دکتر احمد علیجان پور

دکتر احمد علیجان پور ریاست دانشگاه ارومیه

دکتر احمد علیجان پور

Dr. Ahmad Alijan pour

ریاست دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط خصوصیات رویشگاهی با مقدار تولید ثعلب (Orchis palustris Jacq.) در چمنزارهای ترگور ارومیه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 35، شماره: 2
2 بررسی شاخصهای تغذیه ای جوانه خوار بلوط (.L viridana Tortrix ) روی بلوط دارمازو (infectoria Quercus (و ویول (libani. Q ،) در جنگلهای بلوط شهرستان پیرانشهر (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 2
3 بررسی وضعیت زادآوری طبیعی در توده های بلوط سیاه (Quercus macranthera) در شرایط فیزیوگرافی مختلف در جنگل های ارسباران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 6، شماره: 12
4 پراکنش ساختاری توده های آمیخته تحت تاثیر عامل های شکل زمین، شکل دامنه و جهت دامنه در جنگل ارسباران به روش رج بندی (مطالعه موردی: حوزه کلیبرچای وسطی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 8، شماره: 16
5 تاثیر آفت پروانه جوانه خوار بلوط .Tortrix viridana L بر پهنای دوایر سالیانه بلوط ویول (.Quercus libani Oliv) در جنگل های پیرانشهر و سردشت (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 2
6 تاثیر جهت دامنه، اقلیم (دما و بارندگی) و خاک بر پهنای دوایر سالیانه گونه زغال اخته در جنگل های ارسباران (شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 7
7 تکامل ژنتیکی خاک های جنگلی ارسباران در امتداد یک نیمرخ ارتفاعی زیر حوضه کلیبرچای سفلی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
8 رویکردهای مختلف تعیین شایستگی مرتع برای بهره برداری از گیاهان دارویی (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی ارشد چمن، سهند، آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 1
9 شناسایی نشانگرهای DNA مرتبط با ویژگی های فیتوشیمیایی میوه سماق (Rhus coriaria L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
10 کیفیت علوفه ۲۵ گونه مهم مرتعی در مراتع ییلاقی حوزه آبخیز نازلو چای ارومیه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 4
11 مدل سازی آثار کاربری اراضی روی پارامترهای کیفیت آب با روش های رگرسیونی چند متغیره OLS و GWRدر حوزه های آبخیز استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 42، شماره: 2
12 نقش بوم شناختی ارتفاع از سطح دریا بر ویژگی های کمی توده های بلوط سیاه (Quercus macranthera Fisch. & C.A.Mey. ex Hohen.) در جنگل ارسباران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 9، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط تنوع گونه های چوبی با تنوع خاک در بخشی از جنگل های ارسباران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
2 ارزیابی روش زمین آماری GNSPI در بازسازی تصاویر معیوب ETM+ در منطقه خوی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
3 برآورد مقدار تولید، هزینه ها و درآمدهای بهره برداری از گونه قره قات (.Ribes biebersteinii Berl) در حوزه آبخیز مرادنقم چای ارسباران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
4 بررسی برخی از خصوصیات رویشی گونه درختی سماق (.Rhus coriaria L ) در دو منطقه کچله و دره خان شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
5 بررسی پراکنش و خصوصیات کیفی توده های طبیعی زالزالک در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
6 بررسی تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر درصدآمیختگی در جنگلهای ارسباران(مطالعه موردی رویشگاه های گیلاس وحشی حوضه کلیبرچای و ایلگنه چای) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
7 بررسی تاثیر متغیرهای اقلیمی بارندگی و درجه حرارت بر رویش گونه ذغال اخته Cornus mas L. در جنگل های ارسباران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
8 بررسی تأثیر کاربری اراضی بر پارامتر کیفیت آب توسط مدلهای رگرسیونی OLSو GWRمطالعه موردی: زیر حوزههای آبخیز شهرستان شیراز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
9 بررسی تفاوت ترکیبات شیمیایی تنه و شاخه در بلوط دارمازو (Quercus infectoria) (مطالعه موردی: میرآباد سردشت، زاگرس شمالی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
10 بررسی خصوصیات کمی و کیفی گونه سماق L. Rhus coriaria به عنوان یک گونه چند منظوره درسیستم های آگروفارستری مطالعه موردی در منطقه ارسباران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
11 بررسی خصوصیات کمی و کیفی، تعیین میوه و ارائه مدل جهت برآورد میوه بنه (Pistacia atlantica Desf.) در توده های جنگلی شهرستان سردشت (مطالعه موردی: روستای سوستان) (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
12 بررسی شاخص های تغذیه ای پروانه جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana) روی گونه های مختلف بلوط در آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
13 بررسی کمی و کیفی و میزان خطرآفرینی درختان چنار خیابان شهید بهشتی شهر ارومیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
14 بررسی مولفه های ارتفاع و ضریب قدکشیدگی درختان در دو منطقه حفاظت شده و غیرحفاظتی جنگلهای ارسباران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
15 بررسی وضعیت زادآوری گونه های چوبی و سطح تاج پوشش درختی در جنگل های ارسباران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
16 تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر ویژگیهای کمی و کیفی گیلاس وحشی (.Cerasus avium L) در جنگل های ارسباران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
17 تاثیر برشهای اصلاحی درتنوعزیستی تجدیدحیات گونه های چوبی در جنگل های ارسباران (منطقه مکیدی ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
18 تاثیر تنشهای محیطی برفلورسانس کلروفیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
19 تاثیر جنسیت، سن، مدرک تحصیلی و سابقه کاری بر عوامل موثر بر مدریت دانش در اداره کل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی
20 تاثیر جهت دامنه بر خصوصیات کمی و کیفی ممرز Carpinus betulus L. در جنگلهای ارسباران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
21 تاثیر جهت دامنه بر ویژگیهای کمی و کیفی گیلاس وحشی (CERASUS AVIUML) در جنگلهای ارسباران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
22 تاثیر جهت دامنه و ارتفاع از سطح دریا بر تراکم تجدید حیات در رویشگاههای ممرز جنگلهای ارسباران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
23 تاثیر فاصله کاشت و نوع خاک بر حجم کل، حجم تجاری و ضریب قد کشیدگی توده های دست کاشت صنوبر در شهرستان دیواندره استان کردستان - غرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
24 تاثیر فاصله کاشت و نوع خاک بر مشخصات کمی و کیفی توده های دست کاشت صنوبر در شهرستان دیواندره استان کردستان - غرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
25 تاثیر مدیریت بر فراوانی زادآوری گونه های چوبی در جنگل های ارسباران (منطقه مکیدی ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
26 تاثیر مشخصات رویشی پایههای سماق( Rhus coriaria) بر میزان تولید میوه در شهرستان هوراند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
27 تأثیر عامل اکولوژیک ارتفاع از سطح دریا بر تنوع گونه های چوبی در زاگرس شمالی(مطالعه موردی: جنگل های سردشت) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
28 تعیین راهبردهای مناسب برای توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
29 تعیین معیارهای محیطی، اقتصادی و اجتماعی توسعه پارک های جنگلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
30 کاربرد سطح برگ دربررسی میزان فتوسنتز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
31 کاربرد گونه ها و کلن های مقاوم صنوبر به منظور دستیابی به توسعه پایدار و کاهش خسارت آفات کلیدی در استان آذربایجانغربی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
32 معرفی معیارهای موثر در گزینش مکان های مناسب جهت احداث پارک های جنگلی در مناطق جنگلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
33 مقایسه 2 پارامتر آماری جهت برآورد کمیت پوشش گیاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
34 مکانیابی تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی با به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: دشت خوی، استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
35 ویژگی های کمی و کیفی بلوط مازودار Querqus infectoria توده های جنگلی شهرستان سردشت (روستای سوستان)، استان آذربایجانغربی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
36 ویژگی های کمی و کیفی گونه های جنس بلوط در توده های جنگلی شهرستان سردشت (روستای سوستان)، استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران