حسین شورورزی

 حسین شورورزی مدیر مطالعات زیرساخت و عمران شهری مرکز مطالعات برنامه ریزی شهر تهران

حسین شورورزی

Hossein Shorvarzi

مدیر مطالعات زیرساخت و عمران شهری مرکز مطالعات برنامه ریزی شهر تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.