دکتر محمدحسن حسن زاده نیری

دکتر محمدحسن حسن زاده نیری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محمدحسن حسن زاده نیری

Dr. MohammadHasan HasanZadeh Niri

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استعاره ادبی و استعاره مفهومی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 9، شماره: 3
2 استعاره های جهتی در آغاز شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 23، شماره: 82
3 ایهام تناسب های پنهان در شعر حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 19، شماره: 64
4 بررسی تصورات از خداوند در مثنوی بر مبنای استعاره های مفهومی مربوط به حق (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 1، شماره: 3
5 بررسی نشانه ها و شگردهای بیان معانی ثانوی در داستان های نجدی (با تکیه بر مجموعه داستان یوزپلنگانی که با من دویده اند) (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 3، شماره: 2
6 بررسی و تحلیل تشبیه های مربوط به اسما و صفات خداوند در مثنوی (با تکیه بر سه دفتر اول) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 2، شماره: 1
7 بررسی و مقایسه شیوه بیان مولفه های عرفانی در رمان های فرانی و زویی و روی ماه خداوند را ببوس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی دوره: 1، شماره: 3
8 بررسی واژه های ناشناخته و کم کاربرد در ترجمه ای کهن از قرآن مجید (نسخه ۱۷۶۶ کتابخانه آستان قدس رضوی) (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون دوره: 2، شماره: 2
9 بینامتنیت در مثنوی های عطار نیشابوری با حدیقه سنایی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 25، شماره: 90
10 تحلیل تصعید و تلطیف تمایلات روانی پنج گانه در غزلیات سعدی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 9، شماره: 1
11 تحلیل تقابل های دوگانه در مجموعه «جایی دیگر» گلی ترقی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 6، شماره: 2
12 تحلیل رمان «هرس» بر اساس نظریه سوگ (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران دوره: 2، شماره: 1
13 خشنودی و خرسندی در متن های باستانی ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 12، شماره: 1
14 راوی غیرقابل اعتماد در داستان شاه و کنیزک (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 7، شماره: 4
15 شادی و خوشبختی در متن های باستانی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 14، شماره: 2
16 شناسایی و تبیین مولفه های زیبایی شناسی برنامه درسی بر مبنای مثنوی معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 31، شماره: 61
17 شیوه تشبیهسازی سعدی (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 9، شماره: 2
18 صداهای خاموش در کشمکش‎های گفتمانی سده هفتم از دید سعدی در گلستان (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 6، شماره: 1
19 عقده برتری یا عقده حقارت واکاوی اشعار خاقانی براساس روانشناسی فردنگر (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 20، شماره: 67
20 قیاس یا ناز (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 8، شماره: 29
21 نقد مقامات حمیدی با رویکرد نشانه شناسی اخلاق (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 3، شماره: 3
22 نقد مقایسه ای گلستان و گزیده جوامع الحکایات و لوامع الروایات با رویکرد نشانه شناسی اخلاق (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 11، شماره: 1
23 نقد و تحلیل اکوسایکولوژی در رمان جای خالی سلوچ محمود دولت آبادی با نگاهی به نظریه ی ساختار شخصیت فروید (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 76، شماره: 247
24 نقد و تحلیل بوم گرایی رمان کلیدر با نگاهی به هویت اکولوژیکی شخصیت ها در تاثیرپذیری از گفتمان قدرت (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 7، شماره: 2
25 نگاه انتقادی به جنگ در دو داستان کوتاه «سیلم» و «من قاتل پسرتان هستم» (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران دوره: 1، شماره: 2
26 هستی شناسی پسامدرن در داستان «من دانای کل هستم» براساس نظریه برایان مک هیل (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 5، شماره: 4