دکتر زهرا قبله

دکتر زهرا قبله استاد همکار و دبیر پژوهشی گروه فقه و اصول

دکتر زهرا قبله

Dr. Zahra Ghebleh

استاد همکار و دبیر پژوهشی گروه فقه و اصول

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.