دکتر تورج هنر

دکتر تورج هنر

دکتر تورج هنر

Dr. Tooraj Homar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «یادداشت تحقیقاتی» کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در برآورد مشخصات پرش هیدرولیکی درحوضچه آرامش با دیواره همگرا و شیب کف منفی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 7، شماره: 1
2 اثر آبشکن بر کاهش عمق آبشستگی اطراف پایه پل ها در پیچ رودخانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 74
3 اثر آبشکن بر کاهش فرسایش کناره ای در قوس رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
4 اثر تنش آبی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و کیفیت کلزای پاییزه (Brasica napus L.) رقم لیکورد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
5 اثر تنش آبی بر ویژگی های فیزیولوژیک گیاه کلزا(Brassica napus) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 49
6 اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد کلزا (رقم طلایه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 14، شماره: 4
7 ارزیابی تاثیرآبپایه انتهایی با اشکال متفاوت بر ویژگی های پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 70
8 ارزیابی ویژگی های پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش با بستر دندانه ای همراه با شیب معکوس (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
9 اولویت بندی سناریوهای تخصیص آب سد زاینده رود به مصرف کنندگان مختلف؛ با رویکرد مدل های خبره تصمیم گیری چند شاخصه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 5، شماره: 1
10 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری بستر بر طول پرش و غلتاب در حوضچه های آرامش با شیب کف معکوس (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 1
11 بررسی احتمال وقوع و تداوم روزهای بارانی با استفاده از مدل زنجیره ی مارکوف (مطالعه ی موردی شهر لامرد) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 2
12 بررسی الگوی جریان و توزیع تنش برشی روی سرریزهای جانبی با ورودی تیزگوشه و گردگوشه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 51
13 بررسی پروفیل سطح آب و سرعت در پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر با شیب معکوس (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
14 بررسی ضریب تخلیه سرریزهای جانبی مایل در کانال های مستطیلی غیر منشوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 3
15 بررسی ضریب تخلیه سرریزهای جانبی مایل در کانال های مستطیلی غیر منشوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 21
16 بهینه سازی مصرف آب و الگوی کشت با استفاده از تکنیک کم آبیاری در سطح مزرعه: مطالعه موردی شبکه آبیاری درودزن فارس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 3
17 بهینه سازی مصرف آب و الگوی کشت با استفاده از تکنیک کم آبیاری در سطح مزرعه: مطالعه موردی شبکه آبیاری درودزن فارس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 9، شماره: 3
18 تاثیر زبری در شیب های معکوس بر عمق ثانویه و نرخ استهلاک انرژی پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 67
19 تحلیل ضریب دبی سرریزهای جانبی استوانه ای و نیم استوانه ای در جریان های زیر بحرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 69
20 تخمین بهرهوری آب کشاورزی به کمک فناوری سنجش از دور (مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
21 تدوین یک مدل فازی بهینهسازی الگوی کشت و تخصیص آب بر مبنای تئوری بازیهای همکارانه، مطالعه موردی: کانال اردبیهشت شبکه آبیاری درودزن فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 76
22 تغییرات زمانی و مکانی آب توزیع شده در کانال های شبکه سد درودزن (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 4
23 شبیه سازی آب خاک و عملکرد گیاه کلزا توسط مدل گیاهی CRPSM (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 59
24 شبیهسازی عملکرد دانه و ماده خشک کلزا در شرایط تنش آبی با استفاده از مدل SWAP (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 1
25 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی دربرآورد پروفیل پرش هیدرولیکی درحوضچه آرامش با دیواره های همگرا (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
26 کاربرد مدل های سری های زمانی برای پیش بینی تبخیر- تعرق در ایستگاه باجگاه (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 1
27 کاربرد مدل های ماشین بردار پشتیبان، چاید و جنگل تصادفی در برآورد تبخیر تعرق مرجع روزانه درشمال استان سیستان وبلوچستان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 2
28 مدیریت بهینه در مصرف آب و الگوی کشت در شرایط استفاده تلفیقی از منابع سطحی و زیرزمینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 44
29 مدیریت بهینه در مصرف آب و الگوی کشت در شرایط استفاده تلفیقی از منابع سطحی و زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 44
30 مطالعات آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی همگرادر حوضچه آرامش (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
31 مقایسه عملکرد مدل های GLM، RF وDL در برآورد تبخیر-تعرق گیاه مرجع در ایستگاه سینوپتیک زابل (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 22
32 مقایسه عملکرد مدلهای خطی تعمیمیافته، جنگل تصادفی و درخت گرادیان بوستینگ در برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع (مطالعه موردی: دشت سیستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
33 واسنجی مدل گیاهی CropSyst جهت تخمین عملکرد و شبیه سازی رشد گیاه کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آبشستگی موضعی پلها (مطالعه موردی:پل بشار بالادست) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
2 ارزیابی روش های مختلف تصمیم گیری چند شاخصه به منظور تخصیص منابع آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
3 ارزیابی فنی و هیدرولیکی سیستم آبیاری قطره ای خودکار مطالعه موردی: فضای سبز خانگی شهرستان فسا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
4 ارزیابی فنی و هیدرولیکی سیستم آبیاری قطرهای هوشمند مطالعه موردی: فضای سبز خانگی شهرستان فسا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند چالش ها و راهبردها
5 ارزیابی و ارائه راهکارهای بهبود راندمان آبیاری در شبکه آبیاری درودزن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
6 اصلاح و کاربرد مدل (CRPSM) برای مدیریت آبیاری ذرت (دریافت مقاله) هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
7 بررسی اثر کاربری مدیریت سازه های حفاظتی بر فرسایش خاک حوضه های آبریزبا استفاده از مدل ANSWERS ؛ مطالعه موردی حوضه آبریز خسروشیرین (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
8 بررسی تغییرات ابعاد حفره رسوبشویی هیدرولیکی تحت فشار در سدهای مخزنی تحت اثر ارتعاش های موضعی در لایه های رسوب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
9 بررسی تغییرات سطح آب و ضریب دبی در طول سرریزهای جانبی مایل لبه پهن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 بررسی خصوصیات هیدرولیکی سرریزهای جانبی استوانه ای و نیم استوانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
11 بررسی طول غلتاب و اتلاف انرژی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با شیب معکوس و بستر زبر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
12 بررسی طول و نسبت اعماق پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با شیب معکوس و بستر زبر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
13 بررسی علل و آسیب شناسی واقعه سیلاب شیراز در فروردین ماه 1398 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
14 تاثیر پارامترهای هندسی بر خصوصیات هیدرولیکی در سرریزهای استوانه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
15 تأثیر صفحات مستغرق بر میزان آبگیری و پروفیل طولی سطح آب در مجاورت آبگیرهای جانبی 55 درجه با ورودی گرد شده (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
16 تعیین روابط ضریب تخلیه سرریزهای جانبی لبه­پهن تخت در کانال­های مستطیلی با ورودی گردشده (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
17 تولید هیدروگراف سیلاب 5 فروردین دروازه قرآن شهر شیراز بر مبنای مدلسازی فیزیکی، هیدرولیکی و هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
18 شبیه سازی پرش هیدرولیکی در بستر با زبری سنگ ریزهای با نرم افزار FLOW 3D (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
19 مدل نمودن تبخیر و تعرق با استفاده از نرم افزار jandel و مقایسه آن با سایر روشها ( مطالعه موردی در مناطق باجگاه و کوشکک در شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
20 مدیریت بهینه آب در سطح مزرعه: مطالعه موردی ارزیابی استراتژی کم آبیاری به صورت یکنواخت در تمام مراحل رشد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
21 مطالعه المانی ضریب تخلیه سرریزهای جانبی تخت لبه پهن در کانالهای مستطیلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
22 مطالعه ضریب دبی بصورت مکانی در سرریزهای جانبی تخت و مایل لبه پهن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 مقایسه الگوی جریان در سرریزهای جانبی لبهپهن تخت با ورودی گردشده و ورودی تیزگوشه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی