دکتر مرضیه حسینی نژاد

دکتر مرضیه حسینی نژاد استاد موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر مرضیه حسینی نژاد

Dr. Marzieh Hosseininezhad

استاد موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.