دکتر موسی خلفی

دکتر موسی خلفی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان

دکتر موسی خلفی

Dr. mousa khalafi

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تمرینات ورزشی بر عوامل متابولیک در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک: مرور نظام مند فراتحلیل (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 26، شماره: 6
2 اثر تمرینات ورزشی بر نشانگرهای التهابی در بیماران بزرگ سال و سالمند مبتلا به بیماری مزمن انسداد ریوی (COPD): مرور سیستماتیک-فراتحلیل (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 32، شماره: 2
3 تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا بر مارکرهای التهابی در بیماران دیابتی نوع۲ : مرور نظام مند با فراتحلیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 9، شماره: 2
4 تاثیر تمرین مقاومتی بر عملکرد اندوتلیال در بزرگسالان سالمند و جوان با بیماری های مزمن و سالم: مروری نظام مند و فراتحلیل (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 16، شماره: 2
5 تاثیر تمرین ورزشی بر مقادیر گردشی BDNF در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: یک مرور نظام مند با فراتحلیل (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 27، شماره: 2
6 تاثیر تمرین هوازی بر سطوح سرمی فاکتور تمایز رشدی ۱۵ و مقاومت به انسولین در زنان سالمند مبتلا به سندروم متابولیک (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 27، شماره: 6
7 تاثیر تمرینات ورزشی تناوبی و تداومی بر بیان پروتئین های PLIN۳ و PLIN۵ چربی احشایی رت های نر چاق نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 9، شماره: 18
8 تاثیر دو نوع تمرین تناوبی با شدت بالا و تداومی با شدت متوسط بر سطوح TNF-α و IL-10 سرمی در رت های نر چاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 6، شماره: 1
9 تاثیر دو نوع فعالیت ورزشی بر کمرین سرمی رت های نر دیابتی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 10، شماره: 8
10 تاثیر دوزهای مختلف مصرف حاد آب چغندر بر عملکرد بی هوازی در افراد تمرین کرده (دریافت مقاله) مجله سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دوره: 12، شماره: 1
11 تاثیر فعالیت ورزشی حاد بر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) در بزرگسالان: مروری نظام مند با فراتحلیل (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 16، شماره: 3
12 تاثیر فعالیت ورزشی حاد و مزمن بر GDF-۱۵ گردش خونی: مروری نظام مند و فراتحلیل (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 27، شماره: 4
13 تاثیر فعالیت ورزشی هوازی حاد بر بیان ژن هیپوتالاموسی نسفاتین-۱ در رت های نر دیابتی شده به روش استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 25، شماره: 2
14 مقایسه تاثیر تمرین مقاومتی در برابر تمرین هوازی بر عملکرد اندوتلیال در بزرگسالان: مروری نظام مند و فراتحلیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 10، شماره: 2
15 مقایسه تاثیر تمرین ورزشی با رژیم غذایی کاهش وزن در برابر رژیم غذایی کاهش وزن تنها بر فشارخون در افراد دارای اضافه وزن و چاق: مروری نظام مند و فراتحلیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 8، شماره: 1