دکتر جهانگیر امیری

دکتر جهانگیر امیری دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی

دکتر جهانگیر امیری

Dr. Jahangir Amiri

دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Analysis of Guyattari Spivak's "Inferior" Manifestations in the Novel " Rih al-Janub " with a Case Study of Women (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 13، شماره: 48
2 آرایههای قرآنی در شعر ابوالعتاهیه (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 3، شماره: 1
3 آلیات اثرا عاطفه الحزن فی اشعار صلاح عبدالصبور و حسین منزوی (دراسه تحلیلیه مقارنه فی الرموز الشعریه) (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 7، شماره: 25
4 اثرپذیری از ادبیات دعایی قرآن کریم (بررسی موردپژوهانه: مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 1، شماره: 2
5 استدعاء شخصیه الحلاج والمعری فی شعر عبدالوهاب البیاتی (دراسه و تحلیل) (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 7، شماره: 28
6 اسلوب الهجاء فی العصر المملوکی (دراسه تحلیلیه فی مضامینه وجمالیاته الدلالیه) (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 12، شماره: 1
7 الاغتراب ومظاهره فی شعر سید قطب (دراسه وتحلیل) (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 6، شماره: 1
8 الخطابه المملوکیه آلیاتها ومضامینها (خطب ابن نباته نموذجا) (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 13، شماره: 3
9 الردود الشعریه علی شبهات الوهابیه (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 23، شماره: 2
10 الفکاهه السیاسیه فی اشعار احمد فواد نجم دراسه وتحلیل (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 19، شماره: 1
11 المستویات الموثره لالف لیله ولیله فی "سلاف بغداد" لمحسن جاسم الموسوی (دریافت مقاله) دراسات فی السردانیه العربیه دوره: 3، شماره: 2
12 انعکاس ناله های درونی فرودست در پرتو واگویه های درونی رمان برید اللیل (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره: 12، شماره: 3
13 بررسی بینامتنی قرآن کریم و شعر قیصر امین پور (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 2، شماره: 5
14 بررسی تطبیقی «زاویه دید» در رمان «ام سعد»(کنفانی) و خاطرات «دا»(زهرا حسینی) (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 12، شماره: 2
15 بررسی تطبیقی تصویرآفرینی در شعر پایداری عبدالرحیم محمود و حسین اسرافیلی (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 11، شماره: 3
16 بررسی تطبیقی مؤلفه های پایداری ایران و فلسطین (مطالعه موردی اشعار نصرالله مردانی و توفیق زیّاد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای ادب عربی دوره: 1، شماره: 2
17 بررسی و تحلیل وجوه ادبی در تفسیر قرآن (نمونه موردی: تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 13، شماره: 52
18 بن مایه های ادبیات پایداری در شعر دینی احمد وائلی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 6، شماره: 11
19 بن مایه های عرفانی در شعر سید قطب (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 4، شماره: 13
20 به هم پیوستگی متنی در دو سوره «الضحی» و «الشرح» (تحلیلی مبتنی بر نظریه زبانشناختی نقش گرای هلیدی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 9، شماره: 2
21 بهشت و دوزخ زهاوی و بهار (علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 8، شماره: 14
22 بیرم التونسی؛ شاعر الشعب والحریه (دراسه وتحلیل) (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 22، شماره: 1
23 تحلیل اشعار عبدالرحمن شکری براساس نظریه باس و پلامین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر و فرهنگ دوره: 4، شماره: 2
24 تحلیل الخطاب النقدی فی روایه "احدب بغداد "علی ضوء نظریه "فیرکلاف" (دریافت مقاله) دراسات فی السردانیه العربیه دوره: 3، شماره: 1
25 تحلیل روان شناختی هجویات حطیئه بر اساس نظریه «آدلر» و «هورنای» (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 7، شماره: 21
26 تحلیل روانکاوانه شخصیت «فواد حلمی» در رمان لیله النهر بر اساس نظریه شخصیت کارن هورنای (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 19، شماره: 66
27 تحليل روان‌کاوانۀ شخصيّت احمد عاکف در رمان خان الخليلي بر اساس نظريۀ شخصيّت کارن هورناي (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 16، شماره: 54
28 تکنیک آشنایی زدایی اشکلوفسکی در اپیزودهای رمان برید اللیل (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 18، شماره: 63
29 توسعه و حل مدل زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن منابع از نوع دوگان در حالت مولتی مود با استفاده از الگوریتم فراابتکاری شبیه سازی تبرید (دریافت مقاله) مجله پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 2
30 جلوه های بینامتنی قرآن کریم در شعر قیصر امین پور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 1، شماره: 2
31 جلوه‌های پایداری در شعر عبدالوهاب بیاتی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 4، شماره: 8
32 جمالیه السیمیائیه فی قصیده "بانت سعاد" (دراسه تحلیلیه و دلالیه) (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 5، شماره: 1
33 خوانش گفتمانی خاستگاه فقر فرهنگی در داستان های کوتاه ذنون ایوب ( مطالعه موردی مجموعه الضحایا ) (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 11، شماره: 33
34 دراسه اسلوبیه فی الدواوین النثریه للشاعر العراقی یحیی السماوی المستوی الصوتی (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 12، شماره: 22
35 دراسه تحلیلیه لمضامین شعر مظفر النواب (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 4، شماره: 9
36 دراسه سوسیولوجیه لروایه «غنیمت» فی ضوء نظریه جورج لوکاتش (دریافت مقاله) التنظیرات و النقد فی الادب العربی دوره: 1، شماره: 2
37 دور المنهج الاسلوبی فی تعلیم النص الادبی المعاصر دراسه دیوان الیک یا ولدی! لسعاد الصباح (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 5، شماره: 8
38 روابط عاطفی در دو رمان «انا احیا» و «عادت می کنیم» بر اساس نظریه هرم عشق استرنبرگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 14، شماره: 3
39 سید قطب شاعرا (دراسه وتحلیل فی خصائصه الشعریه) (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 10، شماره: 2
40 سیمولوجیا اشعار حسن عبدالله القرشی المقاومه (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 10، شماره: 35
41 طوباویه الخیال فی شعر سهراب سبهری وعباس بیضون (دراسه مقارنه) (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 4، شماره: 7
42 کاربست انسجام پیوندی در تحلیل موارد اختلافی مفسران قرآن کریم (بررسی موردی: آیه ۱۵۴ سوره انعام در تفسیر ابن کثیر ) (دریافت مقاله) مطالعات سبک شناختی قرآن کریم دوره: 7، شماره: 12
43 مظاهر التجدید فی شعر فتره الدستور فی العراق وایران (بساطه اللغه نموذجا) (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 8، شماره: 32
44 معنای اصلی و تبعی در ترجمه غلامعلی حداد عادل از قرآن کریم (مطالعه موردپژوهانه سوره نمل) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 6، شماره: 14
45 مولفه های معنایی واژه نزول در قرآن کریم با تکیه بر دو محور هم نشینی و جانشینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 5، شماره: 3
46 نشانه شناسی الفاظ حاوی مفهوم وطن در اشعار سلیمان العیسی بر اساس دیدگاه چارلز پیرس (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 13، شماره: 3
47 نشانه شناسی زبان بدن در رمان «النوم فی حقل الکرز» اثر «ازهر جرجیس» (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 13، شماره: 1
48 نقد و تحلیل لایِة واژگانی خطبه‌ها و نامه‌های نهج‌البلاغه برپایة سبک‌شناسی لایه‌ای مطالعۀ موردی 15 خطبه و 15 نامة سیاسی، اجتماعی، اخلاقی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 8
49 واکاوی آگاهی طبقاتی در شعر پایداری سلیمان العیسی با تکیه بر نظریه گلدمن (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 15، شماره: 55
50 واکاوی تحلیلی تعادل ساختاری تمییز در ترجمه فارسی حدادعادل از قرآن کریم (مطالعه مورد پژوهش: سوره های اسراء و مریم) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 8، شماره: 1
51 ویژگی های شعر عتاب و شکوی در دوره مملوکی (بررسی و تحلیل ساختاری و محتوایی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 8، شماره: 15
52  جودت القزوینی: شاعر گمنام و دیر آشنای ادب پایداری در عراق (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 7، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ترامتنیت در اشعار ملاصدرا شیرازی (حکمت متعالیه) و اوحدی کرمانی (حکمت اوحدیه) در باب هنر و (حکمت اسلامی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات
2 بررسی تطبیقی نماز از دیدگاه میخائیل نعیمه مسیحی و قرآن و حدیث (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
3 بررسی سایه و قهرمان در لامیه العرب شنفری بر اساس نظریه یونگ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل
4 بررسی و شناخت جامعه شناسی پیش از جامعه شناسی در اندیشه ابن خلدون با اتکا به هنر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
5 تحلیل زبان شناختی اشعار غاده السمان بر اساس رویکرد نقش گرای هلیدی (مطالعه مورد پژوهانه عاشقه فی محبره ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات
6 توسعه و حل مدل زمانبندی پروژه با اعمال محدودیت منابع دوگان در حالت چندوضعیتی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و شبیه سازی تبرید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
7 توسعه و حل مدل زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن منابع از نوع دوگان در حالت مولتی مود با استفاده از الگوریتم فراابتکاری شبیه سازی تبرید (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
8 توسعه و حل مدل زمانبندی پروژه با محدودیت منابع دوگان در حالت چند وضعیتی با استفاده ازروش فراابتکاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع
9 حقیقت هستی از نگاه ادیبان مهجر(مطالعه موردپژوهانه: میخائیل نعیمه) (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
10 خوانش کارکردهای زبانی در شعر جابر الجابری بر اساس الگوی ارتباطی رومن یاکوبسن (مطالعه موردی قصیده«آیات بینات.. ») (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سواد رسانه ای و مدیریت فرهنگی
11 در غزل مملوکی(مطالعه ی موردی: غزل شاب الظریف) (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
12 مترادف در قرآن چالشی بین انکار و اقرار خوانشی بر اساس نظریهی دکتر محمد نورالدین المنجد (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
13 واکاوی مفهوم فرهنگ و ارتباط آن با زنان در دو رمان«اانا احیا»و«عادت می کنیم» (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن