دکتر مهدیه قبادی فرد

دکتر مهدیه قبادی فرد  گروه شیمی، دانشگاه کردستان

دکتر مهدیه قبادی فرد

Dr. Mahdiyeh Ghobadi fard

گروه شیمی، دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.