دکتر سیدمرتضی قاسم زاده

دکتر سیدمرتضی قاسم زاده دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

دکتر سیدمرتضی قاسم زاده

Dr. SayyedMorteza Ghasemzadseh

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.