دکتر حمید رضا ذاکرین

دکتر حمید رضا ذاکرین استادیار پایه 22

دکتر حمید رضا ذاکرین

Dr. Hamid Reza Zakerin

استادیار پایه 22

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آبیاری تکمیلی و کاربرد برگی سالیسیلیک اسید بر رشد، عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیک بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 25، شماره: 4
2 اثر آبیاری تکمیلی و کاربرد برگی سالیسیلیک اسید بر عملکرد کمی و کیفی دانه و روغن بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
3 اثر تقسیط کود نیتروژن بر صفات اکو فیزیولوژیکی دو رقم ذرت در شرایط آبیاری معمول و تنش (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 1
4 اثر تنش خشکی و غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
5 اثر رژیم های دمایی و رطوبتی بر صفات زراعی و فیزیولوژیکی ارقام و هیبریدهای کلزا (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 1
6 اثر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی دانه و روغن بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) تحت تاثیر اتانول (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
7 اثر محلول پاشی نانو کلات آهن، روی و منگنز بر برخی خصوصیات کمی و کیفی سویا (.Glycine max L) تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 3
8 ارزیابی پاسخ های فیزیولوژیک بادام زمینی به رژیم های مختلف آبیاری و کاربرد برگی سالیسیلیک اسید (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 4
9 ارزیابی تأثیر مدیریت آبیاری تناوبی بر شاخص‌های فیزیوژیکی رشد و میزان آب مصرفی چهار رقم برنج (Oryza sativa L.) در استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 4
10 ارزیابی صفات زراعی ارقام کلزا تحت تاثیر تراکم های مختلف گیاه و کاربرد هیومیک اسید (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 4
11 Effect of drought-induced stress by PEG۶۰۰۰ on physiological and morphological traits of chickpea (Cicer arietinum L.) seed germination in order to assortment of drought tolerant cultivars (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 52
12 Influence of Salicylic Acid on Growth, Yield and Macro-elements Absorption of Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) under Water Stress (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 8، شماره: 1
13 بررسی اثر آبیاری تناوبی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر حجم آب و رشد و شاخص‌های رشدی گیاه برنج (Oryza sativa L.) (رقم هاشمی) در شرایط آب‌وهوایی گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
14 بررسی اثر کودهای زیستی و سطوح نیتروژن بر صفات زراعی و شاخص های کارایی نیتروژن در ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 3
15 بررسی اثر محلول پاشی متانول و اسیدآسکوربیک بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک مرتبط با روابط آبی بادام زمینی در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 11، شماره: 39
16 بررسی پاسخ های فیزیولوژیک ارقام کلزا به محلول پاشی عناصر ریزمغذی روی و آهن در رژیم های مختلف رطوبتی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 17، شماره: 2
17 تاثیر رژیم های آبیاری برویژگی های جوانه زنی بذرلاین های امیدبخش کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 5، شماره: 4
18 تاثیر زئولیت بر خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.) در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 12، شماره: 53
19 تاثیر زمان برداشت بر صفات کمی و کیفی سه رقم گلرنگ در کشت دومنظوره برای تولید دانه و علوفه (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 2
20 تاثیر محلول پاشی عناصر کم مصرف بر برخی صفات بیوشیمیایی و عملکرد گندم در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 12، شماره: 56
21 تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت و ژنوتیپ پایدار در ارقام و لاینهای امیدبخش کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از روش تجزیه گرافیکی GGE بای پلات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 32، شماره: 4
22 تغییر فعالیت های فیزیولوژیک بادام زمینی در واکنش به رژیم های مختلف آبیاری و کاربرد برگی اتانول (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 13، شماره: 47
23 تغییرات رشد و عملکرد دانه بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) تحت تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و کاربرد برگی اتانول (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 16، شماره: 1
24 خصوصیات رشد و عملکرد دانه بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) تحت تاثیر ارتفاع برش و روش‌های کاربرد نانوکلات‌های روی و کلسیم (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 35، شماره: 2
25 شناسایی صفات موثر بر عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 30
26 واکنش شش هیبرید زمستانه کلزا به تنش خشکی در تاریخهای کاشت مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 4
27 واکنش عملکرد و کیفیت دانه دو رقم کلزا به کاربرد عناصر روی و آهن تحت شرایط کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر کاربرد ترکیبی منابع کودی نیتروژن بر رشد و عملکرد گیاه دارویی مرزه در تاریخهای مختلف کاشت (دریافت مقاله) سومین همایش جایگاه محصولات استراتژیک در امنیت غذایی و کشاورزی پایدار
2 اثر منابع آلی و شیمیایی نیتروژن بر عملکرد ارقام بهاره گلرنگ در شهرستان قزوین (دریافت مقاله) سومین همایش جایگاه محصولات استراتژیک در امنیت غذایی و کشاورزی پایدار
3 ارزیابی برخی صفات کیفی و عملکرد علوفه در ارقام گلرنگ ( Carthamus tinctorius L. ) جهت تولید علوفه دام (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی
4 ارزیابی پاسخ رویشی گندم تحت تاثیر محلول پاشی با آهن در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
5 ارزیابی عملکرد کمی سه رقم گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) در کشت دومنظوره برای تولید دانه و علوفه دام (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 ارزیابی منابع آلی و شیمیایی تأمین نیتروژن بر خصوصیات میوه مرزه در تاریخ های مختلف کاشت (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
7 بررسی تاثیر کاهش مصرف علف کش کروز بر عملکرد دو رقم ذرت دانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
8 بررسی تاثیر کودهای زیستی بر شاخص های کارایی نیتروژن ذرت علوفه ای تحت سطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی
9 بررسی تاثیر محلول پاشی آهن بر صفات کمی و کیفی گندم در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
10 بررسی تاثیر محلول پاشی سولفات آهن بر عملکرد گندم در شرایط مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
11 بررسی تأثیر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیک و بذر گیاه دارویی شوید تحت رقابت علف های هرز در کشت دوم (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
12 بررسی تأثیر محلول پاشی با عناصر آهن و روی و تراکم بر خصوصیات میوه گیاه دارویی مرزه (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
13 بررسی تغییرات بیوشیمیایی در گیاه گشنیز(Coriandrum sativum L.)در شرایط کاربرد زئولیت و تنش کم آبی (دریافت مقاله) سومین همایش جایگاه محصولات استراتژیک در امنیت غذایی و کشاورزی پایدار
14 تاثیر اسید هیومیک بر صفات مورفولوژیکی و عملکرد ذرت دانه ای هیبرید NS 640 تحت شرایط مختلف رطوبتی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
15 تاثیر اسید هیومیک بر عملکرد ذرت دانه ای هیبرید NS 640 تحت شرایط رژیم های مختلف آبیاری در منطقه قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
16 تاثیر اسید هیومیک بر عملکرد ذرت دانه ای هیبرید NS 640 تحت شرایط رژیمهای مختلف آبیاری در منطقه قزوین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
17 تاثیر تنش رطوبتی و محلول پاشی سولفات آهن بر اجزای عملکرد گندم رقم پیشتاز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
18 تاثیر زئولیت بر برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.) در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) سومین همایش جایگاه محصولات استراتژیک در امنیت غذایی و کشاورزی پایدار
19 تاثیر زمان برداشت بر برخی صفات کیفی و عملکرد علوفه خشک و تر در سه رقم گلرنگ ( Carthamus tinctorius L. ) جهت تولید علوفه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی
20 تاثیر کودهای زیستی و سطوح نیتروژن بر عملکرد علوفه ذرت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی
21 تاثیر محلول پاشی عناصر کم مصرف بر برخی صفات بیوشیمیایی و عملکرد گندم در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) سومین همایش جایگاه محصولات استراتژیک در امنیت غذایی و کشاورزی پایدار
22 تاثیر محلولپاشی عناصر ریز مغذی بر برخی صفات رویشی و عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش جایگاه محصولات استراتژیک در امنیت غذایی و کشاورزی پایدار
23 تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر تراکم علفهای هرز در ارقام مختلف گلرنگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست