نفیسه روشن بخت

 نفیسه  روشن بخت

نفیسه روشن بخت

Nafiseh Roshan bakht

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.