دکتر همایون مافی

دکتر همایون مافی استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

دکتر همایون مافی

Dr. Homayoun mafi

استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار سوگند نفی علم در فقه و حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 49، شماره: 4
2 اثر منفی اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت در داوری و نفی صلاحیت دادگاه (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 40، شماره: 70
3 اثربخشی نظام حل وفصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 22، شماره: 3
4 اختیارات ذاتی داوران در داوری تجاری بین المللی (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 14، شماره: 3
5 استقلال و بی طرفی داور در داوری های بین المللی با تکیه بر آرای قضایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 25، شماره: 97
6 اعمال حقوق بازرگانی فراملی به عنوان قانون حاکم در داوری تجاری بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 24، شماره: 88
7 انصاف و معاملات اضطراری (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 6، شماره: 12
8 ایجاد دادگاه تجاری در راستای اصل سرعت در آیین دادرسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره: 5، شماره: 14
9 Iran’s Sovereignty Over Its Natural Resources and the Application of Municipal Law (دریافت مقاله) مجله نگاه ایرانی روابط خارجی دوره: 2، شماره: 7
10 بازسازی حقوق بین الملل کیفری؛ بررسی ساختار قضایی دادگاه اختصاصی سیرالئون به منظور دست یابی به ویژگی های دادگاهایی با سیستم حقوقی نوین (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 6، شماره: 14
11 برتری در روابط میان دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت سازمان ملل متحد (دریافت مقاله) فصلنامه سازمان های بین المللی دوره: 3، شماره: 6
12 بررسی اختیار ظاهری نماینده در حقوق ایران و اسناد بین المللی (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 11، شماره: 1
13 بررسی تطبیقی وصف تجریدی در اسناد تجاری با اصل استقلال در اعتبارات اسنادی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 20، شماره: 77
14 بررسی خیارات در معاملات اوراق بهادار فرابورس (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 23، شماره: 92
15 بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 19، شماره: 2
16 بررسی نقش اراده در انعقاد معاملات اوراق بهادار در فرابورس (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 23، شماره: 89
17 بررسی نقش دادگاه های داخلی کشور رواندا در محاکمه جنایت کاران نسل کشی ۱۹۹۴ (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 6، شماره: 15
18 پرداخت بی قیدوشرط ضمانت نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 5، شماره: 17
19 پژوهشی فقهی و حقوقی در سوگند نفی علم (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 47، شماره: 4
20 تاملاتی در باب ضمانت اجرا از منظرحقوق بین الملل عمومی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 1، شماره: 2
21 تاملی بر رای داوری خارجی ازمنظر کنوانسیون نیویورک درمورد شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی (۱۹۵۸) (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 26، شماره: 96
22 تأملی بر آراء صادره از شعب ۲۲۱ دادگاه بدوی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران و ۶۶ دادگاه تجدیدنظر تهران درخصوص تعهد زوج به انتقال سه دانگ از شش دانگ یک باب آپارتمان به زوجه (دریافت مقاله) فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی) دوره: 9، شماره: 31
23 تحلیل حقوقی ماهیت اعتبارات اسنادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 29، شماره: 21
24 تحلیلی بر مطالبه من غیرحق و امکان جلوگیری از آن در ضمانتنامه عندالمطالبه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 3، شماره: 9
25 تدابیر منصفانه در رویه دیوان دعاوی ایران - ایالات متحده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 23، شماره: 92
26 تعارض منافع در داوری بین المللی با تاکید بر اصول راهنمای کانون بین المللی وکلا (دریافت مقاله) فصلنامه سازمان های بین المللی دوره: 1، شماره: 2
27 تعسر اجرای تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 3، شماره: 10
28 تعیین قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی در مقرره رم ۲ اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 32، شماره: 53
29 تلاش های سازمان ملل متحد در زمینه توسعه با تاکید بر اعلامیه توسعه هزاره ملل متحد (2000) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 3
30 جایگاه منطق در تفسیر قرارداد در داوری تجاری بینالمللی (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 35، شماره: 58
31 حقوق بانک گشاینده اعتبار اسنادی در برابر متقاضی و ذینفع (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 5، شماره: 2
32 حقوق بانک گشاینده اعتبارسنجی در فرض تقلب ذی نفع (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 19، شماره: 76
33 دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 75، شماره: 74
34 دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 17، شماره: 57
35 دعوای متقابل در داوری داخلی و داوری تجاری بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 25، شماره: 92
36 ساختار شرکت های تامین سرمایه و الزامات حقوقی حاکم بر آنها (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 80، شماره: 94
37 صلاحیت دادگاه های ایران در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 3، شماره: 2
38 قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی در حقوق اتحادیه اروپا و آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 4، شماره: 13
39 کشف حقیقت در داوری تجاری بین المللی با تاکید بر قواعد پراگ (۲۰۱۸) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 8، شماره: 2
40 ماهیت حقوقی دارایی مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 26، شماره: 103
41 ماهیت حقوقی داوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 6، شماره: 21
42 مبانی فقهی مستثنیات دین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 7، شماره: 24
43 معیارهای انتساب اعمال شورشیان به دولت در حقوق بین الملل (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 1، شماره: 1
44 مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره: 2، شماره: 3
45 مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی داوران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 17، شماره: 66
46 موانع شناسایی و اجرای رای داوری در کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (۱۹۵۸) و قانون داوری تجاری بین المللی ایران (۱۳۷۶) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 7، شماره: 1
47 نظریه سلسله مراتب هنجاری در پرتو قواعد حقوق بشری با تاکید بر رویه قضایی بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 46، شماره: 4
48 نقش دیوان دعاوی ایران – ایالات متحده در توسعه حقوق معاهدات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 52، شماره: 3
49 نقش منطق در تفسیر قرارداد (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 14، شماره: 25
50 واکاوی مکانیسم احراز اهلیت متعاملین در پیاده سازی قراردادهای هوشمند در حقوق ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 25، شماره: 98
51 وضعیت فقهی حقوقی اختلاف زوجین در اثاثیه منزل (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 21، شماره: 65
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 جهانی شدن، صلح و حقوق بشردربرنامه ی درسی باتاکید براسنادبین المللی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
2 ضمانت اجرا درحقوق بین الملل عمومی (دریافت مقاله) همایش جهانی شدن حقوق و چالشهای آن