دکتر زریر نگین تاجی

دکتر زریر نگین تاجی  عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر زریر نگین تاجی

Dr. Zarir Negin Taji

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تسهیلات بانکی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 24
2 اثر نامتقارن سیاست های پولی بر بیکاری در ایران (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 12، شماره: 44
3 ارتباط رقابت در صنعت بانکداری و انواع ریسک های بانکی: شواهدی از بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 6، شماره: 14
4 بررسی اثر متقابل سرمایه انسانی و انباشت سرمایه در کشورهای منتخب منطقه منا: رویکرد سیستم معادلات همزمان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 11، شماره: 4
5 بررسی تاثیر بحران مالی بر ریسک سیستماتیک بانک های درحال توسعه از سال ۱۳۹۹-۱۳۹۴ (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 63
6 بررسی رابطه میان رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 16، شماره: 60
7 بررسی عوامل اثرگذار بر تورم با تاکید بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای صادرکننده نفت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 3، شماره: 3
8 تاثیر آموزش بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از روش بیزی چارکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 6، شماره: 2
9 تاثیر تجارت بین الملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای عضو گروه D۸ با رویکرد داده های پانل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 11، شماره: 44
10 تاثیر سیاست های کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 1، شماره: 2
11 تاثیر شوک های پولی و حقیقی بر سرمایه گذاری در بخش نفت ایران با رویکرد خودرگرسیونی برداری بیزین (BVAR) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 29، شماره: 24
12 تاثیر عوارض شهرسازی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن؛ مطالعه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 30، شماره: 26
13 تجزیه تغییرات فقر به دو عامل رشد و باز توزیع طی برنامه های دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 1، شماره: 2
14 تحلیل حقوقی و اقتصادی استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 29، شماره: 21
15 تدوین الگوی بهینه بودجه بندی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 9، شماره: 29
16 شاخص های اقتصادی و امنیت ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 3، شماره: 9
17 محاسبه شاخص جهانی شدن اقتصادی در ایران و تاثیر آن بر شاخص توسعه انسانی(HDI) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 18، شماره: 40