دکتر مرضیه ثمره هاشمی

دکتر مرضیه ثمره هاشمی استادیار بخش مهندسی آب

دکتر مرضیه ثمره هاشمی

Dr. Marzieh Samareh Hashemi

استادیار بخش مهندسی آب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی و انتخاب بهینه معیارهای الگوی کشت مبتنی بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 2
2 ارزیابی یکپارچه سامانه منابع آب خراسان جنوبی در سطح استراتژیک با استفاده از چارچوب هدفگرا (GOF) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 3
3 ارزیابی یکپارچه سامانه های منابع آب مبتنی بر نگرش سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 1
4 بررسی اثرات اقتصادی و فنی پوشش داخلی لوله‌های مسیر انتقال آب در تولید نیروی برق-آبی و اهمیت محاسبات افت هد (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تاثیر هیدرولوژیکی حوضه شهری با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی: شهر کرمان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری
2 ارزیابی جامع مسئله سیل در حوضه گرگان رود با رویکرد سیستمیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
3 استفاده الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی عملکرد سدها با بکارگیری نرم افزار مطلب 7 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
4 انتخاب بهینه معیارهای الگوی کشت (مطالعه موردی: حوضه کویر درانجیر) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
5 بررسی آشفتگی هیدرودینامیک جریان در سازه راه ماهی استخر و سرریز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست
6 بررسی دو چارچوب سیستم حسابداری زیست محیطی-اقتصادی برای آب و طرح گزارش جهانی برای حسابداری آب در صنعت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
7 بررسی عرضه و تقاضای آبرسانی به شهر کرمان با استفاده از مدل مدیریتی WEAP (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
8 بررسی مکانیزمهای مؤثر بر کاهش سطح سفره آب زیر زمینی در استان همدان با استفاده از رویکرد پویایی سیستمها (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
9 بررسی و تحلیل معیارهای الگوی کشت (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
10 بررسی و مقایسه مدلهای کاربردی تولید نشانگرها در ارزیابی سیستمهای منابع آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
11 بهینه سازی عملکرد سدها با استفاده از الگوریتم ژنتیک در شرایط عدم قطعیت ورودیها (مطالعه موردی : سد جیرفت) (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
12 بهینهسازی عملکرد نیروگاههای برقآبی استان خوزستان (مطالعه موردی: سد دز) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
13 بهینهسازی نیروگاههای برقآبی در سیستمهای چند مخزنه با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی:رودخانه کارون) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
14 پیش بینی ذخیره مخزن سد با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
15 پیش بینی رابطه دبی- اشل با استفاده از روش کنترل گروهی داده ها ( GMDH ) ( مطالعه موردی : رودخانه مند استان بوشهر ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
16 پیش بینی و برآورد آبدهی طبیعی رودخانه با استفاده از ایستگاه های باران سنجی و هیدرومتری برای استفاده در محل طرح (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
17 پیشنهاد استفاده از مشاهدات GPS به منظور آنالیز جابجائی سکوهای حجیم دریائی در برابر نیروهای باد و توفانهای دریائی (دریافت مقاله) همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور
18 تحلیل روند بارش و جریانهای رودخانه ای با استفاده از رویکردهای آماری پارامتری و ناپارامتری در استان کرمان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
19 تحلیل وضع موجود منابع آب استان خراسان جنوبی با رویکرد مشارکتی با استفاده ازچارچوبDPSIR و کاربرد آن در برنامه ریزی راهبردی استان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 چارچوب سیستم حسابداری زیست محیطی-اقتصادی برای آب (SEEAW) و کاربرد آن در صنعت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه
21 چارچوب طرح گزارش جهانی (GRI) و کاربرد آن در صنعت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه
22 حسابداری عمومی آب در صنایع معدنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
23 خاستگاه، جایگاه و ابعاد اصلی ارزیابی یکپارچه سامانه هایمنابع آب (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
24 شبیه سازی اثرات اجرای بازار آب با استفاده از مدل عامل بنیان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
25 شبیه سازی بارش-رواناب با استفاده از مدل WEAP (مطالعه موردی: حوضه آبریز هلیل رود) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
26 شبیه سازی عددی جریان در سازه راه ماهی استخر و سرریز نیمه مخروطی با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
27 شبیه سازی فرایند بارش رواناب در حوضه آبریز هلیل رود با استفاده از مدل توزیعی HEC-HMS (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
28 شبیهسازی بارش-رواناب با استفاده از نرم افزارVENSIMنمونه موردی: شهرک باهنر کرمان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
29 مدلسازی تخصیص آب با رویکردپویایی سیستمها مطالعه موردی؛سد مخزنی کمال صالح (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
30 مدلسازی هیدرولیکی شکست سدمیرزای شیرازی و بررسی خطرات ناشی ازشکست (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
31 مروری بر راهکارهای مدیریت تقاضای آب شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
32 مطالعه تاثیر عوامل موثر فنی، اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و محیط زیستی بر بهبود مصرف آب در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
33 مطالعه کاربرد آب مغناطیسی در کشاورزی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
34 معرفی و کاربرد قابلیتهای نرم افزار seep برای مدلسازی سدهای خاکی (مطالعه موردیسد مخزنی بافت) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
35 مقایسه خصوصیات فیزیکی ریشه سیب زمینی در محیط کشت مزرعه وهیدروپونیک در شرایط اعمال کم آبیاری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
36 مقایسه دو چارچوب حسابداری آب SEEAW و WA+ در صنایع مواد معدنی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
37 مقایسه نتایج استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی عملکرد سدها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک