آقای دکتر سرور خرم دل

دکتر سرور خرم دل استادیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر سرور خرم دل

Dr. Sorour Khoram Del

استادیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سرور خرم دل در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه بوم شناسی کشاورزی
هیات تحریریهفصلنامه بوم شناسی کشاورزی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر رژیم های مختلف آبیاری و سطوح نیتروژن بر تولید میوه، کیفیت روغن، کارآیی مصرف آب و کارآیی زراعی نیتروژن در کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
2 اثر سطوح بقایای آفتابگردان (.L annuus Helianthus)بر خصوصیات جمعیت علفهای هرز و عملکرد و اجزای عملکرد نخود (.L arietinum Cicer ) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 2
3 اثر سیستم های خاک ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 4
4 اثر فاصله روی ردیف و بین ردیف و آرایش کاشت بر اجزای عملکرد، عملکرد دانه و روغن کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 3
5 اثر کود دامی و محلولپاشی برگی بر خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران(Crocus sativus L.) در مزرعه شش ساله (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 4
6 اثر کود نانو کلات روی و تلقیح با قارچ مایکوریزا بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گلرنگ(Carthamus tinctorius L.)در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 1
7 اثر محلول پاشی با غلظت های سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر خصوصیات رشدی و عملکرد مرزه (.Satureja hortensis L) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 1
8 اثر مدیریت نظام های زراعی بر تولید خالص اولیه و ضرایب نسبی تسهیم کربن در گیاه ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
9 اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و انواع بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
10 اثر نسبت های کشت مخلوط ردیفی نخود و زعفران بر عملکرد و برخی خصوصیات رشدی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 4، شماره: 2
11 ارزیابی اثر کشت مخلوط تاخیری آفتابگردان و باقلا بر عملکرد و کارایی استفاده از زمین (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 1
12 ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 3
13 ارزیابی اقتصادی خدمات و کارکردهای بوم نظام های تولید زعفران در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 1
14 ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) و شوید (Anethum graveolens L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 3
15 ارزیابی شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis L.) تحت تاثیر تیمارهای مختلف کودی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
16 ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 4
17 ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تاخیری گندم زمستانه و ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 2
18 ارزیابی مدیریت تلفیقی حاصلخیزکننده های خاک و آبیاری تابستانه بر خصوصیات زراعی و عملکرد گل و کلاله زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 4
19 بررسی اثر تلقیح با میکوریزا و حجم های آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس دو گونه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) و زنیان(Trachyspermum ammi L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
20 بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر اندازه زمین با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 2
21 بررسی تاثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی سیاهدانه(Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 4
22 بررسی تاثیر فاصله آبیاری و ترکیب های کشت مخلوط مرزنجوش (Origanum vulgare) و زعفران (Crocus sativus) بر خنک شدن بنه ها بمنظور کاهش اثرات نامطلوب تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 3
23 بررسی تاثیر مقادیر آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد چهار اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
24 بررسی ساختار جوامع و تنوع گونه ای علف های هرز در مزارع زعفران خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 3
25 بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف قناری (.Phalaris canariensis L) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 3
26 بررسی کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد و تنوع و تراکم علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
27 بررسی وضعیت جذب و استفاده نور در کشت خالص و مخلوط سه گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، همیشه بهار (Calendula officinalis L.) و گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
28 تاثیر باکتری های محرک رشد و پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر شاخص های جوانه زنی بذر بامیه (.Abelmoschus esculentus L) رقم بسنطی در دمای پایین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 4، شماره: 3
29 تاثیر تاریخ کاشت و عملیات داشت بر خصوصیات رشدی و عملکرد کمی و کیفی شوید Anethum graveolens L (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 1، شماره: 4
30 تاثیر سطوح مختلف عمق کاشت و مقادیر مختلف بنه بر عملکرد گل و بنه زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 1
31 تاثیر نانواکسید روی و تلقیح بذر با باکتری های افزاینده رشد بر عملکرد، اجزای عملکرد و پر شدن دانه سویا(Glycine max L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 4
32 تاثیر نظام های زراعی با نهاده های مختلف بر تنوع، ترکیب و تراکم علف های هرز در ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
33 تاثیر همزیستی با گونه های قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تاثیر رژیم های مختلف آبیاری در شرایط مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر الگوی کاشت بر تراکم و تنوع علف های هرز و برخی خصوصیات گیاه دارویی زیره سیاه (.Bunium persicum L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
2 اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 اثر ترکیب های کشت مخلوط بر عملکرد سه گونه دارویی سیاهدانه، گاوزبان اروپایی و همیشه بهار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
4 اثر تیمارهای مختلف کودی بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
5 اثر روشهای مختلف خاکورزی، تراکم بوته و الگوی کاشت بر خصوصیات رشد ذرت شیرین در مالزی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
6 اثر سطوح پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
7 اثر سطوح تنش شوری با کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی دو گونه دارویی سیاهدانه و گلرنگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
8 اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر خصوصیات جوانهزنی و رشد اولیه دو گونه دارویی پنیرک و ختمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
9 اثر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه شاهدانه (Cannabis sativa L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
10 اثر سن مزرعه بر محتوی ترکیبات فنولی و نیتروژن درریزوسفر، اندام های هوایی و زیرزمینی زعفران Crocus sativus L (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
11 اثر کاربرد تلفیقی حاصلخیز کننده های خاک بر عملکرد گل و پیاز زعفران Crocus sativus L. (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
12 اثر کاربرد حاصل خیزکننده های خاک و وزن بنه مادری بر خصوصیات رویشی زعفران (Crocus sativus L) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
13 اثر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر کارآیی جذب و مصرف نور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
14 اثر گیاهان پوششی بعنوان راهکاری پایدار در مدیریت علف های هرز و عملکرد زعفران (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
15 اثر مختلف کود نیتروژن بر رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
16 اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد بنه و گل گیاه نقدینه زعفران LCrocus sativus (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
17 اثر مدیریت تلفیقی کودی آلی و بیولوژیک بر وزن خشک و درصد اسانس گیاه دارویی مرزنجوش (Origanum majorana L) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
18 اثر مدیریت های بوم نظام زراعی بر ضرایب همبستگی بین میزان نیتروژن و کربن آلی خاک و شاخص تنوع علف های هرز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
19 اثر مقادیر بقایای آفتابگردان بر تراکم و تنوع علفهای هرز در مزرعه نخودCicer arietinum (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
20 اثر مقادیر بقایای گندم بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
21 اثر مقادیر کود نیتروژن بر تراکم، زیست توده و شاخص تنوع علف های هرز در مزرعه سیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
22 اثر نسبت های کشت مخلوط افزایشی شنبلیله با ارقام گوجه فرنگی بر عملکرد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
23 اثر نسبت های کشت مخلوط ردیفی گیاه دارویی زیره سبز با موسیر بر عملکرد اقتصادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
24 اثر وزن بنه بر ضرایب همبستگی بین شاخص های تنوع علف های هرز و عملکرد کلاله زعفران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
25 اثرات تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بر تنوع زیستی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
26 اثرات زیست محیطی تولید چای در استان گیلان با ارزیابی چرخه حیات (LCA) (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
27 اثربقایای آفتابگردان براجزای عملکرد وعملکرد نخود (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
28 اثرتلقیح باکودهای بیولوژیکی فسفره برخصوصیات رویشی و عملکردرقم پابلند گیاه دارویی سیاهدانه Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 اثرمقادیرمختلف کلش گندم براجزای عملکردوعملکردسیر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
30 اثرمقادیرمختلف کوددامی برخصوصیات رشدی وعملکردهمیشه بهارCalendula officinalis L. (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
31 ارزیابی اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی زنیان با شنبلیله بر تراکم و تنوع علف های هرز و عملکرد (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
32 ارزیابی اثر سطوح تنش شوری با کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه مریم گلی کبیر و کتان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
33 ارزیابی اقتصادی تولید ارقام بومی و پرمحصول برنج در روشهای سنتی و مکانیزه در شهرستان ساری (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
34 ارزیابی تاثیروزن های مختلف بنه بعنوان راهکاری ارگانیک برتراکم و زیست توده علفهای هرزوعملکردزعفران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
35 ارزیابی تأثیر مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی رازیانه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
36 ارزیابی تأثیر همزیستی میکوریزایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی زیره سیاه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
37 ارزیابی تراکم و جمعیت علف های هرز تحت تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی لوبیا و زنیان (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
38 ارزیابی تنوع علف های هرز و حشرات تحت تأثیر کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی و لوبیا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
39 ارزیابی جمعیت و تنوع علفهای هرز تحت تأثیر نسبتهای مختلف کشت مخلوط درهم جو با ماشک گل خوشه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
40 ارزیابی جنبه های سلامت اکوسیستم و راهکارهای ارتقاء آن در بوم نظام های زراعی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
41 ارزیابی چرخه حیات راهکاری برای مطالعه اثرات زیست محیطی فعالیتهای کشاورزی بمنظور دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
42 ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذور سیاهدانه (Nigella sativa L.) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیکی در مزرعه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
43 ارزیابی خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی سیاهدانه و گلرنگ تحت تأثیر سطوح تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
44 ارزیابی خصوصیات جوانهزنی و رشد اولیه دو گونه دارویی ریحان و گشنیز تحت تأثیر سطوح مختلف شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
45 ارزیابی رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی چندساله زیره سیاه Bunium persicum Bioss تحت تاثیر مصرف کود دامی و وزن غده (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
46 ارزیابی شاخص مدیریت کربن خاک و تولید خالص اولیه اندام های زیرزمینی ذرت تحت تاثیر سیستم های مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیهای (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
47 ارزیابی شاخص های اکولوژیکی تنوع علف های هرز شوید تحت تأثیر تاریخ کاشت و مرحله کنترل علف هرز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
48 ارزیابی شاخص های گل گیاه دارویی زعفران در کشت مخلوط ردیفی با نخود (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
49 ارزیابی عملکرد دانه و بیولوژیکی نخود در کشت مخلوط ردیفی با زعفران (دریافت مقاله) سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
50 ارزیابی عملکرد کمی و کیفی بابونه تحت تأثیر حاصلخیزکننده های مختلف خاک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
51 ارزیابی عملکرد کمی و محتوی اسانس شوید در الگوهای مختلف کشت مخلوط با شنبلیله (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
52 ارزیابی عملکرد گل و کلاله زعفران تحت تأثیر بافت خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
53 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ریحان (ocimumbasilicum L) در کشت مخلوط ردیفی با لوبیا (Phaseolus vulgaris L) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
54 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کدو پوست کاغذی در شرایط کشت مخلوط ردیفی با گیاهان زراعی دارویی مختلف (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
55 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کرچک تحت تاثیر نسبت های کشت مخلوط ردیفی با کدو پوست کاغذی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
56 ارزیابی عملکرد واجزای عملکرد سیاهدانه Nigella sativa L در کشت مخلوط ردیفی با لوبیا Phaseolus vulgaris L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
57 ارزیابی کارایی روش آبیاری سطحی با استفاده از مدل SIRMOD (مطالعه موردی: مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) دومین جشنواره ملی فناوری های آب «آب های نامتعارف (آب شور و پساب)»
58 ارزیابی محتوی نیتروژن و شاخصهای کارایی نیتروژن در گیاه دارویی اسفرزه Plantago ovata L تحت تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
59 ارزیابی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای بهبود تولید ارگانیک گیاهان دارویی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
60 امکانسنجی کنترل بیولوژیکی علفهرز قندرون با استفاده از کنه گالزا (Aceria , (Acarina: Eriophyidae) (chondrillae (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
61 برآورد ضرایب همبستگی بین میزان تولید خالص اولیه ذرت و تنوع علف های هرز تحت تأثیر مدیریت های مختلف زراعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
62 بررسی ابعاد توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست از منظر اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
63 بررسی اثر روشهای غیرشیمیایی مدیریت بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
64 بررسی اثر مقادیر کمپوست قارچ بر ضریب همبستگی بین شاخص تنوع علف های هرز و عملرد کلاله زعفران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
65 بررسی اثر مقادیر مختلف پسماند گندم بر جمعیت و زیست توده علفهای هرز در مزرعه سیر (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
66 بررسی اثرات زیست محیطی و نظام های تولید سیب زمینی در ایران بر مبنای کود نیتروژن با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
67 بررسی اثرات کشت مخلوط برعملکرد دانه و نسبت برابری زمین درترکیبهای افزایشی و جایگزینی دوگیاه شاهدانه Cannabis sativa) و کنجدSesamum indicum (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
68 بررسی الگوی مصرف انرژی تولید شلتوک برنج دراستان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
69 بررسی امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز ازمک Lepidium draba L با استفاده ازکنه گلخوار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
70 بررسی تأثیر تلقیح بذر گیاه دارویی رازیانه با قارچهمزیست میکوریزا بر عملکرد و محتوی اسانس (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
71 بررسی تأثیر کشت مخلوط ردیفی گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.) بر عملکرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
72 بررسی تخلیه منابع سامانه تولید برنج با رهیافت ارزیابی چرخه حیات:مطالعه موردی استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار
73 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت تأثیر دوره بحرانی علف های هرز در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
74 بررسی عوامل موثر بر تغییر اقلیم با تاکید بر بحران آب و راهکارهای تخفیف آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
75 بررسی محتوی کمی و کیفی اسانس گیاه دارویی آویشن تحت تاثیر مراحل مختلف برداشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
76 بکارگیری ارزیابی چرخه حیات راهکاری مناسب برای تخفیف تغییرات اقلیمی آینده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
77 بکارگیری کشاورزی متناسب با مکان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی بعنوان راهکاری مدیریتی در راستای اولویتهای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
78 پالایش سبز راهکاری طبیعی در راستای حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
79 پهنه بندی اگرواکولوژیکی رهیافتی درراستای توسعه پایدارکشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
80 تاثیر نظامهای زراعی با نهاده های مختلف برکارایی مصرف نوردرذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
81 تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری همراه با مصرف کودهای بیولوژیک بر عملکر دانه، میزان کلروفیل و محتوای رطوبت نسبی کنجدSesamum indicum L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
82 تأثیر روشهای مختلف کنترل بر جمعیت و زیست توده علفهای هرز و عملکرد زیره سبز (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
83 تأثیر سطوح شوری بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک شاهدانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
84 تأثیر نظامهای زراعی با نهادههای مختلف بر خصوصیات رشدی ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
85 ترسیب کربن راهکاری پایدار برای تخفیف اثرات تغییر اقلیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
86 تغییر اقلیم فرصتی برای توسعه کشت ارگانیک گیاه دارویی- مرتعی ریواس در عرصه های طبیعی نیشابور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
87 تمایل به تغییر الگوی کشت برای زراعت زعفران، راهکاری کاربردی برای مقابله با کم آبی (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
88 جایگاه تنوع زیستی در بوم نظام های زراعی و راهکارهای اکولوژیک سنجش و ارتقاء آن (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
89 درصد تغییرات محتوی عناصر پرمصرف و وزن مخصوص ظاهری خاک تحت تأثیر نوع مدیریت خاکورزی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
90 ضرورت توسعه کاشت گیاهان دارویی و راهکارهای مقابل با کم آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
91 غلظت های عصاره آبی اندام های هوایی و زیرزمینی گیاه دارویی باریجه روی خصوصیات جوانه زنی یولاف وحشی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
92 کاشت گیاهان پوششی رهیافتی اکولوژیک درراستای مدیریت پایدارعلفهای هرز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
93 کاهش ردپای کربن راهکاری برای مقابله با تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
94 گذری بر چالش های تولید ارگانیک زعفران در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
95 گیاهان دارویی شاه کلید مدیریت پایدار آفات و علف های هرز در کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
96 مطالع خصوصیات کیفی زعفران Crocus sativus L تحت تاثیر انواع کودهای زیستی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
97 مطالعه اثرات زیست محیطی نظامهای تولید جو با ارزیابی چرخه حیات ICA (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
98 مطالعه اثرتاثیر مقادیر کوددامی بعنوان راهکاری پایداربرعملکرد و اسانس گیاه دارویی زوفا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
99 مطالعه برخی از شاخص های رشد زعفران Crocus sativus L. در مقادیر مختلف بنه و عمق های کشت (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
100 مطالعه تاثیر کمپوست قارچ بر حصوصیات رویشی و عملکرد زعفران (Crocus Sativus L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
101 مطالعه تأثیر سطوح پلی اتیلن گلایکول بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی پسیلیوم و مرزنجوش بستانی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
102 مطالعه جمعیت و تراکم زیست توده علف های هرز تحت تأثیر وزن ه ای غده در گیاه دارویی زیره سیاه (.Bunium persicum Bioss) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
103 مطالعه خصوصیات جوانه زنی و رشذ اولیه یولاف وحشی تحت تأثیر عصاره آبی انذامهای مختلف گیاه دارویی زعفران (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
104 مطالعه روند تغییرات فعالیت ریزموجودات خاکزی و محتوی نیتروژن خاک تحت مدیریت های مختلف نظام زراعی ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
105 مطالعه عملکرد و محتوی اسانس زنیان تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
106 مطالعه میزان انتشار گازهای گلخانه ای و پتانسیل گرمایش جهانی نظام های تولید سیب زمینی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
107 مطالعه همبستگی بین شاخص شانون و تراکم و زیست توده علف های هرز مزرعه سیر تحت تأثیر مقادیر مختلف پسماند گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
108 معرفی و شناسایی تنوع فلور گیاهان دارویی به عنوان راهکاری جهت حفظ تنوع زیستی (مطالعه موردی: نیشابور) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
109 مقایسه شاخصهای انرژی برنج در الگوهای کشت اول و دوم در شهرستان ساری (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی