دکتر نعمت اله شیری

دکتر نعمت اله شیری استادیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشگاه ایلام

دکتر نعمت اله شیری

استادیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشگاه ایلام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر مولفه های تصمیم گیری مالی و سرمایه گذاری بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 13، شماره: 3
2 الزامات ترویج کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
3 الگوی مفهومی ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی کشاورزی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 1، شماره: 4
4 بررسی اثربخشی آموزش های مهارتی در تربیت نیروی بومی ماهر (تکنسین) در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 9، شماره: 36
5 بررسی الزامات تشخیص فرصت های کارآفرینی در بین دانشجویان کشاورزی دانشگاه ایلام (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
6 بررسی و تحلیل ابعاد بازاریابی کارآفرینانه (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
7 بررسی و تحلیل دانش کارکنان سازمان جهادکشاورزی شهرستان درهشهر نسبت به مدیریت تلفیقی آفات (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 43، شماره: 2
8 بررسی وضعیت مولفه های مدیریت کارآفرینانه در رابطه بین ظرفیت جذب و کارآفرینی سازمانی در تعاونی های کشاورزی شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
9 تاثیر ابعاد توانمندی روانشناختی بر رفتار کارآفرینانه در بین زنان روستایی: الگویی برای ارتقای نقش زنان در توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 19، شماره: 4
10 تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 45، شماره: 2
11 تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر قصد رفتاری مشتریان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 28
12 تحلیل جنسیتی تبیین کننده های رفتار کارآفرینانه دانشجویان ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های کارآفرینی دوره: 1، شماره: 1
13 تحلیل راهبردی توسعه کسب وکارهای کشاورزی سالم در استان ایلام (دریافت مقاله) مجله پژوهش های کارآفرینی دوره: 2، شماره: 4
14 تحلیل عوامل مرتبط با رضایتمندی روستاییان از طرح هادی: مطالعه موردی روستای قراگل شهرستان دیواندره (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 32، شماره: 142
15 تحلیل عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در طرحهای حفاظت از منابع طبیعی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 3
16 تحلیل عوامل موثر در بکارگیری عملیات کشاورزی حفاظتی توسط بهرهبرداران کشاورز (مطاله موردی: شهرستان دیواندره) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 5، شماره: 20
17 تحلیل میزان اثرگذاری مولفههای سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان درهشهر (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 43، شماره: 1
18 تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در بین زنان کارآفرین عضو صندوقهای اعتبارات خرد روستایی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
19 تحلیل وضعیت فرهنگ کارآفرینی در شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
20 تعیین کنندههای توانمندسازی روانشناختی زنان روستایی شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 10، شماره: 37
21 رابطه بین ویژگیهای روانشناختی با نیتکارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 4
22 راهکارهای ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان کشاورزی ایران: یک بررسی دلفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 4، شماره: 2
23 شناسایی ابعاد و نشانگرهای سنجش بازاریابی کارآفرینانه (مطالعه موردی، شرکت های صنایع غذایی در استان ایلام) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و بازار کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
24 شناسایی اثرات کاشت زیتون بر توسعه پایدار روستایی: مورد مطالعه شهر ریجاب (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 10، شماره: 2
25 شناسایی انگیزه های کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی: کاربرد مقیاس بندی چندبعدی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 46، شماره: 2
26 شناسایی فرصت های راه اندازی کسب وکارهای کارآفرینانه در شهرستان مسجدسلیمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 12، شماره: 23
27 شناسایی موانع توسعه کارآفرینی گردشگری: مطالعه موردی شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 3، شماره: 3
28 شناسایی نگرش های کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی: کاربرد روش شناسی کیو (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
29 شناسایی و دسته بندی فرصت های راه اندازی کسب و کارهای کشاورزی: کاربرد روش دلفی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
30 عوامل اثرگذار بر بازاریابی کارآفرینانه در تولید محصولات باغی شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 10، شماره: 19
31 عوامل موثر بر بهکارگیری عملیات حفاظت خاک از سوی کشاورزان استان ایلام (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 2
32 عوامل موثر بر نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 2، شماره: 1
33 عوامل موثر بر نگرش مصرفکنندگان به محصولات غذایی تراریخته (مورد مطالعه: شهرستان قزوین) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 46، شماره: 3
34 فرصت های راه اندازی کسب وکارهای کارآفرینانه خدماتی (مورد مطالعه: شهرستان مسجدسلیمان) (دریافت مقاله) مجله آموزش و مدیریت کارآفرینی دوره: 1، شماره: 1
35 قابلیت تشخیص فرصت های کارآفرینی در بین دانشجویان کشاورزی دانشگاه ایلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 7، شماره: 13
36 مفهوم پردازی عوامل زمینه ای قصد کارآفرینانه در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) مجله آموزش و مدیریت کارآفرینی دوره: 2، شماره: 4
37 مفهوم سازی مولفه های مدل پایداری کسب وکارهای زنان در شهرستان بهبهان (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 21، شماره: 3
38 موانع و مشکلات کسب و کارهای مبتنی بر تعاونی های دانشجویی کشاورزی: مطالعه ای پدیدارشناسانه در غرب کشور (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 8، شماره: 4
39 نقدی بر ساختار صندوق های اعتبارات خرد در خوداشتغالی زنان روستایی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 1، شماره: 3
40 نقش سبکهای تفکر در خلاقیت دانشجویان کشاورزی (مطالعه موردی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
41 نقش سرمایه اجتماعی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان: مطالعه موردی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 4، شماره: 6
42 نقش سرمایه اجتماعی در یادگیری سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 43، شماره: 3
43 نقش منابع و کانالهای ارتباطی و اطلاعاتی در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان دیواندره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 4، شماره: 2
44 نگرش کشاورزان استان کرمانشاه به عملیات حفاظت خاک (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 45، شماره: 1
45 واکاوی تعیین کننده های محیطی قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی (مطالعه موردی: دانشگاه ایلام) (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 9، شماره: 17
46 واکاوی عوامل موثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینی زنان روستایی شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 20، شماره: 4
47 واکاوی موانع و مشکلات شرکت های دانش بنیان در استان ایلام (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 22، شماره: 53
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از کودهای سبز: حفظ سلامت انسان و محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
2 بررسی آثار گردشگری روستایی بر محیط زیست پایدار روستایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
3 بررسی نگرش دانشجویان رشته های کشاورزی نسبت به کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
4 بررسی و تحلیل اثرات مواد شیمیایی بر محیط زیست و سلامت انسان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
5 بررسی و تحلیل دانش خیارکاران شهرستان دره‏شهر نسبت به کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
6 تاثیرفناوری اطلاعات وارتباطات درمحیط زیست پایدار روستایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
7 تأثیر آموزش کارآفرینی بر قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان کشاورزی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
8 تبیین کننده های نیت کارآفرینانه دانشجویان نظام آموزش عالی کارآفرینی ایران: تحلیل جنسیتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
9 تبیین و تحلیل نظام کشاورزی آلی Organic و مفاهیم مرتبط به آن (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
10 تشخیص فرصت های کارآفرینی در بخش کشاورزی استان کرمانشاه: راهکاری برای مقابله با تغییرات اقلیم (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
11 تعیین کننده های توسعه فرهنگ کارآفرینی در شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه
12 کشاورزی ارگانیک (زیستی) راهبردی در جهت محیط زیست پایدار روستایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
13 نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی: تاثیر متغیرهای محیطی و مطلوبیت درک شده کارآفرینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
14 واکاوی مدیریت زنجیره تامین: راهبردی برای ارتقای عملکرد نوآورانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی