پروفسور نادر مهرگان

پروفسور نادر مهرگان استاد دانشگاه بوعلی سینا

پروفسور نادر مهرگان

Prof. Nader Mehregan

استاد دانشگاه بوعلی سینا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا حداقل دستمزد منجر به افزایش تورم می شود؟ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 44، شماره: 1
2 آیا کارایی شعب بانک ها تحت تاثیر ویژگی های مدیران شعب قرار دارد؟ (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 3، شماره: 11
3 اثر بهره وری کل عوامل، نهاد و فراوانی منابع طبیعی بر تاب آوری اقتصادی (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 9، شماره: 2
4 اثر بیم ههای اجتماعی بر نابرابری درآمد در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 8، شماره: 30
5 اثر تغییرات ساختار صنعت بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی براساس مدل DSGE (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 6، شماره: 11
6 اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 39
7 اثر سرریز دانش و کیفیت نهادی بر رشد نوآوری در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 4
8 اثر سیاست های دولت بر رشد نوآوری در کشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 14، شماره: 3
9 اثر فساد بر توسعه انسانی (مدل رگرسیون کوانتایل) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 5، شماره: 1
10 اثر قیمت حامل های انرژی بر قیمت مواد غذایی: رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 48
11 اثر نامتقارن ریسک نرخ ارز بر شاخص سهام صنایع صادرات محور با استفاده از مدل NARDL (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 9، شماره: 33
12 اثرات کوتاه مدت و بلندمدت مخارج دولت و تورم بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 18، شماره: 2
13 اثرتسهیلات قرض الحسنه بر توزیع درآمد در ایران (با استفاده از شاخص سهم نسبی درآمدی دهک ها) (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 5، شماره: 16
14 اجزاءبهرهوری کل عوامل تولید حمل ونقل وارتباطات (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 4
15 ادوار تجاری و شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی دوره: 3، شماره: 3
16 ادوار تجاری و شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 16، شماره: 1
17 ارزیابی اثرات تمرکززدایی مالی بر نابرابری منطقه ای در ایران: رویکرد داده های ترکیبی فضایی (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 12، شماره: 23
18 ارزیابی اثربخشی دولت و سیستم های مالی بر رشد بخش صنعت در ایران: کاربرد رویکرد BVAR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 4، شماره: 12
19 ارزیابی پایداری توسعه بخش حمل و نقل در استان های ایران با استفاده از شاخص جای پای اکولوژیک (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 14، شماره: 1
20 ارزیابی تداوم نظام ارزی ایران مبتنی بر مدل‌های دوره‌ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 9، شماره: 35
21 ارزیابی تمرکز جغرافیایی استانی صنعت و عوامل موثر بر میزان آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 2، شماره: 5
22 ارزیابی سیاست های مالیاتی از جنبه توزیع درآمد (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 12، شماره: 4
23 ارزیابی کارایی انرژی در صنعت پتروشیمی کشور (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 5، شماره: 10
24 افزایش قیمت حامل های انرژی و بیکاری در بخش صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 2، شماره: 7
25 الگوسازی تبیین کننده های ریسک گریزی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 7، شماره: 1
26 اندازه گیری بهره وری عوامل تولید بخش‎های اقتصادی کشور به روش تحلیل پوششی داده‎ها (DEA) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 42، شماره: 1
27 اندازه گیری و بررسی مقایسه ای سرمایه اجتماعی به تفکیک استان های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 5، شماره: 1
28 Bank Lending Channel Reaction to Financial Suppression Policies (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 7، شماره: 3
29 Effects Of Risk Parameters (Credit, Operational, Liquidity And Market Risk) On Banking System Efficiency (Studying ۱۵ Top Banks In Iran) (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 17، شماره: 1
30 Export Changes Due to the 2011 Great East Japan Earthquake and Tsunami: Expanding the Scale of Shift-share Analysis (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات سلامت در بلایا دوره: 2، شماره: 2
31 Presentation of a Mathematical Model for Optimal Portfolio in the Form of a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model for Economy of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 7، شماره: 1
32 Regional Inequality in Iran and the Impact of Economic Factors: A Spatial Econometric Approach (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 23، شماره: 2
33 Research and Development Investment and Productivity Growth in Firms with Different Levels of Technology (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 23، شماره: 4
34 The Effect of Energy Carriers Prices on Manufactured Export in Iran, Using Panel Data Model (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 6، شماره: 1
35 The Impact of Natural Resources on Innovation (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 23، شماره: 3
36 The Role of Government Investments in the Sustainable Quality of Rural Life (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 7، شماره: 2
37 برآورد تابع تقاضای نفت گاز در بخش کشاورزی ایران با رویکرد سری زمانی ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 13، شماره: 51
38 برآورد تمرکز فضایی صنعت و عوامل موثر بر آن در بین استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 24
39 برآورد حجم قاچاق کالا و راهکارهای مبارزه با آن در استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 4، شماره: 4
40 برآورد دوره زمانی بازده سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 3، شماره: 9
41 برآورد وضعیت تعادلی اقتصاد ایران در چارچوب الگوهای ادوار تجاری حقیقی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 2
42 بررسی آثار حذف درصد بهره دستوری در صنعت بانکی بر مقدار اثرگذاری سیاست پولی بر اساس مدل DSGE (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 49، شماره: 3
43 بررسی اثر شهرنشینی بر توزیع درآمد در ایران با تاکید بر نظریه کوزنتس (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 18، شماره: 3
44 بررسی اثر مالیات بر ارث بر توزیع درآمد در ایران: رهیافت خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 9، شماره: 2
45 بررسی اثر نوفه ها بر کاهش ضریب واکنش به سود حسابداری (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 12، شماره: 48
46 بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه مدت تغییرات بارندگی بر ارزش افزوده بخش آبزی پروری و شیلات ایران (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 28، شماره: 5
47 بررسی الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به نوسانات قیمت نفت خام: کاربردی از مدل های GARCH و رگرسیون چرخشی مارکف (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 12
48 بررسی انتشار بحران های ارزی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 23، شماره: 90
49 بررسی انواع ریسک نوسانات نرخ ارز و شیو ه های مدیریت آن: مبانی نظری و مرور تجربیات کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 19، شماره: 4
50 بررسی پایداری منطقه ای استانهای حاشیه دریای خزر با استفاده از شاخص جای پای اکولوژیک (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 17
51 بررسی پدیده بیماری هلندی و اثر شوک های نفتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از توابع مفصل دمی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 49، شماره: 2
52 بررسی تاثیر عوارض شهرداریها بر قیمت مسکن مطالعه موردی: شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 3، شماره: 2
53 بررسی تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 15، شماره: 29
54 بررسی تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان: رویکرد سیستم معادلات همزمان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 19، شماره: 2
55 بررسی رابطه بین ایمنی ترافیک و رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 1، شماره: 3
56 بررسی رابطه علی بین فقر و فساد درکشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 12، شماره: 46
57 بررسی شوک های واقعی و نوسان های تولید اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 29
58 بررسی عوامل سیاست های اقتصادی موثر بر شاخص سلامت روان (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 8، شماره: 15
59 بررسی محرک های توسعه منطقه ای در ایران: رویکرد اقتصادسنجی فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 15، شماره: 1
60 بررسی مخاطرات اخلاقی هنگام احتکار و تحلیل آن توسط نظریه بازی ها (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 4، شماره: 11
61 بررسی نقش قدرت انحصاری بانک های تجاری بر اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 2، شماره: 3
62 بررسی و مقایسه پایداری توسعه منطقه ایدر استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 22، شماره: 9
63 بهره وری بخش خدمات در اقتصاد ایران و روش های ارتقاء آن (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
64 بهره وری سرمایه تامین شده از خارج و تولید داخلی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 0، شماره: 1
65 پیش بینی تغییرات آتی میزان استحصال آب زیرزمینی از حوضه های آبریز اصلی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 7، شماره: 25
66 پیش بینی ساده انگارانه (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 4، شماره: 1
67 پیش بینی میانگین (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 4، شماره: 1
68 تاثیر ابزارهای نوین تامین مالی بر تجهیز و تخصیص منابع بانکداری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 12، شماره: 44
69 تاثیر امنیت سرمایه گذاری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 3، شماره: 1
70 تاثیر اندازه دولت بر سرمایه اجتماعی در استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 9، شماره: 1
71 تاثیر جهانی شدن و جذب سرریز فناوری بر تاب آوری اقتصادی (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 9، شماره: 1
72 تاثیر سواد، شهر نشینی، هزینه خانوار و درآمد و توزیع آن بر نرخ طلاق در ایران (یک تحلیل سری زمانی) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 10، شماره: 4
73 تاثیر سیاستهای حمایتی و هدفمندسازی یارانهها بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 21، شماره: 2
74 تاثیر شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) بر فساد اداری در کشورها با درآمد متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
75 تاثیر شرایط اقتصادی و اجتماعی روی سلامت روانی در استانهای ایران (۱۳۹۱-۱۳۷۸) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 23، شماره: 85
76 تاثیر قومیت و مذهب بر پرداخت اعانه مردم هنگام بروز بلایای طبیعی (مطالعه موردی: شهرستان بیجار) (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 10، شماره: 35
77 تاثیر کیفیت نهادی دولت و نوع سیستم های مالی روی رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 9، شماره: 33
78 تاثیر مالیات غیر مستقیم بر توزیع درآمد در ایران: الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 4، شماره: 2
79 تاثیر نامتقارن ادوار تجاری بر اشتغال زنان (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 8، شماره: 2
80 تاثیر نامتقارن شوکهای قیمتی نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD و OPEC با تاکید برمحیط شکل گیری شوک ها و تغییرات رژیمی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 20
81 تاثیرپذیری ساختار مالی شرکت های فعال در بورس از ابزارهای نوین تامین مالی اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 30، شماره: 25
82 تاثیرعدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 47، شماره: 1
83 تامین مالی اسلامی و تجهیز منابع بانکداری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محاسباتی دوره: 1، شماره: 4
84 تامین مالی اسلامی و تخصیص منابع بانکداری در ایران (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 11، شماره: 41
85 تأثیر آموزش علم و فناوری بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 2، شماره: 6
86 تأثیر برداشت از آب‌های زیرزمینی بر درآمد کشاورزان مناطق بیابانی و غیر بیابانی ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
87 تأثیر تکانه های قیمت نفت بر تورم، رشد و پول، مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
88 تأثیر رشد قیمت فرآوردههای نفتی بر اشتغال در بخش حمل و نقل (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 8، شماره: 3
89 تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و کیفیت مدیریت بر سودآوری بانک‌های خصوصی؛ رهیافت الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 9، شماره: 34
90 تثبیت کنندگی خودکار سیاست های مالی و چرخه های اقتصادی ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 14، شماره: 27
91 تجزیه چندگانه نابرابری درآمد در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 2، شماره: 1
92 تحلیل اثر تکانه های خبری مرتبط با فناوری آینده بر رفاه اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 16، شماره: 59
93 تحلیل اثرات فساد بر اشتغال در ایران و کشورهای منتخب اسلامی: رهیافت هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 7، شماره: 1
94 تحلیل اثرگذاری مخارج دولت بر نابرابری درآمدی در استان های کشور (روش GMM) An Analysis of Government Expenditures Influences on Income Inequality in Provinces of Iran (Using the Generalized Method of Moments( (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 14، شماره: 53
95 تحلیل ساختار فضایی فعالیتهای صنعتی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 24، شماره: 14
96 تحلیل فضایی نابرابری منطقه ای با تاکید بر عوامل محیطی و سیاسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 26، شماره: 18
97 تخمین اثر رشد اقتصادی بخش حمل و نقل بر توزیع درآمد در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 4
98 تخمین توابع فاصله نهاده مرزی و فرامرزی تصادفی برای شرکت های توزیع برق ایران و تعیین عوامل موثر بر کارایی (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 5، شماره: 9
99 تخمین دوره زمانی بازده سرمایه گذاری بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 3
100 ترجیحات ریسکی و بحران ارزی در اقتصاد ایران- رویکرد سویچینگ مارکف (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 2
101 تعیین الگوی کشت بهینه محصولات زراعی با تاکید بر بیشینه کردن منافع اجتماعی و واردات خالص آب مجازی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 31
102 تعیین ناهمگنی رفتار وام دهی بانک ها در واکنش به سیاست پولی (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 8، شماره: 1
103 تعیین و تحلیل فضایی سرریز سرمایه گذاری صنعتی استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 8، شماره: 29
104 تقاضای کوتاه مدت و بلندمدت بنزین دربخش حمل ونقل (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 6، شماره: 4
105 تلفات ترافیکی ایران در چارچوب یک بررسی اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 1
106 تمرکز جغرافیایی در صنعت ایران و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی دوره: 2، شماره: 1
107 داده های پانل (داده های مقطعی- سری زمانی) (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
108 رابطه حداقل دستمزد با توزیع درآمد در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 8، شماره: 33
109 رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 7، شماره: 28
110 ریسک گریزی و چرخه های تجاری در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 10، شماره: 2
111 زلزله و اثرات آن بر ساختار اشتغال بم (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 5، شماره: 9
112 سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل و تاثیر آن بر تمرکز جغرافیایی فعالیت ها در صنعت کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 24
113 سنجش پایداری توسعه در استان های ایران براساس شاخص جای پای اکولوژیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 23، شماره: 11
114 شاخص های تمرکز در صنعت (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
115 شوک های قیمتی پیش بینی نشده نفت و رشد اقتصادی در ایران: کاربردی از مدل های چرخشی مارکف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 3، شماره: 12
116 صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 3، شماره: 4
117 طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحران های ارزی در ایران: رویکرد تغییر رژیم مارکوف (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 12، شماره: 24
118 طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحرانهای ارزی در ایران: رویکرد رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 52، شماره: 1
119 عوامل موثر بر دستمزد نیروی کار کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 3، شماره: 2
120 مخارج مصرفی دولت و رشد منطقه ایی در ایران (رهیافت اقتصاد سنجی فضایی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 10، شماره: 34
121 مدل پویای ارزشیابی سهام بانک‏ها؛ مورد مطالعه: بانک‏های ملت، تجارت، اقتصاد نوین و کارآفرین (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 7، شماره: 1
122 مدلسازی تقاضای گازوئیل در بخش حمل و نقل زمینی ایران با استفاده از شبکه عصبیGMDH (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 10، شماره: 4
123 مشخصه های سنی جمعیت و مخارج اجتماعی دولت (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 13، شماره: 25
124 نرخ باروری و میزان مشارکت زنان در نیروی کار (مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 8، شماره: 2
125 نقش تحریم های اقتصادی در تجارت بین ایران و افغانستان (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 11، شماره: 38
126 نقش سیاست های حمایتی در توسعه صادرات محصولات کشاورزی ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 46، شماره: 1
127 نقش مالیات ها بر تثبیت چرخه های تجاری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 57، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار کوتاه مدت و بلندمدت صادرات بخش کشاورزی و زیر بخش های آن بر رشد کشاورزی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
2 آزاد سازی قیمت برق در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
3 آزادسازی قیمت برق در بخش خانگی با تأکید بر کاهش مصرف (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
4 آیا نرخ سود بانکی اسمی براساس شرایط اقتصادی تعیین می شود (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
5 ارزیابی کارایی انرژی برق درصنایع انرژیبر ایران با استفاده از روش DEA (دوره زمانی مورد مطالعه 1386-1375) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی انرژی های نو وپاک
6 اندازه گیری کارایی در نیروگاههای حرارتی با روش تحلیل دومرحله ای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق
7 برآورد پویای سودآوری تولیدات کشاورزی در ایران: کاربرد روش گشتاورهای تعمیم یافته (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
8 برآورد نااطمینانی در بازار نفت و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای عمده اقتصاد ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
9 بررسی اثر آزاد سازی تجاری بر انتشار گاز گلخانه ای ( CO2 ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
10 بررسی اثر آزاد سازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانهای (آزمون فرضیه پناهگاه های آلودگی و منحنی زیست محیطی کوزنتس، مقایسه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
11 بررسی پدیده بیماری هلندی و اثر شوکهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از توابع مفصل دمی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
12 بررسی تاثیرمشتقات مالی برمدیریت ریسک درآمدهای نفتی درایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
13 بررسی تأثیر مصرف حامل های انرژی بر تولید ناخالص داخلی ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
14 بررسی تحولات اشتغال فارغ التحصیلان نظام آموزش عالی در بخش های عمده اقتصادی با استفاده از تحلیل انتقال سهم (دریافت مقاله) سومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
15 بررسی تحولات جهانی شدن در عرصه امنیت انسانی و منابع انرژی در منطقه غرب آسیا (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
16 بررسی نقش سرمایه انسانی وتحقیق وتوسعه بر بهره وری کل عوامل در صنعت نفت و گاز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی صادرات گاز ایران
17 به کارگیری قراردادهای اختیارمعامله درمدیریت ریسک قیمت نفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
18 پیش‌بینی تقاضای برق با استفاده از روش ترکیبی جدید (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
19 تاثیر برداشت از آبهای زیرزمینی بر درآمد کشاورزان استانهای خراسان جنوبی، رضوی وشمالی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
20 تاثیر بهره وری عوامل تواید بر صادرات و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط (SME) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی
21 تاثیر قومیت و مذهب در پرداخت اعانه در بلایای طبیعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
22 تبیین شاخص های اقتصاد دانش بنیان (مقایسه ایران با کشورهای توسعه یافته و نوظهور) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
23 تجارب آب مجازی و جایگاه و ارز آن در عرصه کشاورزی ایران و جهان (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
24 تجزیه و تحلیل تغییرات مصرف برق در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
25 تجزیه و تحلیل تغییرات مصرف برق در بخشهای اقتصادی ایران (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
26 تجزیه و تحلیل کارایی مصرف برق در بخش صنعت ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
27 تحلیل تاثیر مصرف برق بر رشد بخشهای اقتصادی ایران با استفاده از روش خودبازگشتی با وقفه توزیعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
28 تحلیل تاثیر مصرف گاز بر تولیدات بخش های اقتصادی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف
29 تحلیل شاخص شدت مصرف برق در بخش صنعت ایران (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
30 تخمین اثرات سرمایه گذاری درزیرساخت های حمل و نقل برارزش افزوده حمل و نقل درایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
31 تعیین حساسیت بخش صنعت نسبت به قیمت برق در طی فرایند هدفمندسازی یارانه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
32 تغییرات رقابتی، ساختاری و ملی صادرات محصولات کشاورزی طی برنامه های اول تا سوم توسعه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
33 چالشهای حضور بخش غیردولتی در صنعت نفت و گاز (رویکرد اصل 44) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
34 صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی 50 کشور توسعه یافته و در حال توسعه با استفاده از داده های تابلویی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
35 طبقه بندی مشتریان با بکارگیری فرآیند AHP و استفاده از مدل LRFM جهت تعیین ارزش طول عمر مشتری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
36 عوامل اقتصادی موثر بر تصادفات جاده ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن
37 مدل‌سازی تقاضای برق در بخش صنعت ایران رویکردی از شبکه عصبی GMDH (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
38 مدلسازی و پیشبینی تقاضای برق با استفاده از روشهای ARIMA و GMDH-NN (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
39 مقایسه کارآیی مدل های ARIMA و MS-ARIMA در پی بینی قیمت نفت خام (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
40 نرم افزار GRETL: نرم افزاری ساده جهت برآورد الگوهای اقتصاد سنجی و سری های زمانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها