دکتر محمود علیپور گرجی

دکتر محمود علیپور گرجی استاد یار علوم سیاسی، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)

دکتر محمود علیپور گرجی

Dr. Mahmood Alipour Gorji

استاد یار علوم سیاسی، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.