آقای دکتر افشین تکدستان

دکتر افشین تکدستان دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

آقای دکتر افشین تکدستان

Dr. Afshin Takdastan

دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر افشین تکدستان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب