دکتر امیر بابائی

دکتر امیر بابائی استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان گروه آموزشی مهندسی پلیمر دانشگاه گلستان

دکتر امیر بابائی

Dr. Amir Babaei

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان گروه آموزشی مهندسی پلیمر دانشگاه گلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.