دکتر قنبر محمدی الیاسی

دکتر قنبر محمدی الیاسی دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

دکتر قنبر محمدی الیاسی

Dr. Ghanbar Mohammadi Elyasi

دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد و مولفه های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 5، شماره: 4
2 ارائه چارچوبی برای توسعه یادگیری کارآفرینانه: مطالعه ای در کسب وکارهای صنعت فناوری بلاک چین (دریافت مقاله) مجله پژوهش های کارآفرینی دوره: 1، شماره: 1
3 الگو سازی ساختار ارتباطات تعاملی مولفه های کسب وکارهای کارآفرینانه برتر نوپا با رویکرد الگوسازی ساختاری- تفسیری (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 12، شماره: 3
4 Identification of Learning Sources and Methods for Iranian Internet Entrepreneurs: Typology and Prioritization of Learning Methods (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 8، شماره: 2
5 بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان (در سازمان جهاد کشاورزی استان قم) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 5، شماره: 16
6 تاملی بر ماهیت میان رشته ای دانش حوزه کارآفرینی: معیارها و وضعیت جاری (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 12، شماره: 46
7 تعامل مدیریت منابع انسانی شرکت مادر تخصصی با شرکت های تابعه مبتنی بر دیدگاه بلوغ (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 31، شماره: 1
8 توانمندسازی زنان روستایی از طریق آموزش کارآفرینی؛ یک مرور سیستماتیک (دریافت مقاله) مجله پژوهش های کارآفرینی و نوآوری دوره: 1، شماره: 1
9 چیستی مشارکت نظری در علم سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 12، شماره: 48
10 دستاوردهای برنامه مرشدی رسمی برای سازمان ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 2
11 دستاوردهای برنامه مرشدی رسمی برای سازمان ها (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 2
12 روش های تسهیل ایده پردازی کارآفرینانه : مروری بر پژوهش ها (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 17، شماره: 67
13 شناسایی ارزش های مطلوب مدرسان کارآفرینی برای پرورش کارآفرینان نوپا در دانشگاه ها (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 10، شماره: 26
14 شناسایی تجربه های مرتبط با توسعه هوشیاری کارآفرینانه کارآفرینان کارکشته (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 4، شماره: 1
15 شناسایی تجربه های مرتبط با توسعه هوشیاری کارآفرینانه کارآفرینان کارکشته (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 3، شماره: 1
16 شناسایی روش ها و منابع یادگیری کارشناسان و مدیران منابع انسانی در صنعت خودرو: نگاهی روایتی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 14، شماره: 4
17 شناسایی روش های یادگیری غیررسمی برای پرورش مدیران منابع انسانی در سازمان های بزرگ کشور (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 14، شماره: 2
18 شناسایی شایستگی های موثر بر اعتمادپذیری عامل توسعه خوشه کسب وکار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 6، شماره: 2
19 شناسایی شایستگی های موردنیاز مدیران برای مربیگری در صنعت نیروگاهی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 21، شماره: 3
20 شناسایی نقش سازمانهای میانجی در نظام ملی نوآوری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 2، شماره: 4
21 شناسایی و اولویت بندی مولفه های نقش تلویزیون در توسعه فرهنگ کارآفرینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 1، شماره: 2
22 شناسایی و تبیین راه حل های ارتقای فرایند مربیگری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 12، شماره: 45
23 طراحی چارچوبی حمایتی برای شکل گیری کسب وکارهای اجتماعی نوپا در شتاب دهنده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 5، شماره: 3
24 کارآفرینی خط مشی: مطالعه موردی شرکت تولید برق حرارتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 6، شماره: 3
25 گامی به سوی سنخ شناسی انتقادی هویت کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 3
26 مرور متون سیستماتیک آموزش اخلاق کسب و کار (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 18، شماره: 2
27 مرور نظام مند متون علمی توسعه اخلاق کسب و کارهای اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 6، شماره: 3
28 نقش باورهای فرد در فرآیند پیگیری ایده های کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 18، شماره: 71
29 واکاوی چالش های نهادی تبادلات سرمایه گذاران خطرپذیر با شرکت های فناوری محور (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 10، شماره: 4
30 واکاوی عوامل نهادی زیست بوم کارآفرینی دانشگاهی: مطالعه موردی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 16، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی روند پژوهشی تسهیل گری ایده پردازی کارآفرینانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کارآفرینی
2 بررسی گاه شمارانه ی پیشینه ی مطالعات هویت کارآفرینانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
3 تاثیر عوامل توانمندسازان و ناتوانمندسازان بیرونی بر ایجاد کسب وکارهای الکترونیک ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی کارآفرینی
4 روش های یادگیری کارآفرینان برتر (مطالعه موردی: میرزا تقی خان امیرکبیر و کونوسوکه ماتسوشیتا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
5 شناسایی عوامل موثر در انتخاب سبک مربیگری در کسب و کارهای با رشد سریع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کارآفرینی
6 شناسایی ویژگی های فردی موثر و تسهیل کننده در فرآیند توسعه قابلیت متقاعد سازی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
7 طراحی مدلی یکپارچه ازآموزش کارآفرینی برپایه روشهای عملیاتی و باهدف ایجادکسب و کارهای جدید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
8 طراحی نمونه اولیه نرم افزار مربیگری به عنوان رویکردی نوین در مدیریت استعدادهای سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
9 نقش آزادی انسان در گسترش پانادمی: رابطه شاخص آزادی های انسان بر شیوع کرونا ویروس و درس آموخته ها برای سازمان های ایرانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
10 نگاشت قلمرو پژوهش های مشاوره در کسب و کارهای کارآفرینانه : رویکرد روش تحلیل بیبلومتریکس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کارآفرینی
11 واکاوی ادراک رهبران کارآفرین از اخلاق کسب و کار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف