دکتر حسین میرسیدحسینی

دکتر حسین میرسیدحسینی دانشگاه تهران

دکتر حسین میرسیدحسینی

Dr. Hosein Mirseyedhoseini

دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اسید سیلیسیک و باکتری های حل کننده فسفات بر فراهمی عناصر کم مصرف (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 36، شماره: 1
2 اثر بازدارنده 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات (DMPP) بر نیترات سازی و فراوانی باکتری های نیترات ساز در پنج نوع خاک مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 9، شماره: 4
3 ارزیابی اولیه ی امکان استفاده از رادیونوکلید سرب-۲۱۰ اضافی در برآورد توزیع مجدد خاک در اراضی دیم منطقه ی کوهین (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 35، شماره: 4
4 ارزیابی زیست فراهمی روی در ریزوسفر گیاه سورگوم Sorghum bicolor (L.) Moench (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 29، شماره: 2
5 بررسی آزمایشگاهی و گل خانه ای تاثیر منابع و مقادیر کودهای آلی بر زیست فراهمی مس و روی در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 3
6 بررسی اثر کاربرد گوگرد کشاورزی حاوی عناصر کم مصرف در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
7 بررسی اثر کشت گیاه سورگوم در تغییر برخی شاخص های زیستی خاک درسطوح مختلف روی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 6
8 بررسی تاثیر کاربرد کمپوست حاصل از تولید قارچ بر برخی ازخصوصیات شیمیایی خاک لوم شنی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 25، شماره: 1
9 بررسی تاثیر مواد اصلاحی گوگرد و اسید سیتریک در گیاه جذبی کادمیوم و سرب از یک خاک آلوده (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
10 بررسی شکل های مختلف شیمیایی سرب و روی در ریزوسفر برخی ارقام ذرت و کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
11 تاثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن اتمسفری و نیتروژن بر رشد و جذب عناصر غذایی در گندم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 4
12 تاثیر افزایش غلظت دی اکسیدکربن اتمسفری و کادمیوم خاک در جذب کادمیوم توسط گندم و سورگوم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 4
13 تاثیر تیمارهای نانو سیلیسیم بر برخی پاسخ‎های فیزیولوژیکی و تغذیه‎ای چچم ( (Lolium perenne در خاک آلوده به فلزهای سنگین (سرب، روی، کادمیوم) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 2
14 تغییرات شکل های شیمیایی روی در ریزوسفر برخی از ارقام ترب و شلغم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 4
15 توزیع شکلهای معدنی فسفر و ارتباط آن با ویژگیهای خاک در برخی خاکهای آهکی استان قزوین (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 23، شماره: 1
16 تولید کود اوره آهسته رهش به سه روش پوشش دهی با روتاری درام، سنتز هیدروژل همزمان و دو مرحله-ای و بررسی عملکرد آنها در کشت گلخانه ای گوجه فرنگی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 8
17 تولید کود اوره کندرها با استفاده از پوشش نانوکامپوزیت پلیمری بر پایه نشاسته و بررسی اثرات آن بر رشد گیاه گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 2
18 سیلیسیم کارایی ارقام مختلف ذرت در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 5
19 مقایسه کود آبیاری با کوددهی سطحی بر کارآیی مصرف آب، کود، عملکرد، اجزای عملکرد ذرت و تلفات عمقی نیترات (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون عصاره گیرهای مختلف برای استخراج شکل قابل جذب روی (Zn) در یک خاک آهکی و به شدت آلوده ی طبیعی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر سیلیکات پتاسیم و نانوذرات سیلیسیم بر پاسخ های تغذیه ایی ارقام مختلف گندم (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
3 اثر کمپوست قارچ مصرفی و بیوچار باگاس نیشکر بر ظرفیت تبادل کاتیونی چند خاک آهکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
4 اثر مواد آلی در بسترهای کشت بر ریشه دوانی نشاء گوجه فرنگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
5 اثرات بیوچار بر تغییر شکل عناصر غذایی خاک (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
6 اثرات کشت گیاه سورگوم بر شاخص های گیاهی و اشکال شیمیایی کادمیوم درریزوسفر و توده خاک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
7 ارزیابی اثر آلودگی روی بر تنفس میکروبی در فواصل مختلف از ریشه خاکهای تحت کشت و غیر کشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
8 استفاده از بسترهای کشت حاصل از ضایعات گیاهی در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
9 استفاده از تکنیک سرب - 210 در برآورد فرسایش خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
10 بررسی اثر بسترهای کشت مختلف حاصل از ضایعات کشاورزی بر رشد و نمو نشا گوجه فرنگی . Lycopersicon esculentum Mill (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
11 بررسی اثر کودآبیاری جویچه ای بر میزان جذب نیتروژن توسط ذرت و تلفات سطحی آن در آب آبیاری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
12 بررسی اثرات چرای دام بر خصوصیات شیمیایی و حاصلخیزی خاک مرتع در مخمل کوه لرستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
13 بررسی تاثیر کاربرد شیرابه زباله شهری بر برخی از خواص شیمیایی و قابلیت جذب عناصرغذایی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
14 بررسی تاثیر کلزا و سورگوم در کاهش آلودگی کادمیوم ،روی و سرب خاک (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
15 بررسی تاثیر ماسه بر ظرفیت نگهداری رطوبت و ضریب آبگذری در کشتبدون خاک(یافتههای نوین) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
16 بررسی تاثیرکشت کلزا و سورگوم در کاهش آلودگی کادمیوم و سرب خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
17 بررسی تغییرات اشکال شیمیایی سرب در ریزوسفر و توده خاک ذرت و کلزا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
18 بررسی تغییرات نسبت Po و Pi در بخش فسفر قابل جذب در خاکهای تحت کشت یونجه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
19 بررسی دینامیک شکلهای شیمیایی سیلیسیم در خاک آهکی و اثر آن بر فراهمی فسفر (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
20 بررسی روند حرکت نیتروژن در ستون خاک و میزان آب شویی آن از منابع مختلف کود ازته (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
21 بررسی روند رهاسازی نیتروژن از منابع مختلف کودازته در قالب مطالعات انکوباسیون (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
22 بررسی نقش ظرفیت نگهداری رطوبت بسترهای کشت در مدیریت سیستم های کشت بدون خاک (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
23 بررسی نقش گیاه سورگوم در کاهش آلودگی روی در خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
24 پایش آفت کش کلروپ یریفوس در نمونه های آب و خاک با استفاده از حسگر رنگ سنجی توسعه یافته بر پایه نانوذرات طلا (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
25 تاثیر استفاده از پساب و فاضلاب شهری بر آلودگی سبزیجات (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
26 تاثیر باکتریهای تجزیه کننده پایرن هیدروکربن های حلقوی برتغییرات خصوصیات مورفولوژیکی گیاه سورگوم درسطوح مختلف آلودگی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 تاثیر کاربرد منابع مختلف ضایعات آلی بر قابلیت جذب عناصر کم مصرف خاک در راستای استفاده بهینه در کشاورزی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
28 تاثیر کاشت ذرت و کودهای مصرفی بر جذب عناصر سنگین در یک خاک آلوده (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
29 تاثیر کودفسفره به همراه تلقیح باکتری حل کننده فسفات بر روی برخی ویژگیهای مورفولوژی کلزا (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
30 تاثیر منابع و مقادیر مختلف کودهای آلی بر زیست فراهمی سرب و کادمیوم در خاک (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
31 تاثیر منابع و مقادیر مختلف کودهای آلی بر قابلیت جذب Cd , Pb در خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
32 تاثیر مواد افزودنی معدنی و آلی به خاک در افزایش قابلیت جذب فلزات سنگین برای گیاه پالایی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
33 تاثیر مواد افزودنی معدنی وآلی به خاک در افزایش قابلیت جذب فلزات سنگین برای گیاه پالایی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
34 تاثیر مواد بهساز و زمان بر مقدار قابل جذب عناصر کم مصرف در یک خاک آلوده (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
35 تاثیرپذیری برخی خصوصیات بیو- شیمیایی محیط ریزوسفر آفتابگردان از اصلاح کننده های زیستی وغیرزیستی مختلف در یک خاک آهکی با سطح آلودگی بالا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
36 تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر صفات ارقام مختلف گندم در شرایط شور (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
37 تهیه بسترهای کشت با استفاده ازضایعات گیاهی در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
38 جنبه های مختلف اثرات بیوچار در اصلاح و بهبود کیفیت خاک (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
39 روش های افزایش راندمان مصرف کودهای فسفات جهت کاهش آلودگی زیست محیطی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
40 سینتیک انحلال طولانی مدت برخی سنگ فسفات های داخلی و خارجی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
41 طراحی حسگر رنگ سنجی بر پایه نانوذرات پلاسمونی جهت تشخیص و اندازه گیری نیترات در محلول خاک (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
42 کشت شمبلیله وتاثیر منابع و مقادیر مختلف کودهای آلی بر قابلیت جذب عناصر سنگین در یک خاک آلوده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
43 محور مقاله: تنش کم آبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- تنش کم آبی بر میزان فراهمی نیتروژن معدنی خاک شالیزاری تحت تاثیر کاربرد ماده آلی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
44 محور مقاله: تنش کم آبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- نقش ترکیبات آلی در شرایط کاهش رطوبت خاک بر زیست توده میکروبی خاک شالیزاری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
45 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- اثر سیلیسیم و باکتری های حل کننده فسفات بر افزایش کارایی مصرف فسفر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
46 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- فسفر کارایی ارقام بهاره کلزا در شرایط تنش کمبود فسفر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
47 مطالعه ای مقایسه ای بر قابلیت دو محصول نانو و باکتری های محرک رشد گیاه بر کاهش تحرک و گیاه فراهمی سرب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی
48 مطالعه تغییر خصوصیات ظاهری گیاه سورگوم تحت کشت خاک آلوده نسبت به خاک غیرآلوده به فلزات سنگین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
49 مقایسه اثر بخشی تعدادی از کودهای آهن داخلی و خارجی از نظر پایداری در خاک و جذب به وسیله گیاه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
50 مقایسه اثرات SMC با سایر کودهای آلی در تغییر خصوصیات خاک و مقدار عناصر غذایی قابل جذب (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
51 واکنش های رشدی و فیزیولوژیکی کلزا به کاربرد کودآلی و آهن در خاک آلوده به سرب (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی