دکتر محسن گلپرور

دکتر محسن گلپرور دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

دکتر محسن گلپرور

Dr. Mohsen Golparvar

دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی آموزش کاهش آسیب و برنامه مداخله ماتریکس بر اهمال کاری تحصیلی در دختران دانش آموز آسیب دیده از رابطه با جنس مخالف (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 35
2 اثر بخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر سبک اسنادی بدبینانه دانش آموزان پسر دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 12، شماره: 47
3 اثر بخشی بازی درمانی شناختی-رفتاری و بازی درمانی مبتنی بر تاب آوری بر اختلال خواب کودکان مبتلا به درد شکمی عملکردی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 7، شماره: 1
4 اثر بخشی برنامه مداخله ماتریکس و مداخله کاهش آسیب بر شاخص های سلامت روان و نگرش به روابط آسیب زا در دختران دانش آموز مقطع متوسطه دوم آسیب دیده از رابطه با جنس مخالف (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 3
5 اثر بخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد-شناختی رفتاری ( ACT-CBT) و رویکرد آموزش مدیریت والدین (PMT) بر سرمایه عاطفی نوجوانان پسر مبتلا به سوء-استفاده جنسی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 10، شماره: 39
6 اثربخشی آموزش ارتقاء سرمایه عاطفی بر سرمایه گذاری جمعی عاطفی در پرستاران (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 8، شماره: 2
7 اثربخشی آموزش بسته معنا محورتحصیلی مبتنی بر نظریه انسان سالم و آموزش روان شناسی مثبت نگر بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان ایرانی ساکن دانمارک (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 62
8 اثربخشی آموزش هستی شناختی مبتنی بر نظریه گیدنز بر ابهام نقش و تعارض نقش (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 7، شماره: 2
9 اثربخشی آموزش هستی شناختی مبتنی بر نظریه گیدنز بر رضایت زناشویی و تعارض نقش در کارکنان زندان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 9، شماره: 61
10 اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر روابط والد-کودک و هنر-بازی درمانی شناختی-رفتاری بر سرمایه عاطفی مادران دارای کودک تک والد (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 10، شماره: 6
11 اثربخشی برنامه آموزش نظامدار فرزندپروری کارآمد بر استرس والدگری، تنظیم هیجان و انعطافپذیری شناختی مادران پسران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 2
12 اثربخشی بسته غنی سازی ازدواج مبتنی بر واقعیت درمانی بر مسئولیت پذیری و همدلی در افراد داوطلب ازدواج (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 13، شماره: 39
13 اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر امید به شیوه شناختی معنوی بر بهزیستی روان شناختی و نشخوار فکری والدین دارای فرزند مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 3
14 اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر نظریه انسان سالم و آموزش هیجان مدار بر بخشش بین فردی زوجین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده دوره: 7، شماره: 13
15 اثربخشی بسته مراقبت و آموزش زودهنگام کودکی بر بهزیستی کودکان ۲ تا ۲۴ ماهه (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 8، شماره: 4
16 اثربخشی بسته مراقبت و آموزش زودهنگام کودکی بر هوش کودکان ۲ تا ۲۴ ماهه و سرمایه عاطفی و استرس والدگری مادران آن ها (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 19، شماره: 4
17 اثربخشی تصویرسازی بر افسردگی، اضطراب اجتماعی و کیفیت خواب دانشجویان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 6، شماره: 49
18 اثربخشی توانبخشی روان شناختی تلفیقی بر تعهد زناشویی و مهارت های ارتباطی در زوجین در معرض طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 2
19 اثربخشی درمان پردازش شناختی بر تنظیم شناختی هیجان و رشد فردی فرزندان خانواده‌های شاهد و ایثارگر (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 1، شماره: 4
20 اثربخشی درمان غیرفعالسازی حالت خانوادهمحور، درمان شناختی-رفتاری و درمان پذیرش و تعهد بر افسردگی و اضطراب نوجوانان دختر دارای مشکلات رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 22، شماره: 2
21 اثربخشی درمان وجودگرایی معنویت محور و درمان مثبت نگری وجودگرا بر تاب آوری زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 16، شماره: 2
22 اثربخشی درمان هیجان مدار مبتنی بر آسیب دلبستگی و طرحواره درمانی معنویت محور بر اضطراب و سرمایه عاطفی زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 9، شماره: 2
23 اثربخشی هنر-بازی درمانی شناختی-رفتاری و بازی درمانی مبتنی بر روابط والد-کودک در کودکان تک والد (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 8، شماره: 2
24 اثرژبخشی "زوج درمانی هیجان مدار-فراشناختی" و "شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی" بر سرمایه روان شناختی زوج های دارای فرزند بیش فعال (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 8، شماره: 3
25 ارائه مدل تربیتی از تجربه زیسته مردان موفق: مطالعه کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 1، شماره: 1
26 ارتباط باورهای فراشناختی دانشجویان با مولفه های رفتارذخیره ای/احتکار (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 15، شماره: 3
27 ارزش های فرهنگی و انصاف: عدالت سازمانی، رضایت شغلی و ترک خدمت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 3، شماره: 9
28 اسناد تعدیل کننده رابطه باور به دنیای عادلانه با واکنش پرخاشگرانه دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 12، شماره: 4
29 اعتبار و روایی زیر مقیاسهای وابستگی پذیری و پرخاشگری شاخص رفتار ضد تولید (CBI) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 3، شماره: 12
30 الکوی ساختاری رابطه سرمایه گذاری جمعی عاطفی با سرمایه عاطفی و شکایات روان تنی در پرستاران (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 7، شماره: 3
31 الگوهای ساختاری رابطه عدالت آموزشی با رضایت از تحصیل، نتایج، رفتارهای مدنی تحصیلی و فریب کاری تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 1
32 الگوی ارتباط عدم تناسب فرد – شغل با فرسودگی هیجانی و تمایل به ترک خدمت : شواهدی برای الگوی استرس – نامتعادلی - جبران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 2
33 الگوی ارتباطی بین باورهای دنیای عادلانه برای خود و دیگران با شاخص های بهداشت روانی: الگوی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 8، شماره: 32
34 الگوی پیش بینی روابط رمانتیک بر اساس مولفه های کمال گرایی در زنان متاهل دانشجو (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 5، شماره: 18
35 الگوی پیشگیری از استرس شغلی، فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی از طریق مدیریت، رهبری و ارزش های اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 2
36 الگوی ساختاری تاثیر سرمایه روان شناختی بر موفقیت مسیر شغلی با توجه به نقش میانجی تعهد و رضایت (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 2، شماره: 2
37 الگوی ساختاری رابطه تناسب فرد شغل،با فرسودگی هیجانی و نگرش های شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 1
38 الگوی ساختاری رابطه سرپرستی سوء استفاده گرانه، گرانباری نقش، فرسودگی و بیگانگی شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 5، شماره: 4
39 الگوی ساختاری رابطه فشارزاهای شغلی و نیازهای روانی ـ اجتماعی با عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 4، شماره: 2
40 الگوی ساختاری رابطه قلدری در بیمارستان با عاطفه منفی و شکایات روان تنی در پرستاران زن (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 4، شماره: 5
41 الگوی ساختاری نقض قرارداد روان شناختی، تعهد سازمانی، ترک خدمت، رضایت شغلی و رفتارهای انحرافی (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 4، شماره: 1
42 الگوی نقش مولفه های سرمایه روان شناختی در رضایت از زندگی و رضایت زناشویی در همسران ایثارگران شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 12، شماره: 1
43 Comparing the effectiveness of mobile social network-based mindfulness intervention with acceptance and commitment therapy and mindfulness therapy on self-management and glycated haemoglobin level among patients with type ۲ diabetes (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 21، شماره: 5
44 Effectiveness of Training Based on Healthy Human Theory and Emotion-Focused Therapy in Marital Happiness (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سلامت کاسپین دوره: 6، شماره: 3
45 Role of Work-Family Facilitation on Family Satisfaction and Life Satisfaction among Female Nurses: Structural Equation Modeling (دریافت مقاله) مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دوره: 5، شماره: 2
46 باور به جهان آخرت اسلامی تعدیل کننده رابطه باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با سلامت روان شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 6، شماره: 11
47 بررسی اثر خودمداری و خطرپذیری شخصی رهبر سازمان بر رفتارهای انحرافی (با تمرکز بر نقش واسطه ای ارزش های سازمانی و فرسودگی هیجانی در شرکت سهامی ذوب آهن) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 6، شماره: 4
48 بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم نه گانه شخصیتی (انیاگرام) بر خودکنترلی متقاضیان پیش از ازدواج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 17، شماره: 2
49 بررسی اثربخشی روش بین نسلی بوئن بر روابط خانوادگی، مرزها، مثلثسازی و شیوههای کنترل زنان متأهل در شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 12، شماره: 3
50 بررسی رابطه مولفه های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری شهر اصفهان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 5، شماره: 4
51 بررسی نقش بی هنجاری سازمانی در رابطه میان نگرش های اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و رفتارهای مدنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 7، شماره: 1
52 بررسی نقش تعدیلی شخصیت بین عدالت سازمانی ادراک شده و رفتارهای مدنی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 3
53 بررسی نقش میانجی و تعدیلی تبعیض ادراک شده در زنان، در پیوند میان سبک های دل بستگی و افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 7، شماره: 2
54 بررسی همبسته های خودارزشمندی زنان افسرده: نقش میانجی گری پذیرش، قدردانی از بدن و سرمایه روانشناختی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 21، شماره: 3
55 بنیان های انگیزشی رفتارهای مدنی سازمانی اجباری و رفتارهای مدنی سازمانی متعارف (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 2، شماره: 2
56 پایه نظری و الگوی هیجانات مثبت از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 5، شماره: 9
57 پیش بینی بهزیستی معنوی سالمندان از طریق مؤلفه های سرمایه روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 3
58 پیش بینی تعارض کار- خانواده و خانواده– کار از طریق شادی در محیط کار و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 10، شماره: 38
59 پیش بینی تعهدسازمانی و مولفه های آن براساس متغیرهای هفده گانه فردی و سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 29
60 پیش بینی تمایل به طلاق بر اساس باورهای فردی شخصیت، نیازهای اساسی و تله های زندگی زوج های متقاضی طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 2
61 پیش بینی تمایل به طلاق بر اساس نیاز به عشق و بقا، آگاهی جنسی و کمال گرایی جنسی در زوجین متقاضی طلاق (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 8، شماره: 55
62 پیش بینی حمایت و تعهد سازمانی از طریق ابعاد عدالت سازمانی ادراک شده در مربیان آموزشگاه های استثنایی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 9، شماره: 4
63 پیش بینی سرمایه روان شناختی از طریق مولفه های معنویت در پرستاران (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 1، شماره: 3
64 پیش بینی مولفه های کیفیت زندگی کاری از طریق مولفه های فضایل سازمانی ادراک شده در کارکنان یک سازمان دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 1
65 تاثیر "درمان ذهن آگاهی بخشش محور" و "درمان هیجان مدار" بر بخشش در زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 5
66 تاثیر آسیب های هنجاری (تعارض، بیهنجاری و بیگانگی) بر رفتارهای مدنی و خلاقانه (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 5، شماره: 1
67 تاثیر آموزش کیفیت زندگی بر مولفه های سرمایه روان شناختی دانشجویان دختر (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 2، شماره: 1
68 تاثیر آموزش مهارتهای زندگی به مادران برکاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان سوم تاپنجم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 37
69 تاثیر استرس شغلی بر رفتار شهروندی با تاکید بر نقش سرمایه گذاری جمعی عاطفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 4، شماره: 2
70 تاثیر بسته آموزشی مبتنی بر موفقیت شغلی بیماران هموفیلی بر موفقیت شغلی و خشنودی شغلی این بیماران (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 10، شماره: 37
71 تاثیر بی عدالتی ادراک شده بر تجارب اوج: شواهدی از دو مطالعه مستقل شبه آزمایشی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 8، شماره: 29
72 تاثیر درمان ذهن آگاهی مثبت محور، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر سرمایه عاطفی دانش آموزان دختر افسرده (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 6، شماره: 3
73 تاثیر درمان مثبت نگری وجودگرا و درمان مثبت نگر ایرانی-اسلامی بر اضطراب اجتماعی و استرس دانش آموزان دختر دارای اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 6، شماره: 4
74 تاثیر سرمایه روان شناختی بر عملکرد شغلی با توجه به نقش واسطه ای رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شرکت مخابرات (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 1
75 تاثیر ضربه گیری رفتارهای انحرافی بر رابطه استرس شغلی با عدالت توزیعی و عمکرد شغلی: شواهدی از دو مطالعه مستقل (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 28، شماره: 4
76 تاثیر مداخله گروهی روانی اجتماعی بر شاخص های بهزیستی جسمی و روانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
77 تاثیر واسطه ای رضایت خانوادگی در رابطه بین غنای کار- خانواده با رضایت از زندگی در مردان (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 7، شماره: 2
78 تاثیر هنر بازی درمانی شناختی-رفتاری و قصه درمانی شناختی-رفتاری بر ادراک درد و امیدواری در کودکان مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 6، شماره: 1
79 تاثیرآموزش شیوه های رفتاری گروهی برسازگاری اجتماعی کودکان ونوجوانان مصروع (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 33
80 تاثیرآموزش گروهی شناختی ـ رفتاری براسترس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 32
81 تاثیربازی برعزت نفس دانش آموزان 6تا11 ساله نابینای آموزشگان ابابصیراصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 33
82 تأثیر آموزش تفکر انتقادی، حل مسأله و فراشناخت بر یادگیری خود راهبر در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 2
83 تأثیرآموزش موفقیت ویژه بیماران هموفیلی بر سرمایه عاطفی و تجارب اوج این بیماران (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های سلامت محور دوره: 3، شماره: 4
84 تبیین رابطه عملکرد وظیفه و رفتارهای شهروندی براساس نقش تعدیل کننده سلامت روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 6، شماره: 20
85 تبیین رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان پسر به فرد غریبه و آشنا از طریق تعامل شناخت و شخصیت (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 15، شماره: 1
86 تبیین نقش عدالت سازمانی ادراک شده بر رفتارهای مخرب ورزشکاران بر پایه ارزش های فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 12، شماره: 20
87 تحلیل رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با ادراک استرس شغلی و رفتارهای انحرافی بر اساس مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 1، شماره: 28
88 تحلیل میزان هوش معنوی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 5، شماره: 9
89 تحلیلی بر رابطه سرمایه گذاری جمعی اجتماعی با رفتارهای مدنی (شهروندی): نقش واسطه ای سرمایه گذاری جمعی عاطفی در میان معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 11
90 تحلیلی برنقش شخصیت پیش رو در رابطه سرمایه معنوی و بهزیستی معنوی تعالی گرا (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 4، شماره: 1
91 تدوین الگوی پایداری خانواده مبتنی بر آموزه های اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 46
92 تدوین الگوی پایداری خانواده مبتنی بر آموزه های اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 46
93 تدوین بسته آموزشی ارتقاء وضعیت روان شناختی فرزندان خانواده های شاهد و ایثارگر و مقایسه اثربخشی آن با درمان پردازش شناختی بر تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان آنان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 2، شماره: 3
94 تدوین بسته آموزشی مقابله با استرس شغلی و مقایسه اثربخشی آن با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب و افسردگی کارکنان شرکت تام کار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 1
95 تدوین بسته هنر-بازی درمانی شناختی-رفتاری مبتنی بر تجارب زیسته کودکان تک والد: رویکرد کیفی تحلیل مضمون (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی دوره: 4، شماره: 4
96 تفاوت زنان و مردان در ارتباطات جهت گیری ارزشی شخصی و علاقه مندی به پول با باورهای دنیای عادلانه و نا عادلانه (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 5
97 تمایزات اثربخشی روان درمانی مثبت نگر و درمان پذیرش و تعهد بر شکوفایی و انعطاف پذیری روان شناختی زنان افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی دوره: 3، شماره: 4
98 جامعه پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی کارکنان در محیطهای کاری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 1
99 جو اخلاقی و رفتارهای انحرافی و مدنی سازمانی: رویکردی انگیزشی به نقش عدالت سازمانی و جبران عدالت (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 7، شماره: 4
100 درمان غیر فعال سازی حالت خانواده محور: درمانی نوین جهت مشکلات رفتاری نوجوان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 19، شماره: 1
101 رابطه ارزش ها و شخصیت مدیران با شایسته سالاری، مشارکت شهروندی و بیگانگی سازمانی در سازمان های دیوان سالار و سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 3
102 رابطه ارزشهای سازمانی با استرس شغلی ، فرسودگی هیجانی ورفتارهای انحرافی سازمانی در کارکنان شرکت سهامی ذوب آهن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 42
103 رابطه استرس شغلی با ترک خدمت و رفتارهای انحرافی با توجه به نقش تعدیل کننده نیازهای روانی- اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 28، شماره: 1
104 رابطه اضافه وزن بااعتماد به نفس، افسردگی، سبک زندگی و خودپنداره بدنی درزنان خود معرف به مراکز کاهش وزن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 32
105 رابطه اعتماد بین فردی، خودکارآمدی، پایبندی مذهبی و بخشش با باور های دنیای عادلانه توزیعی و روی های (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 36
106 رابطه ایده آل گرایی، نسبیت گرایی، ماکیاولیسم، و ارزش های فرهنگی با رفتارهای غیراخلاقی (مطالعه موردی یک سازمان دولتی) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 6، شماره: 2
107 رابطه باورهای دنیای عادلانه برای دیگران و خودباسلامت عمومی رضایت اززندگی عاطفه مثبت و منفی وافکارخودکار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 31
108 رابطه بین باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با پرخاشگری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 5، شماره: 18
109 رابطه بین تماشاگر خیالی و افسانه شخصی با ابعاد الگوهای خانواده در نوجوانان شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 2، شماره: 34
110 رابطه بین رهبری غیراخلاقی و مخرب با فرسودگی هیجانی و عملکرد شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 3
111 رابطه بین زورگویی در بیمارستان با شکایات روان تنی پرستاران زن با توجه به نقش تعدیل کننده تاب آوری و امید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 3، شماره: 4
112 رابطه تعهد روانی با سطوح خودپنداره و عدالت سازمانی ادراک شده: مطالعه تطبیقی زنان و مردان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 9، شماره: 3
113 رابطه تفکر انتزاعی با هوش هیجانی و مؤلفه های آن در پزشکان و معلمان شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 4
114 رابطه جو آموزشی با ابعاد عملکرد سازمانی ادراک شده در یک کارخانه تولیدی خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 3
115 رابطه چندگانه عدالت سازمانی ادراک شده و پایبندی به قراردادهای روان شناختی با رفتارهای شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 7، شماره: 3
116 رابطه رهبری ستمگرانه و رفتارهای غیراخلاقی: رویکرد نظام های آسیب شناختی هنجاری مطالعه موردی در یک سازمان صنعتی و تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 6، شماره: 2
117 رابطه سرمایه گذاری جمعی عاطفی با بهزیستی روان شناختی با توجه به نقش سرمایه عاطفی در پرستاران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 3، شماره: 1
118 رابطه عاطفه مثبت و منفی صفت با بی عدالتی و رفتارهای مخرب کارکنان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 7، شماره: 3
119 رابطه عدالت تعاملی همکارمحور و عدالت رویه ای با رفتارهای مدنی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 2
120 رابطه عدالت رویه ای و توزیعی با رضایت از مزایا و نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 2، شماره: 7
121 رابطه عدالت سازمانی ادراک شده و پایبندی به قراردادهای روانشناختی با رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان زن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 6، شماره: 19
122 رابطه عدالت و بی عدالتی آموزشی با رفتارهای مدنی - تحصیلی: نقش واسطه ای اخلاق تحصیلی (رویکرد رویدادهای واسطه ای اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 8، شماره: 3
123 رابطه غنی بودن پیوند کار خانواده با عزت نفس و امنیت روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 6، شماره: 22
124 رابطه مؤلفه های جو سازمانی با زمینه اجرایی فرهنگ نوآوری در کارکنان شرکت سیمان سپاهان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 41
125 رابطه مؤلفه های سلامت روان شناختی محیط کار باتعهد سازمانی و اعتماد سازمانی کارکنان شرکت پالایش گاز سرخون و قشم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 2
126 رابطه مسیولیت پذیری اخلاقی و اجتماعی با باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 12، شماره: 22
127 رابطه معنویت در محیط کار، انگیزه درونی واشتیاق شغلی با عملکرد وظیفه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 2
128 رابطه مولفه های سرمایه روانشناختی با رفتارهای مدنی سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده وظیفه شناسی در یک سازمان آموزشی دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 5
129 رابطه هم وابستگی با دشواری های تنظیم هیجان در زنان شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 1
130 رابطه هوش سازمانی و مولفه های آن با رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان شرکت احیاء گستران اسپادان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 40
131 روابط ساده و ترکیبی مولفه های معنویت با وفاداری در محیط کار (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 6، شماره: 2
132 رویکردی شب هآزمایشی به نقش عدالت سازمانی بررفتار خروج، غفلت و اعتراض پرخاشگرانه درکارکنان مجتمع مس شهربابک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 2
133 ساخت و اعتباریابی مقیاس سرمایه معنوی و بهزیستی معنوی سالمندان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 19
134 ساخت و اعتباریابی مقیاس نشانگان در آستانه بازنشستگی در افراد در آستانه بازنشستگی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 34
135 ساخت و روان سنجی مقیاس مدیریت اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 5، شماره: 9
136 سبک رهبری و رضایت شغلی: مقایسه رگرسیون گام به گام با رگرسیون ریج (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 6، شماره: 21
137 سرمایه روان شناختی و رفتارهای مدنی سازمانی: شواهدی جامع از سه پژوهش مستقل (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 6، شماره: 1
138 سلامت عمومی دانشجویان تابعی از جهت گیری مذهبی، پایبندی مذهبی و باورهای دنیای عادلانه توزیعی و رویه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 3، شماره: 4
139 طراحی الگوی پایداری خانواده مبتنی بر آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 7، شماره: 4
140 طراحی و اعتبارسنجی مقدماتی مقیاس بلوغ عاطفی مربوط به روابط زوجی مبتنی بر منابع قرآنی و روایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 9، شماره: 2
141 عوامل اخلاقی و ارزشی مرتبط با عملکرد تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 5، شماره: 8
142 فراتحلیلی بر رابطه بین ابعاد تعهد سازمانی با جایگزین های شغلی، میل به ماندن و تمایل به ترک خدمت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 6، شماره: 2
143 فشار ادراکی عاطفی تعیین کننده تعامل ابعاد بی عدالتی سازمانی برای رفتارهای مثبت و منفی: معرفی نظریه فشار ادراکی و عاطفی PAST (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 1
144 کارکردهای رهبری اخلاقی و رهبری حمایتی برای سرمایه روانشناختی و اثربخشی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 1
145 کشف و توضیح روند دلزدگی زناشویی در بین زنان متاهل: یک نمونه نظریه زمینهای (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 3
146 مدل ساختاری پیوند میان رشد حرفه ای، حمایت سرپرست و توانمندسازی با نگرش های شغلی و رفتارهای مدنی سازمانی در ایران: یک مطالعه ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 7، شماره: 1
147 مدل ساختاری مولفه های رهبری تحول گرا، غنی سازی شغل و رفتارهای مدنی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 27، شماره: 1
148 مدل های پیشگیری از رفتارهای غیراخلاقی و تقویت رفتارهای مدنی سازمانی در محیط های کار (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 8، شماره: 3
149 مشروعیت بخشی اخلاقی عاملی جهت تسهیل رابطه مثبت بین یاری رسانی و جوانمردی با رفتارهای انحرافی: شواهدی از دو مطالعه مستقل (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 2، شماره: 31
150 مقایسه «بسته درمانی تلفیقی درمان متمرکز بر شفقت و درمان پذیرش و تعهد» با «درمان شناختی رفتاری» بر افسردگی و هموگلوبین گلیکوزیله در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 6
151 مقایسه اثر بخشی آموزش رضایت مندی جنسی و رویکرد مسترز و جانسون بر سازگاری و تعارض زناشویی زوج های دارای نارضایتی جنسی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 2، شماره: 2
152 مقایسه اثر بخشی سه روش درمان غیرفعال سازی حالت خانواده محور، درمان شناختی-رفتاری و درمان پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی مادران و پرخاشگری نوجوانان دختر دارای مشکلات رفتاری (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 8، شماره: 3
153 مقایسه اثر بخشی طرحواره درمانی و درمان یکپارچه نگر طرحواره محور بر مولفه های تکانشگری درویژگی های شخصیت مرزی (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 7، شماره: 6
154 مقایسه اثر بخشی مداخلات ذهن آگاهی مبتنی برشبکه های اجتماعی تلفن همراه با درمان گروهی پذیرش و تعهد و مداخلات گروهی ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری دیابت زابل دوره: 7، شماره: 2
155 مقایسه اثربخشی مشاوره های مسیر شغلی شناختی _ اجتماعی، پردازش اطلاعات شناختی، سازه گرایی و پذیرش و تعهد بر ابعاد سرمایه عاطفی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 21، شماره: 82
156 مقایسه اثربخشی "آموزش تاب­ آوری" و "آموزش روانشناسی مثبت­ نگر" بر بهزیستی روانشناختی ­ و بخشش بین­ فردی مادران افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 12، شماره: 2
157 مقایسه اثربخشی آموزش ازدواج موفق و آموزش نظریه انتخاب بر نوع انتخاب زوج های جوان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 2
158 مقایسه اثربخشی آموزش تاب آوری با تنظیم هیجان بر داغ اجتماعی ادراک شده و تحمل روانی مادران دارای کودکان مبتلا به فلج مغزی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 28
159 مقایسه اثربخشی آموزش تاب‌آوری و تنظیم هیجان بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی مادران دارای کودکان مبتلا به فلج مغزی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 4
160 مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای طرحواره محور کمال گرایی تحصیلی با آموزش شناختی-رفتاری بر اضطراب امتحان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر دارای کمال گرایی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 20، شماره: 49
161 مقایسه اثربخشی آموزش سایکودرام هیجان مدار ذهن آگاهانه با سایکودرام و هیجان مدار بر مکانیزمهای دفاعی زنان مطلقه (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 10، شماره: 6
162 مقایسه اثربخشی آموزش معنامحور تحصیلی و آموزش روانشناسی مثبت نگر بر خوش بینی تحصیلی و معنای تحصیلی (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 7، شماره: 3
163 مقایسه اثربخشی آموزش مقابله با استرس شغلی با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر ادراک تعارض کار- خانواده و رضایت از زندگی بازنشستگان شاغل (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 14، شماره: 2
164 مقایسه اثربخشی استفاده از نقاط قوت سرشتی به شیوه نوین و آموزش ارتقاء سرمایه عاطفی بر فرسودگی شغلی درپرستاران (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 6، شماره: 3
165 مقایسه اثربخشی بسته آموزشی تاب آوری و درمان مثبت نگر بر داغ اجتماعی مادران افراد مبتلا به ملال جنسیتی (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 10، شماره: 4
166 مقایسه اثربخشی بسته آموزشی مقابله با استرس شغلی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس شغلی ادراک شده (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 25، شماره: 2
167 مقایسه اثربخشی بسته درمانی طرحواره درمانی ویژه با طرحواره درمانی متداول بر طرحواره های جنسی و سازگاری زناشویی زنان مبتلا به اختلال واژینیسموس (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی دوره: 4، شماره: 2
168 مقایسه اثربخشی تنظیم هیجان و خردمندی بر تقویت پایگاه هویت نوجوانی و روابط خانوادگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 4
169 مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد وجودنگر و درمان شفقت محور بر سرمایه روان شناختی و شفقت به خود (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 8، شماره: 3
170 مقایسه اثربخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد مثبت نگر با درمان پذیرش و تعهد و روان درمانی مثبت نگر بر امیدواری زنان افسرده (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 25، شماره: 5
171 مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری، درمان هیجان مدار و درمان ذهن آگاهی نوجوان محور بر علائم نوموفوبیا و کیفیت خواب در نوجوانان دختر دارای علائم بی موبایل هراسی (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 7، شماره: 5
172 مقایسه اثربخشی درمان وجودگرای معنویت محور وآموزش مدل سالمندی سالم بر امید به زندگی در سالمندان (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 7، شماره: 2
173 مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار مبتنی بر آسیب دلبستگی و طرحواره درمانی معنویت محور تلفیقی بر ناامیدی و سلامت روان زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 3
174 مقایسه اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس با درمان پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی و ابعاد آن در بزرگسالان دارای لکنت (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 30، شماره: 2
175 مقایسه اثربخشی ذهن آگاهی نوجوان محور با درمان شناختی رفتاری و درمان هیجان مدار بر تنظیم هیجان نوجوانان دختر دارای علائم بی موبایل هراسی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 8، شماره: 4
176 مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی شناختی متمرکز بر بهبود خواب با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و آموزش شادکامی فوردایس بر سرمایه عاطفی زنان مبتلا به میگرن (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 26، شماره: 4
177 مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت نگر و درمان پذیرش و تعهد بر افسردگی و سرمایه عاطفی زنان افسرده (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 9، شماره: 4
178 مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار، زوج درمانی شناختی-رفتاری و زوج درمانی سیستمی-شناختی گاتمن بر تعادل عاطفی و انتظارات ناکارآمد در زنان دارای علائم کژکاری جنسی (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 10، شماره: 1
179 مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان مثبت نگر ایرانی-اسلامی بر فاجعه پنداری درد و شدت علائم زنان مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 29، شماره: 3
180 مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی بومی با طرحواره درمانی یانگ بر تنظیم هیجانی و میل به طلاق در زوج های دارای تعارض (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 3
181 مقایسه اثربخشی گروهی قصه درمانی و هنر بازی درمانی بر اضطراب و افسردگی کودکان مبتلا به سرطان: با تکیه بر چهارچوب، اصول و قواعد رویکرد شناختی- رفتاری (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 6، شماره: 1
182 مقایسه اثربخشی مشاوره مسیر شغلی شناختی- اجتماعی و مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرزندگی و خودکارآمدی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 13، شماره: 4
183 مقایسه باورهای دنیای عادلانه برای خود و دیگران بر مبنای متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل، تحصیلات، شغل و وضعیت مسکن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 4، شماره: 16
184 مقایسه تاثیر درمان گروهی پذیرش و تعهد وجودنگر و درمان شفقت محور بر سرمایه عاطفی دختران نوجوان افسرده (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 10، شماره: 3
185 مقایسه تاثیر درمان مثبت ایرانی و پذیرش تعهد بر افسردگی، اضطراب و تنش زنان نابارور شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 5
186 مقایسه تاثیر درمان مثبت نگری وجودگرا و درمان مثبت نگر ایرانی- اسلامی بر سرمایه عاطفی دانش آموزان دختر دارای اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 3
187 مقایسه تأثیر درمان پذیرش خود ذهن‌آگاهانه و روان‌درمانی مثبت‌نگر بر سرمایه عاطفی دانش‌آموزان دختر دارای افسردگی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 24، شماره: 2
188 مقایسه عملکرد جنسی مردان و زنان عادی با مردان و زنان در آستانه طلاق شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 1
189 مقایسه ی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی با آموزش ارتقا سرمایه عاطفی بر سرزندگی و همدلی کودکان چهار تا شش سال (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 21، شماره: 2
190 نقش نیازهای روانی- اجتماعی در پیوند میان فشارزا های شغلی با عملکرد های رفتاری مثبت در محیط کار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 9، شماره: 3
191 نقش احساس انرژی در رابطه رهبری تحولی با درگیر شدن کارکنان در خلاقیت کاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 8، شماره: 2
192 نقش اخلاق تحصیلی در رابطه عدالت و بی عدالتی آموزشی با فریبکاری تحصیلی: مدل معادله ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 37
193 نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در رابطه میان استرس شغلی با فرسودگی هیجانی و خستگی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 1، شماره: 1
194 نقش تعاملی ابعاد عدالت سازمانی ادراک شده بر رفتارهای تلافی جویانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 3، شماره: 1
195 نقش تعدیل کنندگی باورهای مذهبی در رابطه استرس شغلی و سلامت عمومی پرستاران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 2
196 نقش تعدیل کننده ارزش های فرهنگی در رابطه عدالت با رفتار های انحرافی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 10، شماره: 40
197 نقش تعدیل کننده سبک های مدیریت تعارض در رابطه تعارضات میان فردی و رفتارهای انحرافی در زنان پرستار (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 5، شماره: 15
198 نقش تعدیل کننده عاطفه مثبت و منفی در پیوند میان بی عدالتی سازمانی و رفتارهای مخرب کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 4
199 نقش تعدیل کننده کنترل شغلی در رابطه گرانباری، ابهام و تعارض نقش با پیامدهای رفتاری مثبت و منفی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 1
200 نقش تقاضاهای شغلی، منابع شغلی و فرسودگی شغلی در پیش بینی عملکرد وظیفه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 1
201 نقش حمایت سازمانی بر رابطه استرس شغلی با ترک خدمت در پرستاران (دریافت مقاله) مجله بالینی پرستاری و مامایی دوره: 4، شماره: 4
202 نقش سه آسیب هنجاری بر سرمایه روان شناختی و تعالی یابی: مدل سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 7، شماره: 24
203 نقش قرارداد روانی ورزشکاران در رابطه بین عدالت ادراک شده با پاسخ های مخرب آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 2، شماره: 6
204 نقش محافظتکننده سرمایه روانشناختی در برابر اثر تعارض و سرریزشدگی کار خانواده بر بهزیستی روانشناختی پرستاران (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 21، شماره: 4
205 نقش مشارکت در تصمیم گیری، دلبستگی شغلی، جایگزین های شغلی و... در عدالت سازمانی ادراک شده مربیان آموزشگاههای استثنایی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 15
206 نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده در رابطه بین خودپنداره مزمن کارکنان با رضایت آنها از نتیجه، سرپرست و مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 34
207 نقش میانجی وفاداری سازمانی در رابطه بین اخلاق کاری با رفتارهای انحرافی در محیط کار (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 6، شماره: 1
208 نقش واسطه ای استرس شغلی و فرسودگی هیجانی در رابطه رفتارهای مدنی اجباری با رضایت شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 8، شماره: 26
209 نقش واسطه ای رضایت شغلی در رابطه سیاست های انگیزشی و تنبیهی در ارزیابی عملکرد با ترک خدمت درآموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 9، شماره: 4
210 نقش ویژگی های شغل، رهبری تحولی ودشواری هدف درعملکرد کارکنان شرکت احیاء فولاد سپاهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 39
211 نقش های پنهان تعارضات میان فردی در پیوند با بی عدالتی سازمانی، فرسودگی، استرس و رفتارهای انحرافی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 9، شماره: 2
212 نقش هم وابستگی در پیشبینی سبک های عشق در زنان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 3
213 ویژگی های روانی شخصیتی زوج های ناسازگار و سازگاری زناشویی آن ها در ایران و تورنتو (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعادعدالت سازمانی ادراک شده بارفتارهای ضدتولید کارکنان درشهراصفهان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
2 الگوی ساختاری رابطه بین رهبری مخرب با بیعدالتی سازمانی و رفتارهای مدنی- سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
3 الگوی ساختاری رابطه سرمایه روانشناختی با استرس شغلی وعاطفه منفی در کارکنان یک سازمان اداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
4 The Investigation of the Role of Training Climate in the Preparation of Systemic Thinking in an Organization (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
5 بررسی رابطه جو و اعتماد سازمانی با اتلاف سایبری از طریق تلفن همراه و سوءاستفاده کلامی با توجه به نقش تعدیل کننده ادراک قرارداد روان شناختی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
6 بررسی نقش تعدیل کننده سرمایه روانشناختی در رابطه تخطی از قرارداد روانشناختی با فرسودگی هیجانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
7 بی عدالتی سازمانی، تعارض هنجاری ادراک شده و رفتارهای انحرافی:مقدمه ای برفرضیه نظامهای آسیب شناختی هنجاری مرجع (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
8 پیش بینی از خود بیگانگی شغلی از طریق تقاضاهای شغلی ، منابع شغلی و فرسودگی شغلی در میان کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
9 پیوندمیان تقاضاهای شغلی با فرسودگی شغلی: نگاهی برنقش منابع شغلی ازدیدگاه یک مدل تعامل گرا (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
10 رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با سکوت سازمانی در پرستاران یک بیمارستان دولتی به روش تحلیلی ساده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
11 رابطه تخطی از قرارداد روانشناختی با رفتارهای مدنی سازمانی با توجه به نقش تعدیلکننده سرمایه روانشناختی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
12 رابطه رهبری صادقانه با رفتارهای مدنی سازمانی با توجه به نقش واسطه ای هم آفرینی ارزشی فضایل انسانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
13 رابطه ساده و ترکیبی آسیب های هنجاری (بی هنجاری، تعارض هنجاری و بیگانگی) با شادمانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
14 رابطه ساده و ترکیبی مولفه های سرمایه روانشناختی با فرسودگی هیجانی و استرس شغلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
15 رابطه ساده و ترکیبی مولفه های قلدری با شکایات جسمانی در پرستاران زن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
16 رابطه ساده و ترکیبی مولفههای سرمایه روانشناختی خودکارآمدی، خوشبینی، امیدواری و تابآوری با عملکرد شغلی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
17 رابطه ساده و چندگانه سرمایه معنوی اسلامی با احساس انرژی در کار و عملکرد شغلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
18 رابطه سرمایه روان شناختی با عملکرد شغلی و عاطفه مثبت در کارکنان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
19 رابطه فرهنگ فردگرایی - جمع گرایی (افقی و عمودی) با وابستگی به فضای مجازی در گروه های شاهد و ایثارگر اصفهان (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
20 رابطه قلدری با رضایت شغلی و حمایت سازمانی کارکنان شرکت فولاد خوزستان (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
21 رابطه قلدری با عملکرد شغلی کارکنان شرکت فولاد خوزستان (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
22 رویکردی سناریویی به تاثیر ادراک بیعدالتی بر رفتارهای مدنی سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
23 سبک های مدیریت تعارض تعدیل کننده رابطه بین تعارض باسرپرست وهمکاران با رفتارهای مقابله ای؛مطالعه موردی زنان پرستار (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
24 سلامت روان در عصر رسانه و آموزش شهروندی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زیستن با کیفیت از منظر روانشناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی
25 عاطفه منفی و نقش آن درپیوندمیان استرس و فرسودگی شغلی بارفتارهای غیراخلاقی: معرفی رویکردی انسان گرایانه درنگاه به رفتارهای غیراخلاقی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
26 مدل ارتقاء رفتارهای مدنی - سازمانی ازطریق قراردادروانی، رضایت شغلی وتعهدسازمانی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
27 مواجهه با یک چالش: خودافشاگری مشاور و تاثیرات متفاوت آن برفرایند و پیامدهای مشاوره (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
28 نقش تعدیل کننده سرمایه روانشناختی در رابطه تخطی از قرارداد روانشناختی با استرس شغلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
29 نقش تعدیلکننده پنج عامل بزرگ شخصیت در رابطه بین رهبری مخرب با عملکرد شغلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
30 نقش مبادله رهبر - عضو،حمایت سازمانی ادراک شده و تعهدسازمانی دررابطه ی نقض قرارداد باتمایل به ترک خدمت و رفتارهای انحرافی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
31 نقش مولفه های جواخلاقی سازمان بررفتارهای انحرافی ورفتارهای مدنی - سازمانی ؛برخی پارادوکس ها وپیش بینی ها (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
32 نگاهی نوین به نقش سبک های دلستگی درمحیطهای سازمانی و کاری مطالعه موردی پیوند بین رهبری اخلاقی و ستمگرایانه باسرمایه روانی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
33 نیازبه عدالت متغیری مفقود درپیوند بین اخلاق گرایی مدیران بارضایت شغلی: مقدمه ای بریک نظریه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران