دکتر محمدصادق غضنفری مقدم

دکتر محمدصادق غضنفری مقدم

دکتر محمدصادق غضنفری مقدم

Dr. Sadegh Ghazanfari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از مفاهیم حسابداری ردپای آب برای تعیین الگوی کشت بهینه اراضی دیم (مطالعه موردی: شهرستان های قائنات و زیرکوه) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 1
2 Decomposition Socioeconomic Inequality in Infant Mortality in EMRO Countries (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 3، شماره: 4
3 برآورد ردپای آب و آب مجازی برای تعیین الگوی کشت بهینه؛ مطالعه موردی: شهرستان های قائنات و زیرکوه (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 14، شماره: 1
4 بررسی اثر جزیره گرمایی شهری بر روند تغییرات ریزش های جوی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
5 بررسی پراکنش عنصر مس در خاک تحت تاثیر فعالیت های معدن مس میدوک (شهربابک) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 2
6 بررسی دینامیکی استحصال آب از مه با نگرشی بر نظریه فرکتال (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
7 بررسی عوامل کالبدی مؤثر بر مصرف آب به منظور جلوگیری از بحران آب شهری در مقیاس محلّه (مطالعۀ موردی: محلۀ الغدیر شهر کرمان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 7، شماره: 2
8 بهینه سازی مدیریت منابع آب با اعمال سناریوهای مختلف تخصیص (مطالعه موردی: حوضه آبریز دز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 1
9 پیش بینی میزان بارندگی با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی آماری SDSM و خروجی مدل های CanESM۲ و HadCM۳ (مطالعه موردی: ایستگاه همدیدی تبریز) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 22
10 مدلسازی کیفیت آب سطحی در حوضه آبریز سد جیرفت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 12، شماره: 1
11 واسنجی چند هدفه مدل هیدرولوژیکی مفهومی مبتنی بر هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفلوژیکی (مطالعه موردی: زیر حوضه قره سو) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عملکرد مدل بارش-رواناب یکپارچه MILC در تخمین رواناب روزانه ( مطالعه موردی : زیر حوضه قره سو) (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
2 افزایش بهره وری منابع آب با در نظر گرفتن مدل الگوی کشت بهینه تلفیقیآبی و دیم گندم در حوضه آبریز دز (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
3 ایجاد امواج مختلف در تانک موج پارویی آزمایشگاهی و شبیه سازی عددی آنها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک
4 The thermodynamic modeling of minimum temperature from cold air accumulation in complex terrain (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
5 برآورد دمای هوادر نیمه شرقی ایران با استفاده از داده های دمای سطح زمین حاصل از الگوریتمsplit window ‏اعمال شده بر روی تصاویر سنجنده مودیس (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
6 بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از ژئوپلیمرها بر کاهش نفوذپذیری خاک رس (نمونه موردی: خاک منطقه دشت زحمتکشان شهر کرمان) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
7 بررسی تاثیرات جزیره حرارتی مشهد بر روند تغییرات نزولات جوی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
8 بررسی تاثیرنیتراتها درطول پستی و بلندهای منطقه بررشدکلزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
9 بررسی تغییرات شماره منحنی CN حوضه ی آبخیز چادگان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
10 بررسی دینامیکی استحصال آب از مه با نگرشی بر نظریه فرکتال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
11 بررسی روند تغییرات شاخص های دمایی در حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
12 بررسی سناریوهای توسعه ی منابع آب، مطالعه ی موردی : دشت نیشابور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
13 بررسی فرونشست زمین در اثر افت آب زیر سطحی (مطالعه موردی شهر کرمان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
14 بررسی کمی و کیفی انتقال آلودگی از چاه های جذبی فاضلاب به چاههایآب شرب و تعیین ناحیه مناسب جهت حفر چاه با استفاده ازنرم افزار Visual Modflow (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
15 پهنه بندی خاک و مدل سازی کیفی آب های سطحی در مناطق آلوده معدنی (منطقه مورد مطالعه:دشت شهر بابک) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
16 پهنهبندی خاک و بررسی کیفی آبهای سطحی در مناطق معدنی ؛ منطقهموردمطالعه: معدن مس میدوک (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
17 تخمین میزان ضایعات تیغه برش کمباین با نظریه هندسه فرکتالی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
18 تعیین حریم بهداشتی چاههای آب شرب با استفاده از نرمافزارVisual Modflow (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
19 مدیریت بهینه منابع آب تحت اعمال سناریوتغییر سطح زیر کشت (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
20 مدیریت بهینه منابع آب تحت اعمال سناریوتغییر سطح زیر کشت(مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
21 معرفی شاخص جهانی GADI به منظور بررسی همزمان خشکی و خشکسالی در ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
22 معرفی مدل سه بعدی Rainstar برای محاسبه افزایش بارندگی در مناطق کوهستانی و مطالعه موردی آن در مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
23 مقایسه روش های مختلف میان یابی جهت بررسی تغییرات مکانی و زمانی شوری آب زیرزمینی مطالعه موردی : دشت فریدن استان اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
24 واسنجی پارامترهای مدل مفهومی هیدرولیکی با الگوریتم فراکاوشی ازدحام ذرات ( مطالعه موردی : زیر حوضه قره سو ) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
25 هیدرولوژی زیر سطحی، حلقه گم شده روش های تخمین تبخیر و تعرق بر مبنای سنجش از دور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران