دکتر مهدی غفاری

دکتر مهدی غفاری دانشیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان گروه آموزشی مهندسی پلیمر دانشگاه گلستان

دکتر مهدی غفاری

Dr. Mehdi Ghafari

دانشیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان گروه آموزشی مهندسی پلیمر دانشگاه گلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.