سیدهادی سیدسعادتی

 سیدهادی سیدسعادتی مربی گروه فرش دانشگاه هنراسلامی تبریز

سیدهادی سیدسعادتی

Seyed Hadi Seyed saadati

مربی گروه فرش دانشگاه هنراسلامی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.