دکتر سیدمحمود کاویانی

دکتر سیدمحمود کاویانی رئیس مجتع آموزش عالی بنت الهدی

دکتر سیدمحمود کاویانی

Dr. Seyed Mahmoud Kaviani

رئیس مجتع آموزش عالی بنت الهدی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.