی میکوریزایی بر روی عملکرد کمی و کیفی گیاه نیشکر (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
18 اثرات فیلترکیک و نیترات کلسیم بر رشد رویشی و میزان برخی عناصر در دانهال های پسته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
19 اثرات کودهای آهن، غلظت آهن و زمان کاربرد بر محتوای آهن گیاه توت فرنگی Fragaria × ananassa Duch رقم کاماروزا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
20 اثرات ماندابی خاک بر برخی عناصر موجود در دانه ارقام گندم بهاره (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
21 اثرات نوع کود آهن، غلظت آهن و زمان مصرف کود حاوی آهن بر میزان رنگدانه های فتوسنتزی گیاه توت فرنگی (Fragaria × ananassa Duch) رقم کاماروزا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
22 اندازه گیری سرعت رهاسازی پتاسیم در برخی از خاک های کشاورزی استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
23 بررسی اثر سطوح مختلف ماندابی خاک بر عملکرد ارقام گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
24 بررسی اثر شوری بر فرایند احیای آهن و خاکسازی در دشت آزادگان(خوزستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
25 بررسی اثر شوری و سطح آب زیرزمینی بر فرآیندهای خاکسازی در دشت آزادگان خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
26 بررسی اثر شوری و فسفر بر رشد عملکرد شبدر برسیم (Trifolium alexandrium L) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 بررسی اثر کاربرد کاه و کلش ذرت و بیوچار آن بر میزان جذب کادمیوم توسط گیاه گندم (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
28 بررسی اثر کلونیزاسیون میکوریزا بر جذب آهن گیاه شبدر برسیم در سطوح مختلف فسفر و تنش شوری خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
29 بررسی اثرات سطوح مختلف شوری و نیتروژن بر جذب عناصر غذایی در گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
30 بررسی تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر روی جذب عناصر غذایی توسط ذرت میکوریزایی و غیرمیکوریزایی در غلظت های مختلف فسفر خاک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات
31 بررسی تاثیر متقابل سطوح مختلف کادمیوم و شوری بر محتوای کلروفیل و جذب برخی عناصر در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
32 بررسی تاثیر مقادیر مختلف گوگرد و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در شرایط معتدل سرد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
33 بررسی شاخصهای فیزیولوژیک مرتبط با مقاومت کلزا به تنش خشکی درسطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 بررسی نقش آلودگی عناصر سنگین در جزیره خارک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند بازیافت و بیومس
35 تاثیر سطوح مختلف تراکم خاک و کود فسفره بر غلظت نیتروژن،پتاسیم، سدیم، آهن، روی و مس در گیاه ذرت رقم S.C.704 در منطقه شوش دانیال (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 تاثیر میکروریزا و سطوح مختلف نیتروژن بر فاکتورهای گلدهی گل شاخه بریده مریم (.Polianthes tuberosa L) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
37 تاثیر نیتروژن بر انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در شرایط تنش خشکی پایان دوره رشد در گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 تأثیر قارچ میکوریزا آربسکولار Glomus intraradicesبر جذب فسفر و پتاسیم در دو گونه شبدرتحت تنش کادمیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
39 تأثیر میکوریزا و سطوح مختلف فسفر بر فاکتورهای گلدهی گل شاخه بریده مریم Polianthes tuberose L (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
40 فراهمی فسفر خاک در اثر افزایش کود فسفره و تاثیر بر غلظت روی و منگنز قابل جذب دراراضی نیشکر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
41 مطالعه فراهمی فسفر خاک در اثر افزودن مقادیر مختلف کود فسفره و تاثیر آن بر غلظت روی قابل جذب در خاک های تحت کشت نیشکر استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
42 مطالعه لایسیمتری کاربردسطوح مختلف کود اوره بر میزان نیترات و آمونیم خاک و زه آب در نیشکر (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
43 مقایسه اثرنانوکلات و کلات روی بر مولفه های رشدی گیاه شبدر تحت تاثیر میکوریزا و تنش شوری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
44 نقش قارچهای آربسکولار- میکوریزا در کاهش آلودگیهای زیست محیطی درکشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
45 واکنش رشد و عملکرد کلزا به سطوح مختلف نیتروژن و بور در منطقه اهواز (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
46 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد کنولا به سطوح نیتروژن و بر در منطقه ی اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی