دکتر افسانه قنبری پناه

دکتر افسانه قنبری پناه

دکتر افسانه قنبری پناه

Dr. Afsaneh GhanbariPanah

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش برنامه تاب آوری بر استرس فرزندپروری مادران دانش آموزان دختر با اختلال فلج مغزی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 60
2 اثربخشی آموزش برنامه تاب آوری بر استرس فرزندپروری مادران دانش آموزان دختر با اختلال فلج مغزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 60
3 اثربخشی آموزش سواد رسانه ای بر استفاده مشکل زا از اینترنت، رفتارهای انحرافی و روابط با همسالان در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 68
4 اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر سلامت عمومی و سازگاری زناشویی مادران دارای فرزندمبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 13، شماره: 51
5 اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر رضایت جنسی، تنظیم هیجانی و تاب آوری در پرستاران با نشانگان دلزدگی زناشویی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 7، شماره: 3
6 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر منبع کنترل و انگیزش پیشرفت دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 21، شماره: 4
7 ارزیابی مدل رضایت شغلی بر اساس سبک زندگی ناخوشایند با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان در پرستاران زن بیمارستان در دوران شیوع کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 2
8 ارزیابی مدل ساختاری سرمایه روانشناختی بر اساس ویژگی های شخصیتی (روان رنجوری، انعطاف پذیری و توافق پذیری) با نقش واسطه ای راهبرد مقابله ای مساله مدار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 15، شماره: 58
9 بررسی الگوی ساختاری خلاقیت بر اساس هوش ضمنی با میانجیگری تاب آوری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 12، شماره: 4
10 بررسی مقایسه رضامندی زوجیت مادران دارای یک فرزند با آسیب بینایی با مادران دارای بیش از یک فرزند با آسیب بینایی و مادران کودکان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 9، شماره: 33
11 پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس اضطراب سلامت و استرس ادراک شده با نقش میانجی خود ناتوان سازی درزنان متاهل شاغل دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران درسال ۱۳۹۷ (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 14، شماره: 6
12 پیش بینی بی صداقتی تحصیلی بر اساس هویت اخلاقی و خودآگاهی هیجانی و خود پنداره تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 4
13 تاثیر سندرم استکهلم بر اختلال استرس پس از حادثه با نقش میانجی گری روش های مقابله ای در زنان تحت خشونت خانگی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 1
14 تبیین رابطه بین خلاقیت و سازگاری تحصیلی دانش آموزان با میانجی گری انگیزش تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 3
15 تدوین مدل بهزیستی روان شناختی نوجوانان دارای باورهای وسواسی بر اساس سبک های دفاعی، وضعیت هویت ایگو و ارتباط والد – فرزند (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت و رفتار اجتماعی دوره: 2، شماره: 1
16 تعیین و مقایسه نشانگان اختلال یادگیری ریاضی در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 11، شماره: 3
17 رابطه باورهای هوشی و انعطاف پذیری شناختی با عملکرد تحصیلی : بررسی نقش واسطه ای حمایت اجتماعی ادراک شده و ادراک خویشتن در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 56
18 رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین تاثیر استرس شغلی و تعارض کار - خانواده بر بهزیستی روان شناختی در مربیان مراکز اختلال یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 21، شماره: 2
19 شناخت مدل علی بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دارای نارسایی شنیداری بر اساس سبکهای دلبستگی، جو عاطفی خانواده، حمایت اجتماعی و نقش میانجی امید به زندگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 1
20 مدل ساختاری رفتارهای خودشکن بر اساس نیازهای بنیادین روان شناختی، هویت اخلاقی و خودآگاهی هیجانی دختران جوان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 3
21 مدل علی فرسودگی تحصیلی براساس شایستگی هیجانی- اجتماعی و حمایت تحصیلی: نقش میانجی خودناتوان سازی در دانش آموزان در فرایند آموزش مجازی دوران قرنطینه خانگی ناشی از پاندمی‎کرونا (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 6
22 مدل علی فرسودگی شغلی بر اساس اضطراب سلامت، تعارض کار خانواده و تحمل ابهام در کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 14، شماره: 53
23 مدل یابی خودتنظیمی هیجانی دانش آموزان بر اساس فرآیندهای ارتباطی خانواده، جو مدرسه و سرسختی روانشناختی با نقش واسطه ای تاب آوری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت و رفتار اجتماعی دوره: 2، شماره: 3
24 مدل یابی ویژگی های شخصیتی و جهت گیری هدف با نقش میانجیگری نظم جویی هیجانی وخود تعیین گری در دانش آموزان پسرمتوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 13، شماره: 51
25 مدل‌یابی سرمایه روان‌شناختی نوجوانان پسر در خانواده‌های کارکنان نیروی انتظامی با طلاق عاطفی بر پایه ویژگی‌های شخصیتی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 8، شماره: 1
26 مقایسه آموزش نظریه انتخاب و خوش بینی بر حس انسجام روانی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 17، شماره: 67
27 مقایسه اثربخشی آموزش برنامه ریزی عصبی کلامی و تحلیل ارتباط متقابل بر حل تعارض میان فردی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 11، شماره: 2
28 مقایسه اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط متقابل و برنامه ریزی عصبی کلامی بر کارآمدی مدیریتی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 30، شماره: 102
29 مقایسه اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت و مهارتهای تحمل پریشانی بر بهزیستی روان شناختی مادران دارای فرزندان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 12، شماره: 47
30 مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و آموزش بازسازی شناختی بر خودکارآمدی اجتماعی و عاطفی دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 9، شماره: 35
31 مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش تحریف های شناختی زنان مبتلا به اختلال وحشت زدگی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 16، شماره: 2
32 مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کاهش دشواری تنظیم هیجان زنان مبتلا به اختلال وحشتزدگی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 6، شماره: 20
33 نقش سرسختی روان شناختی بر مدل علی فرسودگی شغلی بر اساس اضطراب سلامت، تعارض کار خانواده و تحمل ابهام؛ مطالعه ای در شرکت نفت فلات قاره ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 14، شماره: 55
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تعارضات زناشویی و طلاق در زوجین (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
2 بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس ارزیابی خودکنترلی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
3 تاب آوری و رضایت از زندگی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
4 تاثیر آموزش مبتنی بر سواد رسانه ای و تاثیر آن بر بهبود استفاده مشکل زا از اینترنت نوجوانان دختر شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما
5 تدوین مدل علی عملکرد تحصیلی بر اساس باورهای هوشی و انعطاف پذیری شناختی در دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
6 تعیین رابطه ی بین مقیاس تاب آوری خانواده و بهزیستی روانشناختی مادران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
7 رابطه ابعاد بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دبیرستانی شهر بابل (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی استانی راهبردها و راهکارهای ارتقاء کیفیت در آموزش و پرورش
8 رابطه بین خودپنداره جنسی و استرس ادراک شده با سازگاری هیجانی در زنان متاهل (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
9 رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین رابطه تنظیم شناختی هیجان با افسردگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
10 مطالعه مروری خانواده های زوجین هردوشاغل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار
11 مقایسه شیوه های رویارویی با استرس ، شیوه های حل تعارض و تا ب آوری در خانوادهای تک والد و دو والد (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی «ازنگاه معلم»
12 مقایسه ی تاب آوری و رضایت از زندگی در افراد عادی و افراد مصروع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی
13 نقش میانجی گری کارکردهای اجرایی در رابطه الگوهای والدینی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دوره ی اول متوسطه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
14 وضعیت سلامت عمومی در شاغلین اقماری شرکت نفت ایران واحد اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
15 ویژگی های روانسنجی (اعتبار، روایی، تحلیل عاملی) مقیاس زوجی نسخه فارسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
16 ویژگی های روانسنجی مقیاس تاب آوری خانواده در مادران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار