دکتر سیامک دخانی

دکتر سیامک دخانی استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:مرتع و آبخیزداری دانشگاه کاشان

دکتر سیامک دخانی

Dr. Siamak Dokhani

استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:مرتع و آبخیزداری دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات پروژه های آبخیزداری بر شاخص های جهانی توسعه (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 17، شماره: 63
2 ارائه یک رویکرد در تعیین عوامل موثر در مدیریت بحران با تاکید بر رواناب ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
3 ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر میزان آورد رودخانه ارس (مطالعه موردی: محدوده استان اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 3
4 ارزیابی تاثیر تغییرات اقلیمی بر کیفیت آب رودخانه مرزی ارس با استفاده از روش های آماری، مدل SWAT و شاخص WQISC (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 4
5 بررسی آماری اثر روش های جمع آوری آب باران بر کاهش میزان سیل و رواناب در مناطق نیمه خشک تا نیمه مرطوب ایران مرکزی (مطالعه موردی در ۹ زیرحوزه آبخیز در استان اصفهان) (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 4، شماره: 6
6 بررسی اثرات هنجارهای قانونی، مشارکتی و باورها بر شاخص مشارکت و رفتار آبخیزنشینان (مورد مطالعه: حوزه آبخیز بنچله، شهرستان روانسر) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت جامع حوزه های آبخیز دوره: 4، شماره: 1
7 بررسی پتانسیل آلودگی آب های زیرزمینی با استفاده از مدل های دراستیک و گادز در محیط GIS (مطالعه ی موردی: دشت رفسنجان) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 4، شماره: 10
8 بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی آینده بر آورد رسوب معلق حوزه های آبخیز ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز شهرکرد) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 18
9 بررسی تأثیر خشک‌سالی‌های هواشناسی بر کمیت و تداوم رواناب‌های سطحی در مناطق خشک (مطالعه‌ی موردی: استان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 9، شماره: 35
10 تحلیل اثر احداث بندهای اصلاحی بر تغییرات منحنی تداوم جریان رودخانه زرچشمه، حوضه آبریز هونجان، استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 10، شماره: 35
11 تعیین اهمیت عوامل موثر در مکان یابی محل های جمع آوری آب باران درجا در حوزه آبخیز تجره کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 74
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پارامترهای فیزیکی حوضه بر دبی های مبتنی بر سطح حوضه در مکان یابی سیستم استحصال آب باران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
2 اثر سطوح متفاوت هدایت الکتریکی و لزجت آب مخازن و آب خاک حاصل از فرایند تبخیر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
3 اثرات تاغکاری بر میزان املاح خاک (مطالعه موردی منطقه گچی آباد ورامین) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
4 اثرات تغییر مدیریت و کاربری اراضی برخصوصیات سیلاب و رسوبدهی زیرحوضهها مطالعه موردی: حوضه آبخیز آغچه فریدن اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
5 ارزیابی پایداری و سلامت آبخیز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
6 ارزیابی کارایی تصاویر ماهواره ای، GIS و معیارهای منظردر نظارت پیوسته وکاربری اراضی در مناطق شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
7 استفاده از شاخص رطوبت در جهت ارزیابی اقدامات بیومکانیکی آبخیزداری (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
8 اهمیت مشارکت ساکنان حوضه آبخیز در کارایی سامانه های هشدار سیل در حوضه های آبخیز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
9 بررسی آماری فراوانی استفاده ازلایههای اطلاعاتی در مکانیابی جمعآوری آب باران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
10 بررسی اثربخشی شیوه های مختلف احیاء بیولوژیکی و بیومکانیکی مراتع حوزه آبخیز سد قشلاق کردستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
11 بررسی افزایش توان تولید سیلاب و رسوب دهی زیرحوضه های حوضه ابخیز اغچه فریدن اصفهان در اثر تغییر کاربری اراضی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
12 بررسی برخی اثرات مدیریت ناصحیح و تغییرات کاربری اراضی بر توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
13 بررسی پاسخهای اکولهیدرولوژیک در اثر مدیریت های مختلف اراضی منطقه بلطاق فریدن اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
14 بررسی تغییرات کاربری اراضی و اثر آن بر پاسخ های هیدرولوزیک زیرحوضه های بالادست سد گلپایگان در 30 سال اخیر (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
15 بررسی روش های مختلف جمع آوری آب در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
16 بررسی میزان آگاهی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی دبستان های اصفهان از توان تخریب و میزان خسارات ناشی ازسیل (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
17 بررسی میزان و چگونگی تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی با استفاده از عکسهای هوایی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
18 بررسی وضعیت پتانسیل تولید رواناب با استفاده از روش حفاظت خاک آمریکا ( SCS ) در حوزه آبخیز حسین آباد بلوک عنبرآباد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
19 بررسی وضعیت گروه های هیدرولوژیکی خاک وشماره منحنی به منظور برآورد رواناب درحوزه آبخیز حسین آباد بلوک عنبرآباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
20 پدیده خشکسالی وراهکارهای برون رفت از بحران آب با استفاده از آب های نامتعارف (منطقه مورد مطالعه دشت شهرکرد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
21 تعیین تغییرات پاسخهای اکوهیدرولوژیک در اثر تغییر کاربری اراضی در منطقه بلطاق فریدن اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
22 تعیین تغییرات خصوصیات هیدرولوژیک خاک در اثر تغییر کاربری اراضی در حوضه آبخیز آغچه فریدن اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
23 عوامل اکولو ژیکی موثر در مهندسی کردن اکوسیستم حوزه آبخیز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
24 کاربرد مدل SWAT در تخمین رواناب حوضه در دوره های آتی تحت تاثیر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
25 مدیریت کاهش آلودگی آب های زیرزمینی با استفاده از نقشه های پتانسیل آلودگی منابع آب (مدل دراستیک) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
26 معرفی چند روش جمع آوری رواناب واستحصال آب باران درمناطق خشک ونیمه خشک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
27 مکان یابی مناطق مستعد جمع آوری آب باران(RWH) جهت اصلاح مراتع با استفاده ازGIS (مطالعه موردی حوضه سر تنگ رمون جیرفت) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی