دکتر علیرضا یزدانیان

دکتر علیرضا یزدانیان دانشیار ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

دکتر علیرضا یزدانیان

Dr. alireza yazdanian

دانشیار ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Investigating the civil liability of relief workers due to use of animals in relief operations (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 10، شماره: 4
2 بررسی تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی با وجود عنصر خارجی در حقوق ایران (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 6، شماره: 2
3 بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از حیوان در حقوق اسلام و غرب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 4، شماره: 4
4 بررسی تطبیقی نقش مسئولیت مدنی در جبران خسارت موثر نقض حقوق بشر با تاکید بر قطعنامه اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق جبران خسارت و غرامت (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 8، شماره: 2
5 بررسی مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت های هسته ای در پرتو مسئولیت ناشی از اشیاء (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 38، شماره: 0
6 بررسی وضعیت حقوقی نظریه تملیک از طریق تعهد یک جانبه در فقه و حقوق ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 3، شماره: 5
7 بررسی ویژگی شخصی و اقتصادی تعهدات با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 19، شماره: 1
8 پایان واقعی و حکمی قراردادهای معلق با نگاهی به حقوق فرانسه (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 10، شماره: 1
9 تاملی در طرح مسئولیت مدنی دولت در خسارات ناشی از ویروس کرونا در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 25، شماره: 1002
10 تجزیه ناپذیری موضوع تعهدات قراردادی و غیرقراردادی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 21، شماره: 1
11 تحلیلی از تعلیق در انحلال عقد در فقه امامیه و حقوق فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 41، شماره: 1
12 طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 1، شماره: 1
13 قاعده تعیین مسئول جبران خسارت بر مبنای فعل زیان بار (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 80، شماره: 94
14 قلمرو تعهدات و مسئولیت مدنی موکل و وکیل ناشی از فعل شخصی و فعل غیر در مقابل یکدیگر و اشخاص ثالث در فقه و حقوق فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 5، شماره: 2
15 قلمرو فقه در حقوق موضوعه ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 10، شماره: 21
16 مبانی مسوولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل کالا در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 75، شماره: 73
17 مسئولیت مدنی اشخاص مراقب نسبت به اعمال افراد تحت مراقبت و لزوم توسعه آن با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 78، شماره: 85
18 مسئولیت مدنی بیماران مبتلا به بیماری های واگیردار (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 6، شماره: 10
19 مسئولیت مدنی ناشی از حمل و نقل پسماندهای خطرناک در کنوانسیون بازل ۱۹۸۹ و پروتکل الحاقی ۱۹۹۹ (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 8، شماره: 1
20 مسوولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر در حقوق ایران، فرانسه و حقوق اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 2، شماره: 4
21 مطالعه تطبیقی آثار تقسیم قراردادهای ناقله به تملیکی و عهدی در فقه، حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 19، شماره: 2
22 مطالعه تطبیقی تبیین مسئولیت مدنی بیمارستان در قبال اعمال کارکنان خود و تحلیل آن در راستای مسئولیت ناشی از فعل غیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 1، شماره: 2
23 مطالعه تطبیقی مسئولیت تضاممی در فقه و حقوق فرانسه (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 5، شماره: 8
24 مطالعه تطبیقی مفهوم قراردادهای یک جانبه در حقوق انگلیس، فرانسه، فقه و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 9، شماره: 1
25 مطالعه ی تحلیلی اثر قهقرایی پایان تعلیق در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 6، شماره: 1
26 مفهوم تسری تعهدات و مسوولیت مدنی به قائم مقام در فقه و حقوق فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 10، شماره: 36
27 مفهوم و آثار مطالبه (Mise en demeure) در تعهدات: مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 11، شماره: 3
28 نظریه ی عمومی مسوولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 76، شماره: 77
29 نگاهی به جرم به عنوان منبع تعهدات در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار تمکین خاص از منظر حقوق مدنی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی
2 تاملی برارکان مسیولیت مدنی درحوادث هسته ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها
3 قلمرو تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی در جبران خسارت ناشی از افعال محجورین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
4 مطالعه تطبیقی وضعیت تعدد اسباب عرضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها