دکتر غلامرضا گرایی نژاد

دکتر غلامرضا گرایی نژاد

دکتر غلامرضا گرایی نژاد

Dr. Gholamreza GeraeiNejad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر حکمرانی خوب بر سطح فساد اقتصادی در کشورهای با سطح توسعه یافتگی متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 26، شماره: 4
2 ارزیابی سیاستهای مقابله با بیکاری نظریات موجود در این زمینه چه می گویند؟ (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 1، شماره: 6
3 برآورد تابع تقاضای بنزین در ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ با استفاده از تکنیک پنل دیتا* (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 8، شماره: 27
4 بررسی اثر عوامل موثر بر توزیع درآمد در مناطق شهری استان-های ایران: رویکرد پانل کوانتایل (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 8، شماره: 2
5 بررسی اثر مداخله بانک مرکزی بر سودآوری بانکهای تجاری کشور: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 17، شماره: 63
6 بررسی تاثیر هزینه های اجتماعی دولت بر رشد اقتصادی و توزیع درآمدها در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 5، شماره: 14
7 بررسی تطبیقی سازوکارهای تامین و تخصیص منابع مالی در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 31، شماره: 82
8 بررسی عوامل ساختاری و محیطی بر پویایی های ورود و خروج بنگاه ها به بازار در صنایع ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 8، شماره: 2
9 بررسی عوامل موثر بر روش تخصیص منابع آموزش عالی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 2
10 بررسی مقایسه ای ساماندهی آموزش عالی کشور مبتنی بر رویکرد آمایش سرزمین موردمطالعه: برنامه های توسعه قبل و بعد از انقلاب (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 13، شماره: 1
11 بررسی و تبیین عوامل موثر بر توسعه مالی دانشگاه ( مورد مطالعه: دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 13، شماره: 47
12 بررسی و تحلیل عوامل موثر بر تقاضای سینمای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 11، شماره: 9
13 تاثیر آستانه ای و غیرخطی تحصیلات بر بهره وری کل عوامل در اقتصاد ایران: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 21، شماره: 83
14 تاثیر شاخص حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا (رهیافت غیرخطی انتقال ملایم در داده های تابلویی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 12، شماره: 45
15 تاثیر عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر متغیرهای نهادی و ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 8، شماره: 29
16 تاثیر کیفیت و کمیت سرمایه انسانی از نوع آموزش بر بهره وری کل عوامل در اقتصاد غیر نفتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محاسباتی دوره: 1، شماره: 1
17 تحلیل و ارزیابی سیاستهای توسعه مالی دانشگاه بر اساس اسناد فرادستی آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 26، شماره: 98
18 تدوین الگویی برای توسعه مالی دانشگاه مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 15، شماره: 57
19 تعیین میزان تنوع ماموریتها در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 9، شماره: 20
20 جمعیت و آب: تعیین جمعیت بهینه ایران با توجه به منابع آب شیرین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات جمعیتی دوره: 3، شماره: 1
21 رویکردی راهبردی به خودگردانی مالی در دانشگاه های دولتی تهران؛ ترکیب تکنیک های SWOT- TOPSIS (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 7، شماره: 26
22 ریشه یابی آسیب های نظام برنامه ریزی ایران: تکنیک پنج چرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 3، شماره: 2
23 سیاستهای توسعه اقتصادی در چین: از الگوی شوروی تا اصلاحات نوین (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 1، شماره: 1
24 شاخص های درآمدی بودجه ای و رابطه علی توسعه مالی رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 16، شماره: 1
25 طراحی الگوی تخصیص منابع آموزش عالی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 11، شماره: 39
26 عوامل موثر ساختاری و محیطی بر تلاطم صنایع ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 11، شماره: 37
27 فراتحلیل مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه، به منظور کاربست در تنظیم نظام نامه تدوین برنامه هفتم توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 3، شماره: 1
28 مطالعه مولفه های سیاستگذاری در اقتصاد شهریه در بخش دولتی: فراترکیب مطالعات منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 11، شماره: 43
29 مطالعه نقش شاخص های هزینه ای ثبات بودجه ای بر رابطه علی توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 28، شماره: 21
30 نگرشی بر ارتباط میان بار مالیاتی و اثرگذاری آن بر اقتصاد پنهان در ایران ) رهیافتی از الگوی (ARDL (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 13، شماره: 49
31 واکاوی نقش شهریه در تصمیمات تحصیلی دانشجویان: مطالعه ای به روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 13، شماره: 43
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ساختار مالی بانک محور یا بازار محور بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
2 تخمین تابع اجاره بهای واحد مسکونی در شهر تهران با استفاده از روش قیمت هدانیک ساده و فضایی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
3 نگاهی به جایگاه مفهومی آمایش آموزش عالی درآمایش سرزمین (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران