دکتر سروش زرین آبادی

دکتر سروش زرین آبادی Department of Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

دکتر سروش زرین آبادی

Dr. Soroush Zarinabadi

Department of Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.