آقای دکتر نقی فلاح نژاد

دکتر نقی فلاح نژاد ویراستار فارسی فصلنامه مطالعات منابع انسانی

آقای دکتر نقی فلاح نژاد

ویراستار فارسی فصلنامه مطالعات منابع انسانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نقی فلاح نژاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستارفصلنامه مطالعات منابع انسانی