دکتر مهدی محمدی قلعه نی

دکتر مهدی محمدی قلعه نی

دکتر مهدی محمدی قلعه نی

Dr. Mohammad Mehdi ghalenei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز حساسیت مدل Qual۲kw در مدل سازی پارامترهای کیفی سفیدرود (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 5
2 ارزیابی الگوریتم های جستجوی مستقیم و ژنتیک در بهینه سازی پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام - یک سیلاب از کارون (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 2، شماره: 2
3 ارزیابی دقت پایگاه داده های CRU TS۴.۰۵ و ERA۵ برای متغیرهای بارش، دما و تبخیرتعرق پتانسیل در اقلیم های مختلف ایران (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 5
4 ارزیابی کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان های ساوه و اراک) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
5 اصلاح شاخص خشکسالی کشاورزی رطوبت خاک استاندارد شده بر اساس توزیع های احتمالاتی به منظور استفاده در اقلیم های مختلف ایران (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
6 امکان سنجی استفاده از شاخص های پیوند ازدور در پیش بینی بارش فصل بهار حوضه های آبریز ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 3
7 برآورد حجم رواناب و رسوب در زیر حوضه سد گراتی با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
8 برآورد ضریب هوادهی در مدیریت کیفی آب رودخانه دیناچال، با استفاده از روابط تجربی و روش های عددی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 5، شماره: 1
9 بررسی اثرات انتقال آب سامانه گرمسیری بر رفتار آبخوان دشت مهران با استفاده از نرم افزار GMS (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 11
10 بهینه سازی پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام با استفاده از الگوریتم بهینه سازی نورد شبیه سازی شده (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
11 پیش بینی تراز آب زیرزمینی در آبخوان گلپایگان با استفاده از ترکیب ANFIS و PSO (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 3
12 تاثیر خشکسالی بر عملکرد گندم و جو دیم در اقلیم های مختلف ایران (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 5
13 تحلیل مفاهیم راندمان آبیاری در سطح شبکه آبیاری (مطالعه موردی: شبکه آوان خوزستان) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 4
14 تخمین ضریب پخش طولی در جریان های سطحی با استفاده از آنالیز ابعادی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 4
15 تعیین حریم کیفی رودخانه با استفاده از تلفیق روش USDA و آسیب پذیری کیفی (مطالعه موردی: رودخانه آب شیرین) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
16 تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت قزوین (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 1
17 مدل سازی کیفیت آب رودخانه سفیدرود با استفاده از نرم افزار Qual۲kw (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 15، شماره: 1
18 معرفی شاخص جدید کیفیت منابع آب سطحی جهت مصارف شرب با استفاده از روش های چندمتغیره آماری (مطالعه موردی: رودخانه سفیدرود) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 36، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز زمانی و مکانی کیفیت آب های زیرزمینی (مطالعه موردی : دشت قزوین) (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
2 ارزیابی پیوند چرخه آب با استفاده از تحلیل سری زمانی متغیرهای هواشناسی، هیدرولوژیکی و آب زیرزمینی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
3 ارزیابی تاثیر خشکسالی برنوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده مطالعهموردی آبخوان دشت ساوه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
4 ارزیابی روشهای کاهش خطا در معادله ماسکینگام (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
5 ارزیابی مکانی- زمانی تغییرات کیفیت آب زیرزمینی در قبل و بعد از فصل بارش (مطالعه موردی: آبخوان آستانه- کوچصفهان) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
6 بررسی تاثیر پذیری کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی از منابع آب سطحی - مطالعه موردی آبخوان دشت ساوه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
7 بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت سفره های آب زیرزمینی- مطالعه موردی آبخوان ساوه (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
8 بهینه سازی پارامترهای مدل ماسکینگام با استفاده از الگوریتم نورد شبیه سازی شده (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
9 پیش بینی عمق آب زیرزمینی ماهانه با استفاده از مدل های آریمای فصلی و غیرفصلی (مطالعه موردی: آبخوان آستانه- کوچصفهان) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
10 تجارت مجازی آب و نقش آن در مبارزه با بحران کم آبی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
11 تحلیل آماری رابطه بین دبی و پارامترهای کیفیت آب در رودخانه های تنظیمی (مطالعه موردی: پایین دست سد سفیدرود) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
12 تخمین توزیع مکانی ضریب قابلیت انتقال (T) سفره آب زیرزمینی دشت قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
13 تخمین نوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده از روشهای زمین آماری- مطالعه موردی آبخوان اراک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
14 تعیین ساختار زمانی- مکانی تراز سطح آب زیرزمینی- مطالعه موردی آبخوان خوی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
15 تعیین ساختارزمانی - مکانی تراز سطح آب زیرزمینی - مطالعه موردی ابخوان خوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
16 کاربرد غشاء در صنایع نفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
17 مروری بر تجربیات جهانی و ارائه ی راهکارهای نوین در مدیریت سیلاب شهری (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران