دکتر کوروش قادری

دکتر کوروش قادری عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب

دکتر کوروش قادری

Dr. kourosh kourosh

عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سوپرجاذب و کم آبیاری بر عملکرد، بهره وری مصرف آب و توابع تولید گوجه فرنگی گیلاسی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 2
2 ارائه برنامه توزیع و تحویل بهینه آب در کانال BP۱۴ شبکه آبیاری فومنات با استفاده از الگوریتمهای بهینهسازی PSO و ICA (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 11، شماره: 4
3 ارزیابی تاثیر مقادیر مختلف آب و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در روش های کشت مستقیم و نشایی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 5
4 ارزیابی شاخص های پایداری زیست محیطی و کشاورزی در حوزه های آبریززرینه رود و سیمینه رود (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 3، شماره: 4
5 ارزیابی میزان شکارگری و ترجیح طعمه سن شکارگر (Wolff) Orius niger در کنترل آفات مهم مکنده دانه های روغنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 8، شماره: 2
6 استخراج منحنی های عمق- مساحت- تداوم به منظور برآورد حداکثر بارش محتمل منطقه ای در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 2
7 برآورد بار معلق در سیستم رودخانه ای با استفاده از روش گروهی کنترل داده ها (GMDH) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 13
8 بررسی آزمایشگاهی تاثیر طوقه برآبشستگی گروه پایه و تکیه گاه پل در حضور اجسام شناور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 21، شماره: 78
9 بررسی آزمایشگاهی سرعت مهاجرت و توسعه پیچان‌‎رودها با رخداد تغییر ناگهانی شیب در پایین‌دست (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 1
10 برنامه تحویل و توزیع بهینه آب با استفاده از الگوریتم Pso (مطالعه موردی: شبکه آبیاری سد نساء شهرستان بم) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 2
11 بهره برداری بهینه از انرژی برق آبی مخازن با استفاده از الگوریتم ازدحام پروانه (مطالعه موردی: سد کارون ۴) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 4
12 بهره گیری از روش های رگرسیون بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی بارش رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد صفارود) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 6
13 بهینه سازی شبکه های توزیع آب با تقاضای فازی در شرایط شکست یکی از لوله های شبکه (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 3
14 پیش‌بینی دما، رطوبت و انرژی مصرفی در شرایط محیطی سالن مرغداری به کمک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
15 تاثیر شیب کف حوضچه آرامش بر آبشستگی بستر در پایین دست سرریز پلکانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 20، شماره: 74
16 تدوین سیاست های بهره برداری بهینه از سامانه مخازن در حوضه آبریز گرگان رود با استفاده از الگوریتم جستجوی گرگ (WSA) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 6، شماره: 1
17 طراحی بهینه شبکه های توزیع آب تحت عدم قطعیت های هیدرولیکی و استحکام بخشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش­ های نوین در مهندسی آب پایدار دوره: 1، شماره: 2
18 مدل ریاضی محاسبه نرخ فرسایش دیواره رودخانه مطالعه موردی: رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 4
19 مدل ریاضی یک بعدی محاسبه دبی جریان در سدهای سنگریز ه ای تاخیری مستغرق (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 3
20 مدل ریاضی یک بعدی محاسبه دبی جریان در سدهای سنگریز ه ای تاخیری مستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 8، شماره: 3
21 مدل سازی جریان های کم با استفاده از شاخص های اقلیمی دما و بارش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز اسکندری، استان اصفهان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 4، شماره: 7
22 مدل سازی و پیش بینی خشکسالی هواشناسی با استفاده از مدل سری زمانی SARIMA در نمونه های اقلیمی مختلف ایران (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 3
23 مدلسازی فرآیند بارش- رواناب با استفاده از روش کنترل گروهی داده ها (GMDH) و شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) در حوزه آبخیز پلرود (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 5، شماره: 10
24 مدیریت کیفی آب مخزن سد بافت از طریق آبگیری انتخابی از محل خروجی های سد با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 3
25 مطالعه آزمایشگاهی بهبود عملکرد سازه متوقف کننده جریان واریزه ی سنگی با کاربرد موانع کاهش انرژی جنبشی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 3
26 واسنجی اتوماتیک مدل بارش رواناب با استفاده از روش بهینه سازی SCE (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 2، شماره: 2
27 واسنجی خودکار دریچه های آبگیر قطاعی مستغرق با استفاده از روش تکامل تصادفی جوامع(SCE)؛ مطالعه موردی سد تنظیمی گتوند (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پلیمر سوپر جاذب بر ویتامین ث و برخی از شاخص های رنگ گوجه فرنگی در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
2 ارزیابی تابش خورشیدی در ایستگاه سینوپتیک بندرعباس با استفاده از روشSVM و دو معادله آنگستروم پرسکات و هارگریوز سامانی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
3 ارزیابی عملکرد مدل درختی M5 و معادلات تجربی در تخمین میزان تبخیر-تعرق روزانه گیاه مرجع با استفاده از داده های محدود در سه اقلیم خشک،مدیترانه ای و مرطوب (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
4 ارزیابی کارایی چند روغن گیاهی جهت کنترل شپشک سپردار قهوه ای مرکبات Chrysomphalus dictyosperm در شرایط آزمایشگاهی و باغی (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 ارزیابی کارایی حشره کش تبوفنوزاید و فلوبندیامیدروی کرم ساقه خوار برنجChilo suppressalis)Lepidoptera: Pyralidae( (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
6 ارزیابی کارایی فرمولاسیون جدید حشره کش کارتاپ روی کرم ساقه خوار نواری برنجChilo suppressalis Lepidoptera: Pyralidae در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
7 استخراج معادله پیش بینی ضریب پخش آلودگی در رودخانه ها به کمک دسته بندی گروهی داده ها GMDH و مقایسه با روابط تجربی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
8 استفاده از نرم افزار GIS درتخمین فرسایش و رسوب به کمک روش MPSIAC (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سرتنگ رمون استان کرمان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
9 اصول طراحی سرریزهای شوت سدبامقطع همگرا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
10 Quality of life among Iranian infertile women in postmenopausal period; a cross-sectional study (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
11 برآورد تنش برشی ساقه لوبیا با استفاده از روش های داده محور (GMDH و ANN) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
12 برآورد شدت تابش خورشیدی روزانه با استفاده از الگوریتم‌ PSO (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی
13 بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییر شیب ناگهانی در پایین دست بر سرعت مهاجرت و توسعه پیچان رودها (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 بررسی آزمایشگاهی تاثیر فیلرهای مختلف بازیافتی از کارخانه های کک سازی و کنسانتره آهن بر خواص بتن غلتکی سدها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
15 بررسی آلودگی رواناب های شهری و راه کارهای مدیریتی رواناب و رفع گرفتگی معابر شهری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
16 بررسی اعتماد پذیری تامین آب توسط سدهای مخزنی با استفاده از روش بهره‌برداری استاندارد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
17 بررسی اقتصادی - اجتماعی طرح تعیین حریم و بستر رودخانه ی سیمره (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
18 بررسی الگوی رسوبگذاری مخزن سد تنگوییه سیرجان بااستفاده از مدل عددی GSTARS3.0 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
19 بررسی پایداری سدهای خاکی توسط ابزار دقیق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
20 بررسی خشکسالی با استفاده از دو شاخص مبتنی بر تبخیر تعرق و بارندگی در ایستگاه های سینوپتیک با نمونه های مختلف اقلیمی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
21 بررسی روابط مختلف تراوش غیردارسی و مدل ریاضی محاسبه جریان در محیط های متخلخل مستغرق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
22 بررسی عملکرد روش تحلیل تفکیک خطی و درجه دوم در شبیه سازی افت سطح آب زیر زمینی دشت شهرکرد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 بررسی عملکردالگوریتم رقابت استعماری ICA در پیش بینی بارش روزانه (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
24 بررسی نوسانات جمعیت لارو کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Lepdoptera: Pyralidae) در باغ های انار استان گلستان (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
25 بهره برداری بهینه از سیستم مخازن با استفاده از روش بهینه سازی سراسری تکامل رقابتی جوامع (SCE) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
26 بهره برداری بهینه از مخزن بااستفاده از الگوریتم TV-MOPSO(مطالعه موردی:سد درودزن) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
27 بهره‏برداری بهینه تلفیقی از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی دشت تهران- شهریار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
28 بهینهسازی شبکه های توزیع آب با استفاده از روش تکامل رقابتی جوامع (SCE) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
29 پایش جمعیت کرم ساقه خور برنجChilo suppressalis(Walker)در مزارع برنج استان گلستان با استفاده از تله فرمونی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
30 پیش بینی ارتفاع فرم بستر رودخانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی(ANN ‏) و ماشین بردار پشتیبان (SVM) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
31 پیش بینی بارش سالانه دراستان کرمان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
32 پیش بینی رابطه دبی- اشل با استفاده از روش کنترل گروهی داده ها ( GMDH ) ( مطالعه موردی : رودخانه مند استان بوشهر ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
33 پیش بینی هندسه هیدرولیکی پایین دست کانالهای آبرفتی با استفاده ازGMDH و GMDH-HS (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
34 تحلیل دینامیکی سد های خاکی با نرم افزار Geostudio (مطالعه موردی سد کرخه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
35 تحلیل عدم قطعیت در شبکه های توزیع آب با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
36 تحلیل عدم قطعیت شبکه های توزیع آب با روش الگوریتم ژنتیک- فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
37 تحلیل وضعیت فرسایش و رسوب گذاری رودخانه خبر بافت با مدل عددی HEC- RAS (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
38 تعیین بهترین نوع مخزن در روش تجربی کاهش سطح و مقایسه آن با روش افزایش سطح در پیش بینی توزیع رسوب سد مخزنی دز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
39 تعیین پارامترهای مناسب روش تجربی کاهش سطح جهت توزیع رسوب سد دز به روش تجربی کاهش سطح (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 تعیین ظرفیت انتقال رسوبات غیر چسبنده در سدهای تأخیری پاره سنگی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
41 توسعه مدل پیش بینی نرخ انتقال بار رسوبات معلق در سیستم رودخانه ای با استفاده ازروش گروهی کنترل داده ها (GMD) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
42 توسعه مدل عددی انتشارآلودگی دررودخانه ها با پهنه ماندابی به کمک محاسبات کسرهای جزئی Fractional Calculus (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
43 شبیه سازی اثرات اجرای بازار آب با استفاده از مدل عامل بنیان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
44 شبیه سازی مدل بارش رواناب در حوضه پلرود با استفاده از رویکرد استقرایی GMDH (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
45 شبیهسازی بارش-رواناب با استفاده از نرم افزارVENSIMنمونه موردی: شهرک باهنر کرمان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
46 کاربرد مدل WEAP و بررسی اثر تغییر اقلیم بر سیستم های برداشت آب حوزه آبریز گرگانرود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
47 مدل ریاضی برآورد تراوش از بدنه سدهای خاکی غیر همگن (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
48 مدل ریاضی برآورد گرادیان هیدرولیکی از بدنه سد خاکی با استفاده از نرم افزار SEEP/W (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
49 مدلسازی برآورد ضریب پایداری در سدهای خاکی غیرهمگن با استفاده از نرم افزار SLOPE/W (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
50 مدلسازی برآورد میزان تراوش و ضریب پایداری در سدهای خاکی غیر همگن با استفاده از بسته نرم افزار Geo Studio (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
51 مدلسازی عددی انتشار آلودگی در رودخانه ها به کمک محاسبات کسرهای جزئی Fractional Calculus) (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
52 مطالعه اثر سوپر جاذب و کم آبیاری بر برخی از صفات مورفولوژیک گوجه فرنگی گیلاسی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
53 مقایسه دقت و کارایی مدل های MUSLE و Build-Up Wash-Off در برآورد مقدار فرسایش رسوب در مقیاس رگبار(مطالعه موردی: حوضه آبریز سد شمس آباد سیرجان) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
54 مقایسه شاخص های خشکسالی مبتنی بر تبخیرتعرق و بارش در ایستگاههای سینوپتیک استان کرمان (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
55 مقایسه نوع عملکرد دو روش زنجیره مارکوف و الگوریتمICA درپیش بینی بارش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری