دکتر جواد نامی حسن پور

دکتر جواد نامی حسن پور استادیار گروه فرش دانشگاه هنراسلامی تبریز

دکتر جواد نامی حسن پور

Dr. Javad Nami hasanpour

استادیار گروه فرش دانشگاه هنراسلامی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.