دکتر مهدی شمس آرا

دکتر مهدی شمس آرا عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دکتر مهدی شمس آرا

عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر والپروئیک اسید بر بیان ژن Bim و زیست پذیری سلول های سرطان تخمدان رده A۲۷۸۰ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 19، شماره: 3
2 بررسی بیان نشانگرهای‌ اختصاصی پرتوانی Oct4 و Nanog در بلاستوسیست‌های موش حاصل از لقاح آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 6، شماره: 22
3 تولید رده سلولی K۵۶۲ بیان کننده اندونوکلئاز Cas۹ (CRISPR-associated۹) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 16، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابداع یک روش RT-PCR-RFLP برای تمایز ویروس های فوق حاد بیماری بورس عفونی فیلد ایران با سویه های گزارش شده در دنیا (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
2 اثر انجماد شیشهای بر پرتوانی توده سلولی داخلی بلاستوسیست موش از طریق بررسی میزان بیان ژنOct4 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 ارزیابی تاثیر کاهش حجم مایع بلاستوسل قبل از انجماد شیشه ایی بلاستوسیستهای موش بر زندهمانی و بیان ژنP53 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
4 استفاده از لایه آلرون بذر جو به عنوان سیستم مدل جهت بررسی اثر جیبرلیک اسید برالگوی بیان و ترشح آلفا آمیلاز و لیمیت دکستریناز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 ایجاد مصونیت بر علیه اکینوکوکوس گرانولوسوس با آنتی ژ چند اپیتوپی تحریک کننده سلول های T در مدل موش (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 بررسی بیان سطحی پیتیدهای مشتق شده از پروتئین VP1 ویروس بیماری تب برفکی در باکتری E.coli (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
7 بررسی بیان کمی ژنNanogدر بلاستوسیست یخگشایی شدهی موش (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
8 بررسی جزایرCpGدر ژن ویمنتین (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 بررسی نانوسمیت نانوذرات گرافن اکساید در شرایطIn Vivo , In vitro (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت
10 بیان آنزیم لیپاز جهش یافته Bacillus thermocatenulatus در مخمر Pichia pastoris GS115 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
11 تاثیر انجماد شیشهای در بلاستوسیست موش بر میزان بیان مارکرهای اختصاصی آپوپتوزیس (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
12 تاثیر پانکچر قبل از انجماد شیشهای بر زندهمانی و میزان بیان ژنSox2در بلاستوسیست موش (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
13 تاثیر کاهش حجم مایع بلاستوسل قبل از انجماد شیشهای بر پرتوانی تودهی داخلی بلاستوسیست موش از طریق بررسی میزان بیان ژنKlf4 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
14 تولید سلول های بنیادی القاء شده (iPS) از فیبروبلاست های جنینی موش (MEF) با استفاده از سیستم القاء شنده با داکسی سایکلین جهت تولید موش تراریخت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
15 تولید و بیان پروتئین نوترکیب اسپرم Izumo (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
16 تهیه پروتئین نوترکیب اسپرم Izumo (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
17 جداسازی و همسانه سازی آنزیم آمیلوپلولاناز04159 از باکتری بومی Cohnella A01 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
18 دستکاری ژنتیکی در پستانداران: ایجاد جهش در ژن ADAM27 سلولهای بنیادی جنینی و تولید موش کایمر نوترکیب (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
19 رویکرد بیوانفورماتیک برای تولید فیوژن پروتئین کایمریک اپسیلون بتا clostridium perfringens و بیان آن در Escherichia (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
20 ساخت سازهی مناسب با هدف تولید موش تراریخت حامل ژن مقاومت به نئومایسین (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
21 ساخت ناقل هدف گیری ژن برای تولید موش دارای فاکتور هشت ناک اوت شده (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
22 کلون کردن و تعیین توالی ژن های کپسید ویروس بیماری تب برفکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
23 کلونینگ و توالی یابی ژن VP2 ویروس فوق حاد بیماری بورس عفونی طیور (گامبورو) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
24 کلونینگ و توالی یابی ژن هورمون رشد گاو نژاد ایرانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
25 مطالعه فیلوژنتیک پروتئین ویمنتین به منظور پیشنهاد مدل حیوانی مناسب (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران