دکتر محمد رضا زارع مهرجردی

دکتر محمد رضا زارع مهرجردی عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر محمد رضا زارع مهرجردی

Dr. MohammadReza Zare Mehrjerdi

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار سیاست های افزایش قیمت آب آبیاری و کاهش آب در دسترس بر بهره وری آب محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: بخش شهداد، شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 6
2 آثار سیاست های قیمتی و غیرقیمتی آب آبیاری بر الگوی کشت و سود ناخالص کشاورزان بخش شهداد (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 4
3 ارزش طبیعت گردی حفاظت از منطقه تفریحی- گردشگری شیرکوه یزد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 1
4 ارزش گذاری آب های زیرزمینی با استفاده از مدل هدانیک ( با رویکرد قیمت زمین) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 20، شماره: 2
5 ارزش گذاری آب های زیرزمینی با رویکرد کیفیت؛ مطالعه موردی انار کاران شهرستان میبد (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 2
6 ارزشگذاری مصرف آب های زیر زمینی در سطوح متفاوت کارایی برای محصول پسته منطقه بهرمان رفسنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 27، شماره: 2
7 ارزیابی اثرهای جانبی رفاهی برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی (مطالعه موردی ذرت کاران دشت ارزوئیه کرمان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 37
8 ارزیابی تاثیر بیمه بر کارایی پسته کاران شهرستان رفسنجان (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 11، شماره: 39
9 ارزیابی تاثیر بیمه محصولات کشاورزی و نهاده ها بر عدالت درآمدی پسته کاران شهرستان رفسنجان (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 10، شماره: 38
10 ارزیابی ریسک تعمیرات خطوط لوله گاز به روش FMEA با انجام مداخله و تعیین شاخص های پایش عملکرد ایمنی در یکی از شرکت های بهره برداری نفت و گاز سال ۹۲-۱۳۹۱ (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 12، شماره: 2
11 ارزیابی ریسک مصرف های پساب خروجی از تصفیه خانه های فاضلاب شهری (مطالعه موردی: تصفیه خانه شمال شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 19، شماره: 2
12 ارزیابی عملکرد شرکتهای مشاوره فنی ومهندسی کشاورزی استان کرمان در زمینه مدیریت ریسک محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 11، شماره: 41
13 ارزیابی مدل هیبرید شبکه عصبی مصنوعی-پانل دیتا در پیش بینی قیمت صادرات خشکبار ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 12، شماره: 3
14 الگویی برای سنجش پایداری کشاورزی با استفاده از شاخص های ترکیبی فازی (مطالعه موردی: استان کرمان) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 3
15 اولویت بندی تخصیص منابع آب سد جیرفت تحت رویکرد خشکسالی با کاربرد تکنیک شباهت به گزینه ایده آل فازی (FTOPSIS) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 1
16 Investigating the effects of economic and human development on Iran’s carbon footprint (دریافت مقاله) مجله تحقیقات منابع زیست محیطی دوره: 9، شماره: 2
17 Role of Knowledge in Water Crisis Management: A Bayesian Network Model Approach (دریافت مقاله) مجله تحقیقات منابع زیست محیطی دوره: 9، شماره: 2
18 The Spatial Analysis of the Effect of Off-Farm Income on the Food Security of Rural Households in Iran: Application of a Spatial Econometric Approach with Panel Data (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 10، شماره: 1
19 برآورد توابع تقاضای آب خانگی شهر انار با تاکید بر مصارف داخلی و خارجی (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 1
20 بررسی اثر تغییر فناوری در سهم هزینه کود و سموم شیمیایی در راستای حفظ محیط زیست (مطالعه موردی: تولید ذرت دانه ای) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 40
21 بررسی ارتباط بین امنیت آب و بعد کمی امنیت غذایی در پهنه های مختلف اقلیمی ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 53، شماره: 2
22 بررسی پایداری منابع آب در شهرستان قوچان: رویکرد برنامه ریزی کسری (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 3
23 بررسی تاثیر الگوی کشت بهینه بر فقر روستایی در بخش ارزوییه شهرستان بافت- کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
24 بررسی تاثیر سرریزهای فناوری بر رشد تولید سبز کشورهای منتخب در حال توسعه قاره آسیا رهیافت اقتصادسنجی فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
25 بررسی تاثیر ضریب مکانیزاسیون بر بهره وری در بخش کشاورزی ایران (کاربرد مقایسه ای ARDL و الگوریتم ژنتیک) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 48، شماره: 1
26 بررسی تاثیر کرونا بر افول کسب و کار تعاونی های کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 4، شماره: 3
27 بررسی تاثیر هزینههای تحقیق و توسعه، حاکمیت قانون و خشکسالی بر نرخ رشد بخش کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 14، شماره: 1
28 بررسی تاثیرادوارتجاری بر بهره وری کل عامل های تولید بخش های مختلف اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 4
29 بررسی تأثیر مؤلفه‏های اقتصاد دانش‌بنیان بر بهره‏وری و مصرف آب در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 3
30 بررسی تغییر الگوی کشت و میزان استخراج منابع آب زیرزمینی با اعمال سیاست های کاهش مصرف آب در دشت ارزوییه استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
31 بررسی عوامل اقتصادی موثر بر مهاجرت روستاییان در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 17
32 بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 9، شماره: 1
33 بررسی عوامل موثر بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه و سرمایه دوره: 3، شماره: 1
34 بررسی مبانی نظام اقتصاد سرمایه داری و نظام اقتصاد اسلام در مورد حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
35 بررسی و اولویت بندی ابعاد مختلف تولید گیاهان تراریخته (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 44، شماره: 2
36 پیش بینی نرخ رشد بخش کشاورزی ایران (مقایسه ی روش های تک متغیره و چندمتغیره) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
37 تاثیر آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی سبز درایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 7، شماره: 3
38 تاثیر آزادسازی تجاری و اندازه ی دولت بر اشتغال بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
39 تاثیر بیمه محصولات زراعی بر الگوی کشت بهینه و درآمد کشاورزان منطقه ارزوییه شهرستان بافت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 3
40 تاثیر تغییرات اقلیم و کمبود آب بر تصمیم های آبیاری کشاورزان استان خراسان شمالی: محصولات عمده زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 35، شماره: 4
41 تاثیر رانت منابع طبیعی بر کیفیت محیط زیست (مطالعه موردی: منتخبی از کشورهای منا) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 50، شماره: 1
42 تاثیر کاهش آب بر اشتغال بخش کشاورزی و سایر بخش های اقتصادی بر اساس جدول ماتریس حسابداری- اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 36، شماره: 2
43 تاثیر میزان صرفه جویی آب بر پایداری آب در بخش کشاورزی؛ مطالعه موردی شهرستان خاتم (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 6، شماره: 2
44 تاثیر ویژگی های درونی و بیرونی محصول توت فرنگی بر رضایت مندی مشتریان (مصرف کنندگان) مطالعه موردی: شهرستان سنندج (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 46
45 تحلیل اثر کاهش یارانه مواد غذایی بر روی نابرابری درآمدی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
46 تحلیل الگوی مصرفی کالاهای مشمول یارانه: کاربرد سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه 2 (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
47 تعیین الگوی کشت بهینه با رویکرد ردپا و کیفیت آب (مطالعه موردی: شهرستان بردسیر) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 1
48 تعیین عامل های موثر بر پذیرش بیمه ی دام در شهرستان کرمان با کاربرد روش های پارامتریک ونا پارامتریک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 2، شماره: 7
49 تعیین گرایشهای ریسکی پسته کاران شهرستان رفسنجان و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 10، شماره: 37
50 سنجش توان بالقوه پایداری گردشگری کشاورزی در شهرستان های منتخب استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 3
51 سنجش گردشگری پایدار با استفاده از شاخص ترکیبی پایداری و مدل برنامه ریزی ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 2
52 شناسایی و اولویت بندی آمیخته بازاریابی سبزیجات تازه در جنوب استان کرمان (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
53 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مشارکت بهره برداران محلی در مدیریت، حفظ و احیاء جنگل های بلوط استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 26، شماره: 3
54 شناسایی و تحلیل نقاط قوت و ضعف و ارائه راه بردهای توسعه مشارکت زنان در فرایند تولید محصول پسته شهرستان رفسنجان (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 6، شماره: 14
55 قیمت گذاری آب کشاورزی در شرایط عدم حتمیت (مطالعه موردی: دشت رفسنجان- انار) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 4
56 کاربرد الگوریتم جامعه مورچگان در بهینه سازی الگوی کشت (شهداد، شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 4
57 کاربرد تکنیک تحلیل پوششی داده ها در تعیین انواع کارایی پسته کاران شهرستان انار (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و بازار کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
58 کاربرد مفهوم آب مجازی در مدیریت منابع آب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 6، شماره: 1
59 محاسبه کارایی و اولویت بندی معیارهای تاب آوری و کارایی گاوداری های صنعتی شیری شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 36
60 مدل سازی مشارکت کشاورز در الگوی بیمه عملکردی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی مثبت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 30، شماره: 1
61 مقایسه الگو های میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته، رگرسیون فازی و رگرسیون انباشته فازی به منظور پیش بینی قیمت (مطالعه موردی: قیمت گوشت گوسفند) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 1
62 مقایسه روش های الگوریتم ژنتیک و خودتوضیح با وقفه های گسترده به منظور تخمین تابع تولید بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 13
63 مقایسه روش های پارامتریک و ناپارامتریک در بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه محصولات زراعی (پژوهش موردی: کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و مدل لاجیت در بررسی پذیرش بیمه گندم شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 7، شماره: 25
64 مقایسه روش های سنتی و الگوی ژنتیکی در پیش بینی نوسان های قیمت محصولات گزینش شده کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
65 مقایسه روشهای مختلف پیش بینی روند انتشار گازهای گلخانه ای از بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 13، شماره: 40
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش شهروندی کلید توسعه شهری (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
2 اثر استفاده از آبیاری قطره ای بر میزان بهره وری تولید پسته (مطالعه موردی شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
3 اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهرهوری کل عوامل تولید در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
4 ارزش اکوتوریسمی حفاظت از محیط زیست (مطالعه موردی منطقه تفریحی- گردشگری شیرکوه یزد) (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
5 ارزشگذاری آبهای زیر زمینی وبررسی اثرات جنبی برداشت بیش از حد از منابع آب زیر زمینی( مطالعه موردی، جو و پسته در شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
6 ارزیابی و اولویت بندی عناصر آمیخته بازاریابی محصولات کشاورزی با استفاده از تکنیک ترکیبی AHP-TOPSIS فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
7 استخراج تابع تقاضای آب از تابع تولید (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
8 استخراج تابع تقاضای آب برای محصول جو: مطالعه موردی شهرستان قوچان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
9 برآورد ارزش اقتصادی آب (با رویکرد کیفیت) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
10 برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید پسته (مطالعه موردی شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
11 بررسی اثر انتخاب نوع محصول بر تعیین ارزش اقتصادی آب در روش پارامتریک تابع تولید (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
12 بررسی اثر تخریب محیط زیست بر فقر(مطالعه موردی شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 بررسی اثر حذف یارانه نهادههای کشاورزی بر الگوی بهینه کشت محصولات زراعی شهرستان ساری، مطالعه موردی: دانه های روغنی (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
14 بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر فقر روستایی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 بررسی ارتباط میان انرژی های تجدیدناپذیر و رشد اقتصادی در کشورهای گروه دی هشت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
16 بررسی الگوی مصرف آب خانگی ( مطالعه موردی: شهر انار) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست
17 بررسی تاثیر خشکسالی بر افت سطح آب های زیرزمینی و پیش بینی مقدار افت آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
18 بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر ردپای اکولوژیکی در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
19 بررسی تاثیر قیمت انرژی در بخش کشاورزی بر سطح اشتغال در این بخش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
20 بررسی تأثیر رشد مکانیزاسیون بر رشد بهرهوری در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
21 بررسی تأثیر قیمت نفت صادراتی بر ارزش افسوده بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
22 بررسی جایگاه ایران در دانش بنیان بودن اقتصاد میان کشورهای هم رتبه فقر آبی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
23 بررسی خشکسالی بخش کشاورزی شهرستان ابرکوه در سال های اخیر و ارائه روش های مقابله با آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
24 بررسی رابطه علی بین مصرف انرژیهای تجدیدپذیر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تخریب محیط زیست (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
25 بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش کشت مکانیزه ذرت (شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
26 بررسی عوامل موثر بر تمایل پسته کاران در استفاده از سیستم های ابیاری تحت فشار (مطالعه موردی شهرستان رفسنجان) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
27 بررسی عوامل موثر برپایداری کشت و دانش کشاورزی پایدار گوجه کاران شهرستان جیرفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
28 بررسی قوانین جرایم زیست محیطی در نظام های مالیاتی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست
29 بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت بردسیر کرمان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
30 بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی در استان کرمان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
31 بررسی مقایسه الگوی کشت کشاورزان در دو حالت کاهش آب در دسترس و اجرای روش آبیاری قطرهای (با رویکرد برنامه ریزی ریاضی مثبت) در شهرستان ارزوئیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند
32 بررسی مکانیزاسیون و راندمان بهره برداری ازتراکتور درشهرستان کاشان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
33 بررسی و تحلیل عوامل موثر بر ارتقای سطح اشتغال زایی در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
34 بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر هدر رفت آب در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
35 بکارگیری الگوریتم ژنتیک در تعیین بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
36 پیش بینی ارزش صادرات محصولات کشاورزی ایران با استفاده ازروش های SEST, DEST، HWM, HWA (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
37 پیش بینی ارزش صادرات محصولات کشاورزی ایران با استفاده ازروش های SEST,DEST, HWM, HWA (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
38 پیش بینی ارزش واردات محصولات کشاورزی ایران با استفاده ازروش های SEST, DEST, HWM, HWA (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
39 پیش بینی روند افت منابع آب زیر سطحی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
40 پیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت رفسنجان با مدلهای رگرسیونی و غیر رگرسیونی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
41 پیش بینی صادرات محصولات کشاورزی ایران تا افق 2018 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
42 پیشبینی رشد بخش کشاورزی ایران با روشهای پارامتریک و ناپارامتریک اقتصادسنجی و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
43 تاثیر افزایش راندمان آبیاری به میزان صادرات آب مجازی و بهره وری آب در محصول پسته مطالعه موردی استان کرمان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
44 تاثیر ضریب ریسکگریزی بر کارایی پستهکاران شهرستان رفسنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
45 تاثیر نهاده آب بر ریسک تولید پسته و نوسانات درآمدی پسته کاران شهرستانرفسنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
46 تحلیل اثرات همگرایی منطقهای کشورهای گروه D-8 بر تجارت محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
47 تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی با توجه به الگوی مصرف کالای داخلی به عنوان یکی از مؤلفه های تربیت سیاسی امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی
48 تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی با توجه به الگوی مصرف کالای داخلی به عنوان یکی از مولفه های تربیت سیاسی امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
49 تحلیلی بر توسعه اقتصاد شهری (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
50 تحلیلی بر نقش انرژیهای تجدیدپذیر در توسعه پایدار با ابرام بر انرژی هستهای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
51 تخصیص بهینه منابع آب سد جیرفت تحت رویکرد خشکسالی (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
52 تعیین الگوی بهینه کشت با استفاده از برنامهریزی خاکستری در شهرستان جیرفت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
53 تعیین سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمان با استفاده از روش فازی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم
54 تعیین عوامل مؤثر بر نرخ ارز در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
55 تعیین و اولویت بندی شاخص های پایداری کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
56 جانشینی بین آب و دیگر نهاده های تولید در بخش کشاورزی (مطالعه موردی پسته کاران شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
57 رقابتپذیری محصولات کشاورزی ایران در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای تولید ملی،حمایت از کار سرمایه ایرانی
58 رونق صنایع دستی، راهکاری جهت توسعه اقتصادی (مطالعه موردی: استان اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران «با رویکرد حمایت از تولید ملی»
59 شناسایی نقاط قوت و ضعف توسعه مشارکت زنان در فرایند تولید محصول پستهشهرستان رفسنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
60 عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه در بین باغداران خرما (مطالعه موردی شهرستان بم- استان کرمان) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
61 عوامل موثر بر افت آبهای زیرزمینی استان کرمان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
62 قیمت گذاری آب زیرزمینی در تولید محصول گندم (مطالعه موردی دشت ارزوییه در استان کرمان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
63 کاربرد GIS در توسعه شهری (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
64 کاربرد برنامهریزی کسری در پایداری منابع طبیعی و محیط زیست مطالعه موردی استان کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
65 کاربرد تکنیک تحلیل پوششی دادهها در تعیین انواع کارایی پسته کاران شهرستان انار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین
66 محاسبه بهره وری آب در بخش کشاورزی ایران و ارتباط آن با خشکسالی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
67 مقایس عملکرد مدل های ARIMA ، HWA و HWM در پیش بینی ارزش صادرات محصولات کشاورزی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
68 مقایسه آثار سیاست افزایش قیمت آب و آثار اجرای روش آبیاری تحت فشار بر الگوی کشت کشاورزان با رویکرد برنامه ریزی ریاضی مثبت (مطالعه موردی: شهرستان ارزوئیه) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
69 مقایسه عملکرد مدل هایARIMA ،HWA ,HWM در پیش بینی ارزش واردات محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
70 مقایسه عملکردمدلهای هموارسازی نمایی درپیش بینی واردات محصولات کشاورزی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
71 مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از تلفیق منطق فازی Fuzzyدر محیط GIS (مطالعه موردی:دهبید) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
72 مکانیابی بهینه مرکز استقرار تیم های عملیاتی برای کنترل و تعمیرات پستهای بدون اپراتور با استفاده از آنالیز شبکه ای و مکانی در شرکت برق منطقه ای یزد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
73 میزان توجه به شاخص های تربیتی امام خمینی (ره) در سند چشم انداز آموزش و پرورش (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی
74 میزان جانشینی بین آب و نهاده کود شیمیایی در تولید گندم در زمان خشکسالی (مطالعه موردی شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
75 نقش و جایگاه تجاری سازی پژوهش در تحقق سند چشم انداز 20 ساله ی کشور (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش