دکتر مهدی شرفا

دکتر مهدی شرفا گروه مهندسی علوم خاک، دانشگاه تهران

دکتر مهدی شرفا

Dr. Mahdi Shorafa

گروه مهندسی علوم خاک، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی نقش جریان ترجیحی و مواد آلی بر روند انتقال کادمیوم، سرب و روی در یک خاک لومی آهکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 32
2 بررسی نقش جریان ترجیحی و مواد آلی بر روند انتقال کادمیوم، سرب و روی در یک خاک لومی آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 2
3 اثر فرآیند یخبندان و ذوب بر تراکم پذیری خاک (دریافت مقاله) مجله مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
4 اثر فناوری نگهداری آب زیر سطحی، خاکپوش و کیفیت آب آبیاری بر عملکرد ذرت در خاک شنی در کرمان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 31، شماره: 3
5 اثر کارگذاری ورقه پلی اتیلن در عمق خاک بر نگهداری رطوبت و عملکرد گندم دیم در خاک سبک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 28، شماره: 3
6 اثر کشت بر رطوبت قابل دسترس خاک با استفاده از توابع انتقالی پارامتریک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 67
7 اثرات کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست بر رشد و جذب عناصر غذایی در گیاه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 2
8 ارزیابی تناسب اراضی به روش های فازی شبیه سازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای گندم آبی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 30، شماره: 2
9 ارزیابی مدل خطی (شوری – ضریب دی الکتریک) برای اندازه گیری شوری محلول خاک با استفاده از TDR (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
10 ارزیابی هدایت هیدرولیکی نقطه عطف منحنی مشخصه رطوبتی به عنوان مرجع در برخی مدل های هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 59
11 ایجاد توابع انتقالی جهت بررسی تاثیر کشت درتعیین رطوبت حد ظرفیت مزرعه ونقطه پژمردگی دائم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
12 برآورد پارامتر های مدل منحنی رطوبتی فردلاند و ژیانگ با استفاده از یک نقطه اندازه گیری شده (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 27، شماره: 1
13 بررسی اثر رشد گیاهان در تراکم های مختلف بر پاک سازی هیدروکربن های نفتی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
14 بررسی الگوی مکانی و زمانی جذب آب توسط ریشه گیاه ذرت و کلزا تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 11
15 بررسی تاثیر کاربرد کمپوست حاصل از تولید قارچ بر برخی ازخصوصیات شیمیایی خاک لوم شنی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 25، شماره: 1
16 بررسی محدودیت های کاربردی توابع توانی در توصیف توزیع اندازه ذرات اولیه خاک (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 26، شماره: 1
17 بررسی مقاومت برشی خاک کشاورزی تحت تاثیر فرآیند یخبندان و ذوب (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 48، شماره: 3
18 بررسی مقاومت مکانیکی خاک تحت سطوح مختلف تیمارهای تراکم و سیمانی شدن و تاثیر توسعه ریشه ذرت و گندم بر آن در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 12
19 بررسی مهمترین عوامل تاثیرگذار بر فرآیند فرسایش خاک در مراتع نیمه خشک کلات (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
20 بررسی نحوه توزیع روی قابل تبادل و محلول و روی پیوند شده با کربنات درخاکدانه های خاکهای آهکی آلوده (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
21 پیش بینی منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از منحنی دانه بندی خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 1
22 پیش بینی منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از منحنی دانه بندی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 9، شماره: 1
23 تاثیر باکتری های شورزی مولد پلی ساکارید بر رشد گندم در تنش های خشکی و شوری (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 27، شماره: 1
24 تاثیر میزان رس و شوری خاک در رطوبت حجمی اندازه گیری شده با انعکاس سنج زمانی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 25، شماره: 2
25 تعیین دامنه رطوبتی بدون محدودیت برای رشد نهال پسته در دو سطح تراکمی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
26 رابطه شاخص گنجایش انتگرالی آب با برخی ویژگی های فیزیکی خاک در استانخراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 4
27 شبیه سازی رواناب حوضه آبخیز رود زرد با استفاده از مدل Arc Swat (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 4
28 کارآیی باکتریهای باسیلوس و سودوموناس در زیست پالایی یک خاک آلوده به هیدروکربن ها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
29 کاربرد کریجینگ و کوکریجینگ در پیش بینی عملکرد گندم آبی با استفاده از تجزیه به عامل های اصلی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 2
30 مدل سازی پتانسیل تولید اراضی برای گندم زمستانه آبی در منطقه عقیلی استان خوزستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 27، شماره: 4
31 مروری بر مطالعات مدیریت زراعی در کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای نیتروز اکساید از خاک‌های کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 8، شماره: 2
32 مقایسه روش های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی برای پیش بینی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک های استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 60
33 مقایسه شاخص های اراضی اصلاح شده و اصلاح نشده در روش پارامتری ارزیابی تناسب اراضی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 1
34 مقایسه و ارزیابی کارائی مدل های RUSLE و RUSLE۲ در برآورد هدررفت خاک در دامنه های مرتعی حوضه خامسان کردستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 32، شماره: 2
35 مقایسه ی تاثیر کود گاوی، ورمی کمپوست و آزولا بر ویژگی های شیمیایی و هیدرولیکی خاک شور-سدیمی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
36 مقایسه‌ی تأثیر کود گاوی، ورمی کمپوست و آزولا بر رشد گیاه گلرنگ در خاک شور-سدیمی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 10، شماره: 2
37 یک روش تحلیلی جدید برای برآورد منحنی رطوبتی خاک با استفاده از داده های نفوذ افقی آبدر ستون خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغییر کاربری اراضی بر میزان نگهداشت آب در خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
2 اثر ضایعات چای بر ویژگیهای مهم فیزیکی یک خاک لوم رسی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
3 اثر فرآیند یخبندان و ذوب بر تراکم پذیری خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
4 ارزیابی کارآیی شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد منحنی رطوبتی خاک در بعضی از خاکهای آهکی و شور ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
5 ارزیابی کارایی 11 تابع انتقالی خاک جهت برآورد منحنی رطوبتی در برخی از خاکهای ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
6 ارزیابی مدل فرکتالی پرفکت در پیش بینی منحنی مشخصه رطوبتی خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
7 اشتقاق توابع انتقالی جهت برآورد منحنی رطوبتی تعدادی از خاکهای شور و سدیمی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
8 اندازه گیری Ec محلول خاک به وسیله TDR با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
9 ایجاد توابع انتقالی پارامتریک درخاک های دست خورده(تحت کشت)، با استفاده از مدل وان گنوختن-معلم جهت برآورد رطوبت ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی دائم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
10 برآ ورد فرسایش پاشمانی و اجزای آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی مراتع زیر حوزه سد ونک) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
11 بررسی آلودگی هیدروکربنی خاک و مخاطرات زیست محیطی پالایشگاه نفت ( مطالعه موردی خاک اطراف پالایشگاه نفت تهران، شهر ری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست
12 بررسی اثر بافت خاک بر میزان فرسایش و تولید رسوب در اقلیم نیمه خشک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
13 بررسی اثر ورمی کمپوست، کود مرغی و کود گاوی بر انتقال کادمیوم در خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
14 بررسی تاثیر سه روش آبیاری غرقابی، بارانی و تحت مکش بر سبز شدن بذر و رشد گیاهچه ذرت ( .Zea mays L ) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
15 بررسی تاثیر عمق مطالعه و شوری آبیاری بر مقدار مفهوم نوین رطوبت ظرفیت مزرعه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
16 بررسی تاثیر کاربرد چند نوع کود آلی بر قابلیت جذب کادمیوم و روی بوسیله ی گیاه جو (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
17 بررسی تأثیر دو پارامتر EC و SAR بر تخمین غیرپارامتریک منحنی رطوبتی در خاکهای قابل انبساط و انقباض (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
18 بررسی تأثیر کاربرد هیدروژلهای سوپرجاذب به منظورکاهش تنش خشکی در سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
19 بررسی تغییرات مکانی میزان درصد رس خاک در عمق سطحی و پهنه بندی آن با استفاده از تکنیک کریجینگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
20 بررسی جوانه زنی و استقرار گیاهچه های پیاز در سه روش آبیاری غرقابی، بارانی و زیر زمینی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
21 بررسی حرکت و جذب کادمیم در خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
22 بررسی غلظت کادمیوم، سرب و روی در نیمرخ یک نوع خاک لومی آهکی پس از آبشویی با محلول این عناصر (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
23 بررسی قابلیت کمپوست و ورمی کمپوست زباله شهری در افزایش جذب عناصر میکرو و کاهش مصرف کودهای معدنی در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
24 بررسی میزان فرسایش پاشمانی در بخشی از حوضه ی آبخیز کارون (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
25 بررسی همبستگی بین مقاومت فروروی و پارامترهای فیزیکی کیفیت خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
26 پیش بینی منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از منحنی دانه بندی خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
27 پیش بینی منحنی مشخصه رطوبتی برای خاک های شور و شور- سدیمی (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
28 تاثیر استفاده از اوره همراه با مهارکننده نیتریفیکاسیون نیتراپیرین بر انتشار گاز آمونیاک (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
29 تاثیر توزیع اندازه خاکدانه ها بر میزان رطوبت خاک در مکش های ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی دائم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
30 تاثیر روش های مختلف خاک ورزی بر کربن آلی خاک پایداری خاکدانه ها و آب قابل استفاده گیاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
31 تاثیر عوامل مختلف موثر بر مقاومت و هدایت هیدرولیکی خاک های شنی در نتیجه رسوب گذاری زیستی کربنات کلسیم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
32 تاثیر مستقل و تلفیقی باکتری pseudomonas putido و قرص جوشان حاوی پنج گونه از باکتری جنس باسیلوس در رفع بحران حضور آلاینده های هیدروکربنی خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
33 تاثیر وزن مخصوص ظاهری، مقدار رس و ماده الی بر روی ضریب دی الکتریک خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
34 تخمین میزان رسوبات معلق رودخانه با استفاده از مدل تطبیقی عصبی فازی - ANFIS ومنحنی سنجه رسوب SRC (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
35 تخمین نقطهای و پارامتریک منحنی رطوبتی تعدادی از خاکهای شور (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
36 تعیین شاخص کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از پارامترهای معادله ون گن اختن و توابع انتقالی در تعدادی از خاکهای آهکی و شورسدیمی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
37 تعیین ضریب پخشیدگی و عامل تاخیر املاح در خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
38 تغییرات جرم مخصوص ظاهری و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک بستر بذر بر اثر سه روش آبیاری غرقابی، بارانی و زیرزمینی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
39 شبیه سازی حرکت کادمیم در خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
40 شبیه سازی رفتار تنش-نشست خاک تحت آزمون نشست صفحه ای با استفاده از مدل دوبعدی متقارن اجزاء محدود (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
41 شبیه سازی عددی جریان غیر اشباع آب در خاک با استفاده از مدل بقای جرم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
42 کارایی تیمارهای باکتریایی تولید داخل در درمان بیولوژیک آلودگی هیدروکربنی خاک (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
43 کالیبراسیون آزمایشگاهی دستگاه TDR برای اندازه گیری رطوبت خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
44 محور مقاله: تنش کمآبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- مقایسه کلروفیل و مقدار نسبی آب تحت شرایط تنش شوری و خشکی در ذرت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
45 محور مقاله: خاک و تغییر اقلیم- راهکارهای مدیریتی به منظور کاهش انتشار گاز گلخانه ای نیتروزاکساید (N(2)O) از خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
46 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- قابلیت زهکشی خاک ها و تاثیر عمق مطالعه بر زمان و مقدار تخلیه آب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
47 مقایسه اثرات SMC با سایر کودهای آلی در تغییر خصوصیات خاک و مقدار عناصر غذایی قابل جذب (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
48 مقایسه دقت توابع انتقالی رگرسیونی و شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین شاخصهای پایداری خاکدانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
49 مقایسه ضریب آبگذری غیر اشباع خاک با استفاده از مدلهای معلم-وان گنوختن و بروکس کوری در یک خاک لوم شنی در تیمار های مختلف تراکم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
50 نحوه توزیع روی در خاکدانه های برخی از خاک های زنجان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
51 نقش باکتری های نمک دوست مولد پلیمر در پایداری خاکدانه (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی