دکتر سیدجمال الدین خواجه الدین

دکتر سیدجمال الدین خواجه الدین استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان

دکتر سیدجمال الدین خواجه الدین

Dr. Seyed Jamaaddin KHajeaddin

استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی رسوبات بادی ماسه ای با استفاده از یک شاخص جدید نسبت گیری ماهواره ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 2
2 اثر آتش سوزی و چرا بر تراکم، تنوع و غنای بانک بذر خاک در مراتع نیمه استپی زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 3
3 اثر محصولات آتش بر جوانه زنی بذر سه گونه غالب در مراتع نیمه استپی زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 9
4 اثر هیدروژل های اصلاح کننده خاک بر ویژگی های سیستم ریشه جو دو سر Avena fatua در دو بافت متفاوت خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
5 اجتماعات گیاهی پارک ملی کلاه قاضی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 14
6 اجتماعات گیاهی پارک ملی کلاه قاضی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 3
7 استفاده از جوامع گیاهی توسط آهوی ایرانی(Gazella subgutturosa)در پناهگاه حیات وحش موته (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 50
8 استفاده از جوامع گیاهی توسط آهوی ایرانی(Gazella subgutturosa)در پناهگاه حیات وحش موته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 48
9 برآورد رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از تصاویر ماهواره ای MODIS (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 2، شماره: 4
10 بررسی ارتباط رشد گیاه سیاه تاغ (Haloxylon ammodendron C.A. Mey) با خصوصیات خاک در دشت سگزی اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 40
11 بررسی ارتباط رشد گیاه سیاه تاغ (Haloxylon ammodendron C.A. Mey) با خصوصیات خاک در دشت سگزی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 40
12 بررسی تأثیر جنگل کاری شهری در مناطق خشک بر میزان کربن ترسیب شده در خاک با استفاده از فناوری سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 5، شماره: 2
13 بررسی تغییرات پوشش اراضی شهر اراک با استفاده از سنجش از دور و GIS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 5
14 بررسی تغییرات درصد پوشش گیاهی مراتع با استفاده از تصاویر ماهواره ای در منطقه سمیرم اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 10
15 بررسی تغییرات کاربری اراضی در زیر حوزه قلعه شاهرخ با استفاده از تکنیک سنجش از دور (دوره زمانی ۱۳۸۱-۱۳۵۴) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 47
16 بررسی تغییرات کاربری اراضی در زیر حوزه قلعه شاهرخ با استفاده از تکنیک سنجش از دور (دوره زمانی ۱۳۸۱-۱۳۵۴) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 49
17 بررسی تغییرهای درصد تاج پوشش گیاهی با استفاده از داده های ماهواره ای طی سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۷ ( مطالعه موردی: پناهگاه حیات وحش موته) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 3
18 بررسی روند تغییرات پوشش اراضی اصفهان در ۴ دهه گذشته با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 47
19 بررسی روند تغییرات پوشش اراضی اصفهان در ۴ دهه گذشته با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 49
20 بررسی شور شدن خاک و دامنه تاثیر آن در اثر تاغکاری در دشت سگزی اصفهان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 2
21 بررسی قابلیت داده های ماهواره ای در تهیه نقشه درصد تاج پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش موته) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 15، شماره: 4
22 بررسی مقاومت به خشکی گونه های چوبی مناسب برای توسعه فضای سبز اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مزرعه تغذیه دام و فیزیولوژی دوره: 5، شماره: 1
23 پایش تغییرات تپه های ماسه ای تالاب بین المللی گاوخونی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 5، شماره: 3
24 پهنه بندی کاربری اراضی منطقه شرق اصفهان با استفاده از تصویر ماهواره ای IRS-P۶ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 59
25 تاثیر شیب رویشگاه در تغییر شکل گیاه گون گزی ( Astracantha adscendens ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 4
26 تاثیر شیب رویشگاه در تغییر شکل گیاه گون گزی ( Astracantha adscendens ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 13
27 تعیین اندازه واحدهای بهره برداری مرتعی با استفاده از عوامل اکولوژیکی - اقتصادی اجتماعیدر حوزه آبخیز شمالی رودخانه کوهرنگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 40
28 تعیین اندازه واحدهای بهره برداری مرتعی با استفاده از عوامل اکولوژیکی - اقتصادی اجتماعیدر حوزه آبخیز شمالی رودخانه کوهرنگ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 40
29 تعیین سطح شالیزارهای حاشیه زاینده رود در منطقه اصفهان با داده های رقومی سنجنده های ماهواره IRS (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 39
30 تعیین سطح شالیزارهای حاشیه زاینده رود در منطقه اصفهان با داده های رقومی سنجنده های ماهواره IRS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
31 تعیین عوامل محیطی موثر بر استقرارگونه Bromus tomentellus با استفاده از روش رسته بندی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 44
32 تعیین عوامل محیطی موثر بر استقرارگونه Bromus tomentellus با استفاده از روش رسته بندی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 44
33 تهیه نقشه اراضی خاکبرداری شده شرق اصفهان با استفاده از تصاویر ماهواره Cartosat-۱ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 72
34 تهیه نقشه بافت و درصد رطوبت اشباع خاک سطحی با کمک سنجش از دور (مطالعه موردی در اصفهان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 4
35 تهیه نقشه پوشش اراضی شهر اراک با استفاده از روش های طبقه بندی شبکه عصبی مصنوعی و حداکثر احتمال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 41، شماره: 69
36 تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی با استفاده از داده‎های ماهوارهای و سامانههای اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش موته) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 1
37 شناسایی منابع زمین گرمایی با داده های سنجش از دور مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی، فردوس (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 6، شماره: 3
38 فلور منطقه شکار ممنوع حنا (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 2، شماره: 2
39 کاربرد داده های رقومی سنجنده TM در تهیه نقشه کاربری اراضی حوضه آبخیز رودخانه بازفت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 28
40 کاربرد داده های رقومی سنجنده TM در تهیه نقشه کاربری اراضی حوضه آبخیز رودخانه بازفت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 2
41 محاسبه تغییرات نقشه های پوشش برفی تهیه شده از تصاویر ماهواره ای MODIS در دوره های فاقد تصویر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 44
42 محاسبه تغییرات نقشه های پوشش برفی تهیه شده از تصاویر ماهواره ای MODIS در دوره های فاقد تصویر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 44
43 مطالعه فنولوژی گیاه قیچ (Zygophyllum atriplicoides) در منطقه موته، استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 10
44 مقایسة نقشه های کاربری اراضی تولیدی با داده های دو سنجنده MODIS و IRS-WiFS در منطقة سمیرم- بروجن (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات تخریب اراضی روی خصوصیات کیفی خاک درمنطقه کرچمبوی فریدن اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
2 ارزیابی تاثیر خشکسالی بر تغییرات پوشش گیاهی و فضای سبز شهر اصفهان با استفاده از دادههای چندزمانه TM وETM+ ماهواره لندست (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
3 ارزیابی تغییرات شاخص های رشد در تاغزارهای طبیعی و دست کاشت منطقه چوپانان نایین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
4 استفاده از داده های ماهواره Landsut MSS 5 در بررسی جوامع گیاهی و تعیین اراضی شور منطقه جازموریان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی
5 انالیز تغییرات کشل واندازه کاربری های اراضی شهر اصفهان با استفاده از GIS ومتریکهای سیمای سرزمین (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
6 انتخاب گونه های مقاوم به خشکی با اندازه گیری پتانسیل آب برگ گیاهان ومعرفی اندیس مقاومت به خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری
7 انتخاب گونه های مقاوم به خشکی بعنوان راه حلی برای مقابله با بحران کم آبی در اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
8 بارز سازی تغییرات پوشش سبز اصفهان با استفاده از داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
9 بررسی اثرات ناشی از پدیده ریزگردها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
10 بررسی اثرتخریب اراضی برروی خصوصیات کیفی خاک مراتع مطالعه موردی: کرچمبوی فریدن اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
11 بررسی تراکم فیتوپلانکتونی فصل بهار توسط ماهواره IRS در اعماق مختلف منطقه امیرآباد دریای خزر (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
12 بررسی توانایی مدل CA مارکوف در پیش بینی نقشه پوشش اراضی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
13 بررسی رابطه بین خصوصیات شیمیایی خاک با رشدواستقرار گونه گیاهی علف گندمی جهت احیاء مراتع مطالعه موردی: منطقه کرچمبوی فریدن اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
14 بررسی گونه های مقاوم به خشکی در فضای سبز شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
15 بررسی مشکلات سدها بر مصارف شهری و ارائه راهکارها (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
16 پردازش تصاویر رقومی با استفاده از تحلیل های همبستگی غیر خطی در شناسایی و طبقه بندی سازندهای حساس به فرسایش با استفاده از داده های ماهواره ای لندست (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
17 پردازش تصاویر رقومی با استفاده از تحلیل های همبستگی غیر خطی در شناسایی و طبقه بندی سازندهای حساس به فرسایش با استفاده از داده های ماهواره ای لندست +ETM (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
18 پیش بینی خشکسالی با استفاده از مدل های هوش مصنوعی (مطالعه موردی: هرات، یزد) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
19 تأثیر تعداد بهره بردار و سهم خانوار از اراضی کشاورزی و دام بر روی توان تولیدی واحدهای مرتعی در حوزه آبخیز رودخانه بیرگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
20 تجمع فلزات سنگین در پوشش گیاهی باطله های معدنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
21 تعیین درصد پوشش گیاهی مراتع با استفاده ازسنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی سمیرم اصفهان) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
22 توسعه فضای سبز شهری و نقش آن در مدیریت محیط زیست کلان شهرها(مطالعه موردی: فضای سبز شهرهای اصفهان، تبریز، تهران و مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
23 تولید نقشه یونهای سدیم، پتاسیم؛ .... منطقه بیابانی با سنجندهASTER مطالعه موردی منطقه شمال اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
24 تهیه نقشه مناطق شهری قسمت شرقی شهر اصفهان با استفاده از داده ای ASTER (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
25 تهیه نقشه های سطح پوشیده از برف با استفاده از تصاویر ماهواره ای مودیس در زیر حوزه قلعه شاهرخ (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
26 تهیه نقشه های شوری و قلیائیت خاک با روش شبکه عصبی مصنوعی دراصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
27 تهیه نقشه های شوری و قلیائیت خاک سطحی در شمال و شمال شرق اصفهان، از روش شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
28 خشکسالی و تأثیر آن بر تغییر کاربری اراضی، مطالعه موردی: سمیرم استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
29 روش جمع اوری داده های صحرایی برای تفسیر داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی
30 زمان شروع چرا و تأثیر بر تولید سالانه علوف مراتع منطقه کرپمبو شهرستان فریدن استان اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
31 سدهای زیرزمینی و راهکارها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
32 شناسایی ات اکولوژی قیچ به عنوان گونه موثر در کنترل فرسایش بادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
33 قابلیت های باند پاتروماتیک و تکنیک فیوژن (ادغام داده های ماهواره ای) در ارزیابی پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی: منطقه چمستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
34 قنات مکانیسمی جهت بهره برداری اصولی از منابع آب زیرزمینی در مناطق خشک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
35 کاربرد GIS و RSدر بررسی روند تغییرات بیابان زایی (مطالعه موردی : منطقه خشک شمال استان اصفهان) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 83
36 کاربرد تکنولوژیRS و GIS در معرفی سایتهای مناسب جهت کشت گونه جنگلی Acer negundo (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 83
37 کاربرد توأمان باندهای اولیه، شاخصهای گیاهی و باندهای فیوژن جهت تهیه نقشه درصد پوشش گیاهی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 83
38 کاربرد سنجش از دور در تهیه نقشه های استفاده از اراضی و پوشش سطح زمین در مدل فرسایش خاک MPSIAC (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش و رسوب
39 مدل سازی پیش بینی وقوع آتش سوزی در استان اصفهان با استفاده از شبکه باور بیزین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
40 مشکلات حضور گونه‌های مرتعی چند ساله در مراتع شخم خورده جهت تعدیل شرایط خشکسالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
41 مقایسه کاربرد شاخصهای مختلف گیاهی جهت تهیه نقشه درصد تاج پوشش گیاهی مناطق خشکو نیمه خشک با استفاده از داده های ماهواره (پناهگاه حیات وحش موته) (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست